Contact Tel. 0-2727-3983-5 Fax. 0-2377-1232 , 02-379-3924

Recommend Print

โครงการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาผู้บริหารยุคใหม่” (Executive Mini MBA) รุ่นที่ 11

[วันพุธ, 24 พฤษภาคม 2560 03:25]

Executive Mini MBA

โครงการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาผู้บริหารยุคใหม่” รุ่นที่ 11 (126 ชั่วโมง)

เริ่มอบรม 9 พฤศจิกายน 2560 – 3 มีนาคม 2561 ทุกวันพฤหัสบดี (18.00-21.00 น.) และวันเสาร์ (08.30-15.30 น.) 


กลุ่มเป้าหมาย รับจำนวนจำกัด

 • สำเร็จระดับปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา และควรมีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1 ปี
 • เจ้าของกิจการ ผู้จัดการธุรกิจ หรือผู้บริหารระดับกลางขึ้นไป
 • ผู้สนใจที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้ด้านการบริหารแต่มีเวลาจำกัด
 • มีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร

รูปแบบการอบรม

 • การอบรมประกอบไปด้วยการบรรยาย กรณีศึกษา และการอบรมเชิงปฏิบัติการ
 • บรรยายโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญภาคทฤษฎีการบริหารธุรกิจ และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษาด้านบริหารธุรกิจที่ให้คำปรึกษาแนะนำในองค์กรของภาครัฐและเอกชนชั้นนำ

ค่าธรรมเนียม

*มอบส่วนลดพิเศษ :
1. กรณีเป็นศิษย์เก่านิด้า/หรือเคยอบรมกับศูนย์/ หรือผู้ที่เคยอบรมกับศูนย์แนะนำมา/หรือสมัครพร้อมกัน 2 คน ลดเหลือคนละ 48,000 บาท
2 .กรณีสมัครพร้อมกันตั้งแต่ 3-4 คน ลดเหลือคนละ 47,000 บาท
3. กรณีสมัครพร้อมกันตั้งแต่ 5 คนขึ้นไปลดเหลือคนละ 45,000 บาท

อบรม ณ อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม. 10240

 • สิ่งที่จะได้รับและสิทธิประโยชน์สำหรับผู้เข้าอบรม
 • เอกสารประกอบการบรรยาย
 • แฟ้มเอกสาร กระเป๋า และเสื้อแจ็กเก็ต
 • อาหารว่าง + อาหารกลางวัน
 • ประกาศนียบัตรรับรองจากนิด้า (ผู้เข้าอบรมต้องเข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาการอบรมทั้งหมด)

- หากส่งในนามนิติบุคคล สามารถนำค่าอบรมไปลดหย่อนภาษีกับกรมสรรพากรได้สูงถึง 2 เท่า!!

 

minimba11

[[ ดาวน์โหลดรายละเอียด ]]

slide e 01slide e 02

slide e 03slide e 04

slide e 05slide e 06

slide e 07