Contact Tel. 0-2727-3983-5 Fax. 0-2377-1232 , 02-379-3924

ID LINE: annnida2558

Recommend Print

NIDA UBI

โครงการการบ่มเพาะวิสาหกิจ
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

1. ข้อสรุปโครงการ (Executive Summary)

การสร้างเสริมศักยภาพอาจารย์ และบัณฑิต ในการเป็นผู้ประกอบการ สิ่งที่เป็นพื้นฐานสำคัญยิ่งคือการให้ความรู้และประสบการณ์ตรงตลอดจนให้คำปรึกษาแนะนำในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เป็นการสร้างการกระบวนการเรียนรู้ที่เริ่มตั้งแต่ระดับรากหญ้าจนถึงระดับบน ซึ่งหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษาจะมีบทบาทสำคัญในการดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว โดยการบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านวิจัยและวิชาการในศาสตร์สาขาต่างๆ ของสถาบันมาใช้ให้เกิดประโยชน์ มีการนำศักยภาพของอาจารย์ภายในสถาบัน เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมบ่มเพาะวิสาหกิจ และเปิดโอกาสให้ นักศึกษา ศิษย์เก่า ได้เข้ามาร่วมในกิจกรรมของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ เพื่อพัฒนาตนเองไปสู่การเป็นผู้ประกอบการ ทำให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพได้ง่ายขึ้น สามารถก่อตั้งและดำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างมีระบบ มีความมั่นใจ มีคุณภาพคู่คุณธรรม และมีความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ อันจะเป็นการลดปัญหาการว่างงาน และเป็นแนวทางหนึ่งในการฟื้นฟูระบบเศรษฐกิจของประเทศ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐแห่งเดียวในประเทศไทยที่ทำการสอนเฉพาะระดับ บัณฑิตศึกษา (สูงกว่าปริญญาตรี) โดยเน้นหนักในสาขาวิชาทางด้านการบริหารจัดการ และการพัฒนา นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ในด้านการวิจัย ฝึกอบรม และให้บริการทางวิชาการด้านอื่นๆ แก่หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจเอกชน และประชาชนทั่วไป และด้วยการตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าวประกอบกับศักยภาพ ความพร้อมของสถาบันในด้านการให้ความรู้ และบริการด้านที่ปรึกษาแก่หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนมากมาย ตลอดจนบุคลากรซึ่งเพียบพร้อมด้วยความรู้และประสบการณ์จำนวนมาก อาทิ คณะบริหารธุรกิจ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ คณะสถิติประยุกต์ และคณะภาษาและการสื่อสาร ส่งเสริมให้สถาบันมีจุดแข็งสามารถรองรับการดำเนินงานได้ครบวงจร และมีความพร้อมที่จะจัดตั้งหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ทำการบูรณาการองค์ความรู้ต่างๆ ดังกล่าว เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของอาจารย์ บัณฑิตให้เป็นผู้ประกอบการได้ต่อไป

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางแห่งการเสริมสร้างศักยภาพของอาจารย์และนิสิตให้เป็นผู้ประกอบการ โดยการบูรณาการองค์ความรู้และการประยุกต์ใช้ศาสตร์ในสาขาต่างๆ ที่มีอยู่ภายในสถาบันให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตลอดจนการแสวงหาพันธมิตรจากภายนอกสถาบัน

พันธกิจ

  • มุ่งสร้างเสริมศักยภาพของอาจารย์และนักศึกษา ศิษย์เก่าในการเป็นผู้ประกอบการ
  • มุ่งบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านวิจัยและวิชาการในศาสตร์สาขาต่างๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ และเชื่อมต่อกับโลกของธุรกิจ 
  • มุ่งใช้ศักยภาพ ความพร้อมที่มีอยู่ภายในสถาบัน และประสานความร่วมมือจากภาคเอกชน/ภาคอุตสาหกรรม

