Contact Tel. 0-2727-3983-5 Fax. 0-2377-1232 , 02-379-3924

Recommend Print

โครงการอบรมหลักสูตร “การบริหารโครงการอย่างมืออาชีพ และการเตรียมความพร้อมการสอบ Project Management Professional (PMP)” รุ่นที่ 2

[วันศุกร์, 21 กรกฎาคม 2560 04:10]

โครงการอบรมหลักสูตร
“การบริหารโครงการอย่างมืออาชีพและการเตรียมความพร้อมการสอบ
Project Management Professional (PMP)”

รุ่นที่ 2 (40 ชั่วโมง) อบรมทุกวันเสาร์ เวลา 08.30-17.30 น.
อบรม 19, 26 สิงหาคม และ 2, 9, 16 กันยายน 2560 (รวม 5 วัน)

โบนัสพิเศษ! สำหรับผู้เข้าอบรมที่มีผล Post-test ในโครงการสูงสุดเป็น 1 อันดับแรก
(โดยต้องได้คะแนนผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน PMI ด้วย)
โครงการยังมอบทุนค่าสมัครสอบ PMP ฟรี จำนวน 1 ทุน มูลค่าทุนละกว่า $400

กลุ่มเป้าหมาย รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 25 ท่าน

  • สำเร็จระดับปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา และควรมีประสบการณ์ในการทำงานหรือบริหารโครงการอย่างน้อย 3 ปี
  • เจ้าของกิจการ ผู้จัดการธุรกิจ หรือผู้บริหารระดับกลางที่เกี่ยวข้องกับการบริหารโครงการ
  • ผู้ที่สนใจสอบ Project Management Professional (PMP) และ/หรือ Certified Associate in Project Management (CAPM) รวมถึงผู้สนใจที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้ด้านการบริหารโครงการ

รูปแบบการอบรม

  • การอบรมประกอบไปด้วยการบรรยาย กรณีศึกษา และการอบรมเชิงปฏิบัติการ
  • บรรยายโดยวิทยากรที่ได้รับ PMP Certificate และรับรองโดย Project Management Institute (PMI)

ค่าธรรมเนียมการอบรม (รวม VAT แล้ว)

  • ราคารวมค่าหนังสือทั้งหมด 39,000 บาท หรือ ราคาไม่รับหนังสือเหลือ 32,000 บาท

อบรม ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม. 10240

สิทธิประโยชน์สำหรับผู้เข้าอบรม

  • หนังสือสรุปเนื้อหาวิชา (Study Note) 2 เล่ม และหนังสือ “การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ในรูปแบบ PMP" ซึ่งเป็นตำราภาษาไทยในการเตรียมตัวสอบPMP รวม 3 เล่ม มีมูลค่ารวมกว่า 6,500 บาท (ฟรี) และยังมีเอกสารประกอบการบรรยายอื่นๆ อีก

NIDA PMP 2 130660

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม

PMP2