Contact Tel. 0-2727-3983-5 Fax. 0-2377-1232 , 02-379-3924

ID LINE: annnida2558

Recommend Print

โครงการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาผู้บริหารยุคใหม่” (Executive Mini MBA) รุ่นที่ 12

[วันอังคาร, 20 กุมภาพันธ์ 2561 15:41]

โครงการอบรมหลักสูตร
“การพัฒนาผู้บริหารยุคใหม่” รุ่นที่ 12 (126 ชั่วโมง)
เริ่มอบรม 10 พฤษภาคม 2561 – 25 สิงหาคม 2561
ทุกวันพฤหัสบดี (18.00-21.00 น.) และวันเสาร์ (08.30-15.30 น.)

 

กลุ่มเป้าหมาย รับจำนวนจำกัด

  • สำเร็จระดับปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา และควรมีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1 ปี
  • เจ้าของกิจการ ผู้จัดการธุรกิจ หรือผู้บริหารระดับกลางขึ้นไป
  • ผู้สนใจที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้ด้านการบริหารแต่มีเวลาจำกัด
  • มีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร

รูปแบบการอบรม

  • การอบรมประกอบไปด้วยการบรรยาย กรณีศึกษา และการอบรมเชิงปฏิบัติการ
  • บรรยายโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญภาคทฤษฎีการบริหารธุรกิจ และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษาด้านบริหารธุรกิจที่ให้คำปรึกษาแนะนำในองค์กรของภาครัฐและเอกชนชั้นนำ

ค่าธรรมเนียม

ค่าลงทะเบียนปกติคนละ 49,500 บาท* 
*พิเศษ :
1. กรณีเป็นศิษย์เก่านิด้า/หรือเคยอบรมกับศูนย์/ หรือผู้ที่เคยอบรมกับศูนย์แนะนำมา/หรือสมัครพร้อมกัน 2 คน ลดเหลือคนละ 48,000 บาท
2 .กรณีสมัครพร้อมกันตั้งแต่ 3-4 คน ลดเหลือคนละ 47,000 บาท
3. กรณีสมัครพร้อมกันตั้งแต่ 5 คนขึ้นไปลดเหลือคนละ 45,000 บาท

อบรม ณ อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม. 10240

สิ่งที่จะได้รับและสิทธิประโยชน์สำหรับผู้เข้าอบรม

  • เอกสารประกอบการบรรยาย
  • แฟ้มเอกสาร กระเป๋า และเสื้อแจ็กเก็ต
  • อาหารว่าง + อาหารกลางวัน
  • ประกาศนียบัตรรับรองจากนิด้า (ผู้เข้าอบรมต้องเข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาการอบรมทั้งหมด)

*** หากส่งในนามนิติบุคคล สามารถนำค่าอบรมไปลดหย่อนภาษีกับกรมสรรพากรได้สูงถึง 2 เท่า!! 

exe mini update 20171117

[[ ดาวน์โหลดรายละเอียด ]]

slide e 01slide e 02

slide e 03slide e 04

slide e 05slide e 06

slide e 07