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อจัดตั้งหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ และพัฒนาอาจารย์และนักศึกษา ศิษย์เก่าสู่การเป็นผู้ประกอบการในอนาคตอันใกล้ 
  2. เพื่อบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านวิจัยและวิชาการภายในสถาบัน มาใช้ให้เกิดประโยชน์และเชื่อมต่อกับโลกธุรกิจ
  3. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้างอาชีพแก่ผู้ประกอบการได้ง่ายขึ้น อันจะส่งผลให้มีการสร้างงานเพิ่มขึ้น 
  4. เพื่อส่งเสริมการสร้างเครือข่ายในวงกว้างระหว่างผู้ประกอบการ ตลอดจนการมีโอกาสแลกเปลี่ยน ถ่ายโอนความรู้และประสบการณ์ จากคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญ

กลุ่มเป้าหมาย

  1. คณาจารย์ และนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาโททุกชั้นปี และทุกคณะในสถาบัน ที่มีความสนใจ และมีความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการ 
  2. ศิษย์เก่าของสถาบัน 
  3. บุคคลทั่วไป

2. สถานที่ตั้งและติดต่อของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ที่ตั้ง หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ชั้น 8 อาคารบุญชนะ อัตถากร 118 หมู่ที่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร. 02-7273973, 02-7273984, 02-3771231-2 โทรสาร. 02-3743282, 02-3753924

เวลาที่ทำการ ตั้งแต่วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.00 น.
(เว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)

3. แนวคิดของกระบวนการสร้างผู้ประกอบการใหม่

กระบวนการจะแบ่งเป็น 3 ระยะ โดยเริ่มตั้งแต่ระยะแรก (Pre-incubating) คือ การเสาะแสวงหาผลงานและผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ เพื่อเข้าสู่ระยะที่สอง (Incubating) คือ การบ่มเพาะธุรกิจและแนวคิดในเชิงพาณิชย์ให้พร้อมที่จะเกิดเป็นวิสาหกิจที่แข็งแรง และสามารถแยกตัวออกไปจากหน่วยบ่มเพาะฯ ได้ในระยะที่สาม (Post-incubating) ในที่สุด ดังรายละเอียดใน ภาพรวมของการให้บริการการบ่มเพาะของหน่วยบ่มเพาะฯ

