Contact Tel. 0-2727-3983-5 Fax. 0-2377-1232 , 02-379-3924

ID LINE: annnida2558

Recommend Print

โครงการอบรมหลักสูตร “การพัฒนานักการตลาดยุคใหม่” (50 ชั่วโมง) 2561

 • Created
  วันศุกร์, 05 มกราคม 2561
 • Created by
  Super User
 • Last modified
  วันอังคาร, 20 กุมภาพันธ์ 2561
 • Revised by
  Super User
 • Voting
  (0 votes)
 • Favourites
  Add to favourites

 

“โครงการอบรมหลักสูตร
“การพัฒนานักการตลาดยุคใหม่” (50 ชั่วโมง)
อบรมทุกวันพุธ เวลา 18.00-21.00 น. และวันเสาร์ เวลา 08.30-15.30 น.


กลุ่มเป้าหมาย รับจำนวนจำกัด

 • สำเร็จระดับปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
 • เจ้าของกิจการ ผู้จัดการด้านการตลาด หรือผู้บริหารระดับต้น-กลาง
 • ผู้สนใจที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้ด้านการบริหารการตลาดอย่างเข้มข้นแต่มีเวลาจำกัด
 • มีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร

รูปแบบการอบรมและกิจกรรม

 • การอบรมประกอบไปด้วยการบรรยาย กรณีศึกษา และการอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญภาคทฤษฎีการบริหารธุรกิจ และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษาด้านบริหารธุรกิจ/ด้านการตลาดที่ให้คำปรึกษาแนะนำในองค์กรของภาครัฐและเอกชนชั้นนำ
 • การศึกษาดูงานนอกสถานที่ (ในประเทศ) 1 กิจการ

ค่าธรรมเนียม
ค่าลงทะเบียนคนละ 26,500 บาท
พิเศษ -กรณีสมัครก่อนวันอบรม 15 วันลดเหลือท่านละ 25,500 บาท
-และสำหรับผู้ที่เคยผ่านการอบรมกับเราในหลักสูตรอื่นมาก่อน ลดเพิ่มอีก 1,000 บาท (หรือเป็นผู้แนะนำให้กับผู้สมัครใหม่ ผู้สมัครใหม่จะได้รับส่วนลดทันทีอีก 1,000 บาท)
อบรม ณ อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม. 10240

สิ่งที่จะได้รับและสิทธิประโยชน์สำหรับผู้เข้าอบรม
เอกสารประกอบการบรรยาย
แฟ้มเอกสาร กระเป๋า และเสื้อแจ็กเก็ต
อาหารว่าง + อาหารกลางวัน
วุฒิบัตรรับรองจากนิด้า (ผู้เข้าอบรมต้องเข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาการอบรมทั้งหมด)
-หากส่งในนามนิติบุคคล สามารถนำค่าอบรมไปลดหย่อนภาษีกับกรมสรรพากรได้สูงถึง 2 เท่า!!

5 1 2561 20 54 24

ดาวน์โหลดรายละเอียด