Contact Tel. 0-2727-3983-5 Fax. 0-2377-1232 , 02-379-3924

ID LINE: annnida2558

Recommend Print

MDICP

โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขัน 
(Manufacturing Development to Improve Competitiveness Programme: MDICP)

ความเป็นมา 

ความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสภาพสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในยุคปัจจุบันนี้ รวมทั้งระบบโลกาภิวัตรได้สร้างช่องว่างทางการค้าอย่างมากมาย อุตสาหกรรมการผลิตในประเทศไทยจำนวนมากไม่สามารถปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีการผลิต การสร้างคุณภาพสินค้า การบริหารการเงิน การตลาดและการส่งออกให้แข่งขันกับประเทศคู่แข่งอื่นๆได้ เมื่อพิจารณาถึงข้อเท็จจริงของการค้าระดับสากลแล้ว การแก้ไขปัญหาต้นตอของธุรกิจการส่งออก คือ การเสริมสร้างความเข้มแข็งในเชิงประกอบการการผลิตให้ได้ระดับสากล โดยการพัฒนาขบวนการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ การพัฒนาคน การตลาด และเทคโนโลยีให้กับผู้ประกอบการนั่นเอง

ดังนั้น เพื่อเป็นการปรับปรุงศักยภาพในการแข่งขันของอุตสาหกรรมการผลิตในบ้านเราให้ทัดเทียมกับนานาประเทศ อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งนับวันมีแต่จะทวีความรุนแรงขึ้น กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จึงได้จัดให้มีโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิต เพื่อยกระดับความสามารถการแข่งขัน (Manufacturing Development to Improve Competitiveness Programme: MDICP) ขึ้น โดยมีเป้าหมายหลัก คือ พัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตไทยให้เข้าสู่ระบบการค้าสากล และสามารถสร้างสมรรถนะในการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวนี้ โครงการฯ จึงกำหนดแผนงานหลักไว้ 5 แผนงานได้แก่

 1. แผนงานการพัฒนาและปรับปรุงส่วนการผลิตให้ทันสมัย
 2. แผนงานยกระดับมาตรฐานกิจการและผลิตภัณฑ์ให้เป็นระบบสากล (ISO, QS หรือ อื่นๆ)
 3. แผนงานเพิ่มความสามารถทางการวางแผนและจัดการเทคโนโลยี
 4. แผนงานเสริมสร้างความสามารถทางการบริหารการเงินและการลงทุน
 5. แผนงานเพิ่มสมรรถนะการจัดการเชิงกลยุทธ์ การพัฒนาคน การตลาดในและต่างประเทศ เทคโนโลยีและสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง

หลักการและเหตุผล

โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อยกระดับความสามารถการแข่งขัน มีเป้าหมายหลักคือ พัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตไทยให้เข้าสู่ระบบการค้าสากล โดยอาศัยกระบวนการปรับโครงสร้างการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมทั้งระบบ ได้แก่ การปรับโครงสร้างการผลิตให้ทันสมัย การยกระดับมาตรฐานกิจการและผลิตภัณฑ์ การเพิ่มนวตกรรมของผลิตภัณฑ์ การเพิ่มสมรรถนะทางการตลาด การบริหารเงิน การบริหารคนและการจัดการธุรกิจเชิงกลยุทธ์ 

กระบวนการปรับโครงสร้างที่ได้กล่าวถึงนี้ มีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกัน หากส่วนใดส่วนหนึ่งถูกละเลยไม่ได้รับการพัฒนาหรือปรับเปลี่ยนให้เป็นระบบที่สอดคล้องกับส่วนอื่นๆ แล้วธุรกิจอุตสาหกรรมนั้นๆ จะไม่มีโอกาสสร้างความแข็งแกร่ง หรือความสามารถที่จะไปแข่งขันในตลาดการค้าระหว่างประเทศได้เลย

