Contact Tel. 0-2727-3983-5 Fax. 0-2377-1232 , 02-379-3924

ID LINE: annnida2558

Recommend Print

ประวัติความเป็นมา

NIDA CBI logo1

ชื่อหน่วยงาน

ศูนย์นวัตกรรมทางธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (ศ.น.ธ.)
NIDA-Center for Business Innovation (NIDA-CBI)

ที่ตั้ง

 

ชั้น 8 อาคารบุญชนะ อัตถากร 118 ถ.เสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 
โทร. 02-7273983-4, 02-7273981, 02-3771231
โทรสาร 02-3771232

 

ประวัติความเป็นมา

คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอน การวิจัยและการให้บริการทางวิชาการ โดยได้เปิดการสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ภาคปกติและภาคพิเศษ ได้ผลิตมหาบัณฑิตทางบริหารธุรกิจกว่า 6,200 คน ซึ่งเป็นที่ยอมรับและมีชื่อเสียงในองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ปัจจุบันคณะได้เปิดสอนทั้งหลักสูตรภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

นอกจากเปิดในหลักสูตรปริญญาโทแล้ว คณะบริหารธุรกิจได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ ที่ต้องมีมากขึ้นต่อการพัฒนาชาติในฐานะที่เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำของรัฐ ทางคณะบริหารธุรกิจจึงได้จัดตั้ง “ศูนย์นวัตกรรมทางธุรกิจ” มีชื่อย่อว่า ศ.น.ธ. และมีชื่อภาษาอังกฤษว่า “Center for Business Innovation” ขึ้นตั้งแต่ปี 2546 เพื่อเชื่อมโยง รวบรวม และพัฒนาแนวความคิดใหม่ๆ ในด้านการบริหารธุรกิจ จากคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ และศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจของตนเองหรือเป็นผู้นำระดับสูงขององค์กร ที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนจนสามารถยืนหยัดต่อสู้กับธุรกิจข้ามชาติได้ ซึ่งเป็นประโยชน์ในการเรียนรู้ของนักศึกษา ผู้เข้ารับการอบรม และผู้ขอรับคำปรึกษาทางธุรกิจ

บริษัทและองค์กรชั้นนำมากมายต่างให้ความไว้วางใจเราในการจัดฝึกอบรมทั้ง Public Training และ In-house Training อาทิเช่น

precise-p012
 image022  image024
image025

  
image027

image029

บริษัท ศรีสวัสดิ์พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)