ระยะ เนื้อหา/ขอบเขตการให้บริการ สิ่งที่ผู้ใช้บริการจะได้รับ
ระยะที่ 1 Pre-incubating 1. การแสวงหาผลงานวิจัย และการคิดค้นในเชิงการวิจัยและพัฒนาใหม่ และนวัตกรรมใหม่ โดยผ่านโครงการย่อย 3 โครงการที่รับสมัครและคัดเลือกตลอดทั้งปี ได้แก่
1.1 โครงการเปิดคลังสมองงานวิจัยมุ่งสู่ผู้ประกอบการใหม่ที่แข็งแกร่ง (เน้นกลุ่มคณาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัย)
- บริการสืบค้นและยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาให้ 
- การจัดทำแผนธุรกิจให้
1.2 โครงการนวัตกรรมวัยใสโดนใจผู้บริโภค (เน้นกลุ่มนักศึกษาทั้งศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันทุกชั้นปี) - ชิงเงินรางวัลจากการประกวดแผนธุรกิจและผลงานต้นแบบ 
- บริการสืบค้นและยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาให้
1.3 โครงการสนับสนุนทุกความคิดเพื่อเศรษฐกิจไทยพัฒนา (เน้นบุคคลภายนอกทั่วไป หรือจากโครงการSMEs อื่นๆ นำมาต่อยอดต่อไป) - บริการสืบค้นและยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาให้ 
- อบรมการเขียนแผนธุรกิจ
ระยะที่ 2 Incubating 1. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในระยะที่ 1 จะได้รับการบ่มเพาะ โดยมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 
1.1 การวินิจฉัยเชิงลึก (Business Diagnosis) เป็นการสัมภาษณ์และพูดคุยถึงปัญหาในการดำเนินธุรกิจ ตัวสินค้าและบริการ ตัวผู้ประกอบการ เพื่อหาสาเหตุและแนวทางแก้ไข และการระบุถึงหัวข้อให้คำแนะนำ และจัดผู้เชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษาที่เหมาะสมต่อไป
- รายงานผลการวินิจฉัยเชิงลึกจากทีมผู้เชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษา
1.2 การอบรมเพิ่มศักยภาพ/เฉพาะด้าน ให้กับผู้ประกอบการที่ต้องการเพิ่มทักษะในบางเรื่องไปพร้อมๆ กับคลินิกให้คำปรึกษาแนะนำ - ได้รับความรู้เพิ่มเติมในด้านที่ผู้ประกอบการยังขาดอยู่
1.3 การพัฒนาสินค้าและบริการ (Product/Services Development) ปรึกษาแนะนำและร่วมจัดทำเกี่ยวกับตัวสินค้าทั้งหมด เช่น การออกแบบ รูปลักษณ์ ฟังก์ชั่นการใช้งาน บรรจุภัณฑ์ และสื่อสิ่งพิมพ์ของสินค้า ฯลฯ - สินค้าและบริการมีรูปแบบที่ชัดเจน และตรงตามความ 
ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
1.4 การพัฒนาธุรกิจ (Business Development) 
1.4.1 คลินิกให้คำปรึกษาแนะนำ ด้านการบริหารจัดการธุรกิจ เช่น การจัดทำแผนธุรกิจ การเงิน/บัญชี การตลาด กฎหมาย ความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญา ฯลฯ, 
1.4.2 การหาแหล่งทุนสนับสนุน (Business Funding)
1.4.3 การเชื่อมโยงธุรกิจ (Business Networking)
1.4.4 การจับคู่ทางธุรกิจ (Business Matching)
1.4.5 การจัดนิทรรศการต่างๆ (Business Exhibition)
- พัฒนาการบริหารจัดการระบบการทำธุรกิจให้ชัดเจนและดียิ่งขึ้น 
- เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ และขยายการลงทุนได้ 
- เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและผู้สนใจในวงกว้าง
1.5 การจัดบริการสถานประกอบการและพื้นที่ผลิตนำร่อง (Pilot Plant/Working Area) จัดหาพื้นที่ประกอบการให้กับวิสาหกิจที่มีศักยภาพและพร้อมทำการผลิตและจัดจำหน่ายได้ทันทีที่เปิดทำการให้แก่ผู้ผ่านกระบวนการบ่มเพาะในระยะต่างๆ มาแล้ว - มีสถานประกอบการเป็นของตนเองโดยเสียค่าใช้จ่ายที่น้อยมาก 
- ได้รับคำปรึกษาแนะนำตลอดเวลาที่ดำเนินกิจการ
ระยะที่ 3 Post-incubating 1. วิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นมีศักยภาพที่จะผลักดันบริษัทบ่มเพาะออกไปดำเนินธุรกิจด้วยตนเอง 
2. หากยังไม่พร้อม ทางหน่วยบ่มเพาะฯ จะคิดค่าใช้จ่ายในการเช่าพื้นที่ดำเนินกิจการในอัตราที่ถูกกว่าตลาด ทั้งนี้เพื่อเป็นการผันทรัพยากรกลับมาช่วยดำเนินการบ่มเพาะ Start-Up แห่งใหม่ได้ 
3. เกิด Cycle ของการบ่มเพาะธุรกิจอย่างครบวงจร
- กิจการของผู้ประกอบการเข้มแข็ง และพร้อมที่จะบริหารจัดการด้วยตนเองอย่างเต็มรูปแบบ

4. โครงสร้างการบริหารจัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

5. โครงสร้างองค์กรและบุคลากรภายในหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