กระบวนการปรับโครงสร้างธุรกิจนี้ ไม่สามารถกระทำได้ในระยะเวลาอันสั้น และไม่สามารถกระทำได้ในทุกธุรกิจ สาเหตุที่มีข้อจำกัดเช่นนี้เป็นเพราะว่า จากอดีตจนถึงปัจจุบันอุตสาหกรรมการผลิตของประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงและได้รับการพัฒนาทีละจุด ทีละด้านให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ หรือสถานการณ์การค้าในตลาดโลกเพื่อความอยู่รอดและความก้าวหน้าเพียงระยะสั้นๆ การดำเนินธุรกิจจะมีลักษณะของการจัดการในเชิงรับ ไม่ใช่การจัดการในเชิงรุกด้วยกลยุทธ์ โครงสร้างการดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตจึงขาดความต่อเนื่องเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ ดังนั้น จะมีธุรกิจบางกิจการเท่านั้นที่มีความพร้อมที่จะรับการพัฒนาปรับปรุงให้สอดคล้องกันอย่างเป็นระบบไปพร้อมๆ กันทั้งกระบวน การปรับโครงสร้าง 5 แผนงานดังกล่าวข้างต้น กิจการที่มีความพร้อมนี้จะมีคุณสมบัติที่สำคัญเหมือนกันประการหนึ่งคือ การมีวิสัยทัศน์และความต้องการอยู่ในกลุ่มผู้นำการค้า ไม่ว่าจะเป็นผู้นำในตลาดการค้าภายในหรือการค้าในตลาดโลกด้วยก็ตาม ผู้ประกอบการในกิจการกลุ่มนี้จะแสวงหาความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืนมากกว่าจะเป็นผู้ปรับตัวตามสถานการณ์ ซึ่งกิจการกลุ่มนี้จึงมักจะเป็นกิจการขนาดใหญ่ที่สามารถปรับโครงสร้างและพัฒนาได้ด้วยตัวเองอยู่แล้ว

อย่างไรก็ตาม ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจที่เป็นฐานขนาดใหญ่ที่สุดของอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศไทยก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่มีคุณสมบัติดังกล่าว หากแต่ยังขาดศักยภาพในการปรับโครงสร้างทั้งกระบวนได้ตัวเอง ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของภาครัฐที่จะเป็นผู้สนับสนุนให้แนวทางด้วยการแนะนำ ชี้โอกาส และการปฏิบัติเชิงประสาน เพื่อผลักดันให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมกลุ่มนี้ได้ตระหนักถึงความจำเป็นและประโยชน์อย่างแท้จริงของการปรับโครงสร้างการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมทั้งระบบ ซึ่งปัจจัยแห่งความสำเร็จส่วนสำคัญนั้นจะต้องมาจากความมุ่งมั่นและความตั้งใจจริงของผู้บริหารของธุรกิจเป็นหลัก เพราะการดำเนินงานต้องอาศัยทั้งเวลาและความเป็นผู้นำของระดับผู้บริหารเป็นรากฐานของการปรับปรุงกิจการ

ศูนย์นวัตกรรมธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ก่อตั้งขึ้นมาด้วยวัตถุประสงค์เพื่อค้นคว้าหานวัตกรรมใหม่ ๆ ทางการบริหารจัดการธุรกิจ และการพัฒนาคน เพื่อการแข่งขันในตลาดการค้าเสรี โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายเป็นธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้สามารถแข่งขันได้ในรูปแบบเครือข่าย (NETWORK for COMPETITIVENESS) พร้อมนำองค์ความรู้และทักษะดังกล่าวมาผสมผสานให้เหมาะกับสภาวะเศรษฐกิจและสังคมไทยแล้วเผยแพร่ศาสตร์นั้นแก่ นักศึกษา ศิษย์เก่า คณาจารย์ และผู้สนใจทั่วไป ในปี 2545-2547 ศูนย์ฯได้ร่วมกิจกรรมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง คือ โครงการ MDICP ทำให้ศูนย์ฯมีประสบการณ์และความพร้อมด้านการพัฒนาผู้ประกอบการขนาดกลางและย่อม ตลอดจนทักษะการให้คำปรึกษาเฉพาะรายโรงงาน

