Contact Tel. 0-2727-3983-5 Fax. 0-2377-1232 , 02-379-3924

ID LINE: annnida2558

Recommend Print

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์

วิสัยทัศน์

ศูนย์นวัตกรรมทางธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นหน่วยงานที่ให้บริการวิชาการด้านบริหารธุรกิจอย่างครบวงจร ที่สามารถพึ่งตนเองได้บนพื้นฐานการใช้ศักยภาพของทรัพยากรด้านต่างๆ ของคณะบริหารธุรกิจ และสถาบันอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

พันธกิจ

ศูนย์นวัตกรรมทางธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มุ่งเน้นการให้บริการทางวิชาการด้านการจัดการและบริหารธุรกิจเป็นสำคัญ เพื่อการแข่งขันในตลาดการค้าเสรีโดยเน้นกลุ่มเป้าหมายเป็นธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อดำเนินกิจกรรมในการให้บริการทางวิชาการด้านต่างๆ เช่น การวิจัย การสัมมนา การฝึกอบรม การเป็นที่ปรึกษาให้แก่หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจเอกชน องค์กรมหาชน องค์กรสาธารณประโยชน์ และองค์การระหว่างประเทศ
  2. เพื่อเปิดโอกาสให้อาจารย์ นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่าและนักวิชาการภายในและนอกสถาบันได้มีส่วนร่วมดำเนินงานในโครงการต่างๆ ของศูนย์ ตามความรู้ความสามารถและความสนใจของตนซึ่งจะช่วยให้มีผลงานทางวิชาการด้านนี้เพิ่มมากขึ้น
  3. เพื่อเป็นศูนย์กลางการศึกษาวิจัยทางด้านนวัตกรรมทางธุรกิจของคณะบริหารธุรกิจ และของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ทั้งในเชิงทฤษฎีและนโยบาย และการปฎิบัติ
  4. เพื่อส่งเสริมหรือสนับสนุนการสอน และฝึกอบรมในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับนวัตกรรมทางธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นทางธุรกิจ
  5. เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้ข้อมูลและข้อค้นพบเกี่ยวกับนวัตกรรมทางธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศในรูปการพิมพ์ วารสาร รายงาน บทความ หนังสือ สิ่งพิมพ์อื่นๆ และสื่ออิเล็คทรอนิกส์
  6. เพื่อสนับสนุนความร่วมมือ การสร้างเครือข่ายและการแลกเปลี่ยนนักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษาของคณะบริหารธุรกิจกับนักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษาในมหาวิทยาลัย/สถาบันอื่น
  7. เพื่อให้คำแนะนำหรือแสดงความเห็นต่อองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรอื่นในเรื่องเกี่ยวกับนวัตกรรมทางธุรกิจ
  8. เข้าร่วมกิจกรรมและทำงานวิจัยกับภาครัฐ และศิษย์เก่าเพื่อหาทุนพัฒนา
  9. สนับสนุนงานวิจัย และทำสื่อทางวิชาการออกเผยแพร่ผลงานของคณาจารย์ และศิษย์เก่าเพื่อเสริมสร้างคุณภาพทางการศึกษา