6. ขั้นตอนการขอใช้บริการ

ขั้นตอน การดำเนินการของผู้สมัคร แบบฟอร์มที่ใช้
1. การรับสมัคร 1. กรอกรายละเอียดในใบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ พร้อมรูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป+สำเนาบัตรข้าราชการ/บัตรนักศึกษา/บัตรประชาชน 1 ชุด+สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
2. แนบข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ/แนวคิดทางธุรกิจ (Business Idea)/รูปถ่ายผลิตภัณฑ์ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา
3. ยื่นให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร และนัดวันสัมภาษณ์
- ใบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ 
- แนวคิดทางธุรกิจ
- อื่นๆ (รูปถ่ายผลิตภัณฑ์)
2. การสัมภาษณ์ 1. คณะกรรมการสัมภาษณ์อย่างน้อย 1 ท่าน จะทำการสัมภาษณ์เกี่ยวกับตัวผู้สมัคร/ผู้ประกอบการ ผลงาน และแนวคิดทางธุรกิจ 
2. แจ้งผลการพิจารณาความพร้อมว่าจะรับหรือไม่รับเข้าร่วมโครงการ 
3. หากไม่รับ ก็จะแจ้งถึงแนวทางการปรับปรุงแก้ไข หรือทำแนวคิดทางธุรกิจให้กระจ่างชัดยิ่งขึ้น แล้วนำมาพิจารณาใหม่
3. การวินิจฉัยเชิงลึก 1. เจ้าหน้าที่จะติดต่อนัดหมาย วัน/เวลา ที่จะทำการวินิจฉัยเชิงลึกกับผู้สมัคร/ผู้ประกอบการ ทางโทรศัพท์ 
2. ผู้สมัคร/ผู้ประกอบการ ต้องมาตามวัน/เวลาดังกล่าว เพื่อพบกับทีมวินิจฉัย/ที่ปรึกษา เพื่อทำการวินิจฉัยซึ่งจะใช้เวลา ประมาณ 2-3 ชั่วโมง 
3. ทีมวินิจฉัย/ที่ปรึกษา จะแจ้งผลการวินิจฉัยทันที และจะจัดตารางกิจกรรมให้กับผู้สมัคร/ผู้ประกอบการเป็นรายๆ ไป 
4. เจ้าหน้าที่จัดส่งตารางกิจกรรมบ่มเพาะ และนัดหมาย วัน/เวลาที่จะทำการปรึกษาแนะนำต่อไป
- ตารางการวินิจฉัยเชิงลึก
4. กิจกรรมบ่มเพาะ

1. กิจกรรมฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ ผู้สมัคร/ผู้ประกอบการจะได้รับการอบรมคนละประมาณ 2-3 หัวข้อ โดยเจ้าหน้าที่จะแจ้งวัน/เวลาทำการอบรมทราบล่วงหน้า 1 สัปดาห์
2. กิจกรรมคลินิกปรึกษาแนะนำ ให้ผู้สมัคร/ผู้ประกอบการดูจากตารางกิจกรรมบ่มเพาะเป็นหลัก และถ้าหากที่ปรึกษามีการเปลี่ยนแปลงวันนัดหมาย ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 2-3 วัน
3. การขอใช้พื้นที่ในหน่วยบ่มเพาะฯ เพื่อดำเนินธุรกิจ
- หน่วยบ่มเพาะฯ มีพื้นที่ว่างบริการ แต่ต้องเป็นไปตามความพร้อมของธุรกิจของผู้สมัคร/ผู้ประกอบการ และอยู่ในดุลยพินิจของทีมที่ปรึกษาที่ดูแลท่านอยู่
- สำหรับผู้ประกอบการที่ดำเนินกิจการอยู่ในพื้นที่ก่อนแล้ว หากครบกำหนด 2 ปี และผลประกอบการอยู่ในเกณฑ์ดี ทางหน่วยบ่มเพาะฯ ต้องขอสงวนสิทธิ์ในพื้นที่ที่จะต้องกระจายสิทธิ์ให้กับผู้ประกอบการรายใหม่ที่มีศักยภาพต่อไป

สนับสนุนโดย