ศูนย์นวัตกรรมทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มีความยินดีขอเสนอแผนงานฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแนะนำเฉพาะรายโรงงาน เพื่อเพิ่มสมรรถนะทางการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์และการตลาดในและต่างประเทศ (แผนงานที่ 5) ของโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันรุ่นที่ 8 ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ในลักษณะแนวความคิดว่าความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจปัจจุบันเกิดจากปัจจัยพื้นฐานสามอย่างคือ แผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ชัดเจน ทรัพยากรบุคคลมีความรู้ มีนวตกรรมและรู้จักใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันอย่างมีประสิทธิผลประสิทธิภาพ มาผสมผสานแบบกลมกลืนให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดและคู่แข่งขัน

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเพิ่มสมรรถนะให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไทยที่เข้าร่วมโครงการฯมีความสามารถในการแข่งขันในตลาดการค้าโลก
 2. เพื่อให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมได้เรียนรู้การแก้ปัญหา แสวงหาโอกาส และการกำหนดทิศทาง รวมทั้งสามารถจัดทำกลยุทธ์ทั้งในระยะสั้นและยาว
 3. เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการจัดการ การเจาะตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การบริหารคน และการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก

เป้าหมาย

 1. ผู้บริหารและพนักงานในกิจการ/โรงงานได้รับการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถในการจัดการและการวางแผนธุรกิจ การบริหารคน และแผนการตลาด แผนการตลาดส่งออก เพื่อการรองรับการดำเนินธุรกิจทั้งภายในและระหว่างประเทศของกิจการ
 2. กิจการ/โรงงานที่เข้าร่วมโครงการฯ มี
  • แผนจัดการธุรกิจ(ระยะสั้นหนึ่งปี) แผนบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์และนโยบายธุรกิจ (แผนธุรกิจระยะยาว 3-5 ปี)
  • แผนบริหารและพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจน
  • แผนการตลาดและหรือแผนการตลาดส่งออกที่เหมาะสมและสามารถนำไปปฏิบัติได้
  • สามารถวิเคราะห์ ประเมินผล การปฏิบัติงานด้วยเครื่องมือ Key Performance Indicators

หัวข้อในการให้คำปรึกษาแนะนำ ณ สถานประกอบการ จะครอบคลุม

 1. การคำปรึกษาด้านการตลาด
 2. การปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคล
 3. การปรึกษาด้านการจัดการแผนกลยุทธ์
 4. การจัดทำ Workshop ในองค์กร ภายใต้หัวข้อ “Business & Marketing Plan

ตัวชี้วัดผลงาน

 1. มีแผนบริหารธุรกิจและกลวิธีเพื่อการแข่งขันขององค์กร พร้อมดัชนีชี้วัดที่ชัดเจนทั้งสี่ด้านของแต่ละรายโรงงาน คือ ด้านรายได้และผลกำไร ด้านผลตอบแทนการใช้ทรัพยากร ด้านบริหารและพัฒนาบุคคลากร ด้านการจัดการองค์กร และเทคโนโลยี และสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง
 2. กิจการมีแผนการตลาดและขบวนการการสร้างตราสินค้าที่ชัดเจน พร้อมสำหรับการแข่งขันในตลาดต่างประเทศ
 3. กิจการมีแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ชัดเจน
 4. กิจการมีระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการตลาดและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ใช้งานได้จริง
 5. กิจการที่สมัครใจจำนวนหนึ่งจะได้ร่วมเดินทางไปเจรจาธุรกิจการค้า และลงนามในสัญญาการค้าในต่างประเทศอย่างน้อยหนึ่งสัญญาระหว่างบริษัทที่เข้าร่วมโครงการกับผู้ซื้อในต่างประเทศ
 6. บริษัทที่เข้าร่วมโครงการจะมีแผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นรูปธรรมพร้อมตัวชี้วัดผลลัพท์
 7. ได้เข้าร่วมเครือข่ายธุรกิจ เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมของบริษัท เอ็มดิก โฮลดิ้ง จำกัด

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการเฉพาะแผนงานที่ 5

สำหรับประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นต่อผู้เข้าร่วมโครงการฯ แต่ละกิจการ (หากมีการร่วมโครงการอย่างต่อเนื่องและทำกิจกรรมตามที่ที่ปรึกษากำหนดครบถ้วน) สามารถพิจารณาได้ ดังนี้

