Contact Tel. 0-2727-3983-5 Fax. 0-2377-1232 , 02-379-3924

ID LINE: annnida2558

Recommend Print

โครงการอบรมหลักสูตร ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ (Security Investment Consultant, SIC)

 • Last modified
  วันพฤหัสบดี, 01 มีนาคม 2561

 

โครงการอบรมหลักสูตร
ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์
(Security Investment Consultant, SIC)
หรือ Single License (เดิม), SL

กลุ่มเป้าหมาย รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 50 คน

 • ผู้ที่ต้องการเตรียมตัวเข้ารับการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน
  ด้านหลักทรัพย์ ซึ่งขาดทักษะในการสรุปรวบยอดเนื้อหาและขาดการฝึกปฏิบัติแบบฝึกหัด
 • บุคคลทั่วไปที่ต้องการมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักทรัพย์และการลงทุน

รูปแบบการอบรม

 • สรุปรวบยอดเนื้อหา เพื่อสร้างความเข้าใจในเนื้อหา และง่ายต่อการจดจำ
 • ฝึกปฏิบัติด้วยแบบทดสอบเสมือนจริง เพื่อสร้างความเข้าใจให้มากขึ้นในการตีโจทย์และเทคนิคในการตัดตัวเลือก
 • การบรรยายโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญภาคทฤษฎีการลงทุนจากมหาวิทยาลัย และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญภาคปฏิบัติซึ่งมีความคุ้นเคยกับตลาดการเงินเป็นอย่างดีจากบริษัทหลักทรัพย์

ค่าธรรมเนียม

 • *5,850 บาท หรือ หากท่านสมัครล่วงหน้าก่อนวันอบรมจริง 15 วัน จะได้รับ ส่วนลดเหลือ ท่านละ 5,400 บาท
  + แถมติวเข้มฟรีในการสรุปเนื้อหาและตะลุยโจทย์อีก 7 ชั่วโมง (รวมกว่า 31.5 ชั่วโมง)
  อบรม ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม. 10240

สิทธิประโยชน์สำหรับผู้เข้าอบรม

 • หนังสือ+ เอกสารสรุปเนื้อหาวิชา (Study Note) รวม 3 เล่ม มีมูลค่ารวมกว่า 500 บาท (ฟรี) และเอกสารประกอบการบรรยายอื่นๆ
 • อาหารว่าง + อาหารกลางวัน
 • วุฒิบัตรรับรองจากนิด้า (ผู้เข้าอบรมต้องเข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาการอบรมทั้งหมด)
 • ได้รับสิทธิเข้าอบรมซ้ำ!! หลังจากจบอบรมไปแล้วภายใน 1 ปี
 • หากส่งในนามนิติบุคคล สามารถนำค่าอบรมไปลดหย่อนภาษีกับกรมสรรพากรได้สูงถึง 2 เท่า!!

ดาวน์โหลดรายละเอียด

1 3 2561 11 09 39