 1. ทุกบริษัทที่เข้าร่วมโครงการมีแผนบริหารธุรกิจ กลวิธี แผนการปฏิบัติการและงบประมาณเพื่อการแข่งขันที่ชัดเจน
 2. มีแผนพัฒนาองค์กร แผนการตลาดในและต่างประเทศ แผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและทีมงาน ตลอดจนระบบประเมินผลแบบสมดุลทั้งองค์กร
 3. เพิ่มศักยภาพในการขายและการจัดการเพื่อนำไปสู่การเพิ่มยอดขายอย่างน้อย 10% ลูกค้ามีความพึงพอใจเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 25% ต้นทุนการตลาดและขายลดลงอย่างน้อย 10% ทรัพยากรบุคคลมีผลผลิตเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 10% อัตราการเข้าออกของพนักงานและผู้บริหารมีอายุงานเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 15% และมีเทคโนโลยีและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องใช้งานทุกกิจการ
 4. กิจการที่สมัครใจจำนวนหนึ่งจะได้ร่วมเดินทางไปเจรจาธุรกิจการค้า และลงนามในสัญญาการค้าในต่างประเทศ
 5. บริษัทที่เข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง จะสามารถพัฒนาแผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ธุรกิจอย่างยั่งยืนเพื่อการแข่งขันระดับสากล

ทีมคณาจารย์ วิทยากร และทีปรึกษา 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เปิดสอนระดับปริญญาโทและเอกจำนวน 8 คณะ 1 โครงการประกอบด้วย จึงมีคณาจารย์และนักวิชาการด้านต่างๆ ที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอกมากกว่า 150 ท่าน พร้อมกับมีศิษย์เก่าที่จบการศึกษาระดับมหาบัณฑิตจำนวนมากกว่า 24,000 คน ผู้บริหารโครงการและทีมงานของศูนย์นวัตกรรมได้เชิญคณาจารย์และศิษย์เก่ามาเป็นวิทยากร และหรือทีมที่ปรึกษาแนะนำเฉพาะรายโรงงานตามลักษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งมีทั้งด้านกลยุทธ์และนโยบายธุรกิจ ด้านการตลาดทั้งในและต่างประเทศ ด้านอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ด้านอุตสาหกรรมสนับสนุน และด้านอุตสาหกรรมแปรรูปไม้ตามจำนวนสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ และมีนโยบายที่จะให้ที่ปรึกษาหนึ่งคนดูแลสถานประกอบการเพียงสองแห่งภายใต้การควบคุมของทีมที่ปรึกษาอาวุโสอย่างเข้มงวด

ทีมผู้บริหารโครงการประกอบด้วย

 • ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์ ที่ปรึกษาและวิทยากร
 • ดร. ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ ที่ปรึกษาและวิทยากรการจัดการ
 • ดร. ผลิน ภู่จรูญ ที่ปรึกษาและวิทยากรการจัดการ
 • ดร. บุญชัย หงส์จารุ ที่ปรึกษาและวิทยากรการตลาด
 • ดร. นิตยา วงศ์ธาดา ที่ปรึกษาและวิทยากรการตลาด
 • ดร. ประดิษฐ์ วิธิศุภกร ที่ปรึกษาและวิทยากรการจัดการ
 • ดร. มณีวรรณ ฉัตรอุทัย ที่ปรึกษาและวิทยากรทรัพยากรบุคคล
 • ดร. วิพุธ อ่องสกุล หัวหน้าโครงการและวิทยากรการบริหารโลจิติกส์
 • ดร. อนุกัลยณ์ จีระลักษณกุล ที่ปรึกษาและวิทยากรการบริหาร SCM
 • นายพลรชฏ เปียถนอม ผู้จัดการโครงการและหัวหน้าทีมที่ปรึกษาแนะนำ 
 • นายวศิน โพธิ์ไทรงาม ผู้ช่วยผู้บริหารโครงการและที่ปรึกษาการตลาด
 • นางสาวลักษณาวาดี คูเรืองตระกูล ผู้ประสานงานโครงการ

 สนับสนุนโดย