Contact Tel. 0-2727-3983-5 Fax. 0-2377-1232 , 02-379-3924

ID LINE: annnida2558

Recommend Print

หลักสูตรพัฒนาผู้บริหาร Mini MBA

หลักสูตรพัฒนาผู้บริหาร Mini MBA (In-house)
โดยศูนย์นวัตกรรมทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

1. หลักการและเหตุผล

ในธุรกิจปัจจุบันนี้มีสภาวะการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงหลายๆ ปัจจัย ทั้งจากสภาวะแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นการเปิดตลาดเขตการค้าเสรีต่างๆ ซึ่งทำให้มีคู่แข่งรายใหม่จากต่างประเทศเข้ามาสู่ตลาดในประเทศ หรือการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีที่ทำให้การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเป็นไปง่ายขึ้น ทำให้คู่แข่งทราบความเคลื่อนไหวและความเป็นไปได้เป็นอย่างดี รวมถึงการนำความรู้ในการบริหารจัดการในเชิงยุทธศาสตร์มาใช้ในการขับเคลื่อนธุรกิจ ทำให้มีการแข่งขันกันอย่างรุนแรงทั้งกับภายในประเทศ และต่างประเทศ ทั้งนี้องค์กรชั้นนำต่างๆ จึงได้เตรียมการในการปรับตัวเพื่อพร้อมรับมือต่อการแข่งขัน การเตรียมการปรับตัวด้านหนึ่งที่มีความสำคัญมากที่สุดคือ การเตรียมความพร้อมด้านการพัฒนาผู้บริหารขององค์กร

โครงการฝึกอบรม หลักสูตรพัฒนาผู้บริหาร Mini Master of Business Administration หรือ Mini MBA มีขึ้น เพื่อเป็นการให้ผู้บริหารตั้งแต่ระดับกลางขององค์กรขึ้นไป ได้เรียนรู้ทางด้านวิชาการ และวิธีปฎิบัติที่นำสมัยในการบริหารจัดการ เพื่อนำมาปรับปรุงใช้ในการทำงาน และรองรับการขยายตัวของกิจการโดยมีเนื้อหาครอบคลุมในทุกด้านของการบริหารธุรกิจสมัยใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล และการวางแผนกลยุทธ์ที่มีความสำคัญในการกำหนดทิศทางขององค์กร

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อเป็นการกระตุ้น และการพัฒนาผู้บริหารที่เข้ารับการอบรมให้มีความตื่นตัว
2.2 เพื่อให้ผู้บริหารที่เข้ารับการอบรมสามารถบูรณาการความรู้ และนำมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิผล
2.3 เพื่อเสริมสร้างให้ผู้บริหารที่เข้ารับการอบรมมีวิสัยทัศน์ที่ทันสมัย และมีความรู้ความเข้าใจร่วมกันในการบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่เป้าหมาย
2.4 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถเชิงการบริหาร ด้วยการพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้บริหารระดับสูง

3. กลุ่มเป้าหมายของโครงการ

    -ผู้บริหารระดับกลาง-สูง

4. รูปแบบและระยะเวลาในการอบรม

- ใช้รูปแบบการอบรม โดยเน้นการให้ความรู้และพัฒนาทักษะกับผู้เข้าอบรม ประกอบด้วยการบรรยาย ทฤษฎีแนวทางปฏิบัติที่ทันสมัย การทำ Workshop โดยรวบรวมปัญหาร่วมที่พบ ระดมสมอง วิเคราะห์ปัญหา อภิปราย และการยกตัวอย่างประกอบจากกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริง ได้แก่

  1. กิจกรรมการอบรม    เน้นการให้ความรู้และพัฒนาทักษะกับผู้เข้าอบรม ประกอบด้วยการบรรยาย ทฤษฎีแนวทางปฏิบัติที่ทันสมัย การยกตัวอย่างประกอบจากกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริง
  2. กิจกรรม Group Assignment (Workshop)    โดยใช้กระบวนการ *“การตรวจสอบกลยุทธ์ธุรกิจสำหรับผู้บริหาร (Business Strategy Audit)” ซึ่งเป็นการรวบรวมปัญหาร่วมที่พบ แล้วนำมาระดมสมอง วิเคราะห์ปัญหา และนำผลที่ได้มานำเสนออภิปรายต่อคณะกรรมการหลักสูตร โดยที่ผู้บริหารขององค์กรสามารถเข้าร่วมสังเกตการณ์พร้อมเสนอมุมมองหรือข้อแนะนำเพิ่มเติมอันจะเป็นเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าอบรมและต่อหน่วยงานเองด้วย โดยผลจากการทำ Business Audit นี้เองทุกท่านจะเข้าใจและสร้างแผนปรับปรุงกลยุทธ์หน่วยงานและองค์กร และนำไปใช้ได้จริงทันที

- อบรมสัปดาห์ละ 1-2 วัน (หรือ ทั้งนี้เป็นไปตามความต้องการของทางบริษัทฯ ซึ่งสามารถกำหนดได้ภายหลัง)
- ระยะเวลาในการอบรม 72 ชั่วโมง

5. สถานที่อบรม

    - ใช้ห้องอบรมของบริษัท

6. วิทยากรของหลักสูตร

-วิทยากรของหลักสูตร เป็นคณาจารย์ของคณะบริหารธุรกิจ และคณะอื่นๆ จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และจากสถาบันอื่นที่มีประสบการณ์ในการบรรยาย และการให้คำปรึกษาแนะนำในหลายองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนชั้นนำทั่วประเทศ

7. โครงสร้างหลักสูตร

Module 1: แนวคิดทางการตลาดและความพึงพอใจของลูกค้า 12 ชั่วโมง
(Marketing & Customer Satisfaction Focus)

*หัวข้อเนื้อหา(Topics) ชั่วโมง
1.1 แนวคิดการจัดการการตลาด (Marketing Concept)
1.2 การสร้างความพึงพอใจและการบริการให้ลูกค้า (Customer Service and Satisfaction)
1.3 การวางกลยุทธ์ด้านลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management Strategy)
1.4 การใช้สื่อผสมผสานทางการตลาด (Integrated Marketing Communication)
3
3
3
3
รวมชั่วโมง 12

Module 2:การบัญชี (Accounting) 6 ชั่วโมง

*หัวข้อเนื้อหา (Topics) ชั่วโมง
2.1 การวิเคราะห์งบการเงินสำหรับผู้บริหาร (Financial Statement Analysis for Executives)    3
2.2 บัญชีสำหรับผู้บริหาร (Essential Financial Accounting for Executives)    3
3
3
รวมชั่วโมง 6

Module 3:การเงิน และเศรษฐศาสตร์ (Finance and Economics) 9 ชั่วโมง

*หัวข้อเนื้อหา (Topics) ชั่วโมง
3.1 เศรษฐศาสตร์สำหรับผู้บริหารและการวิเคราะห์แนวโน้มเศรษฐกิจมหภาค (Macro Economics for Executives)
3.2 การบริหารการเงิน และกลยุทธ์ทางการเงินยุคใหม่ (Modern Financial Management & Strategies )
3.3 การบริหารความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Management)
3
3
3
รวมชั่วโมง 9

Module 4:การบริหารสินค้าคงคลังและห่วงโซ่อุปทาน 6 ชั่วโมง
(Store Level Inventory & Supply Chain Management)  

*หัวข้อเนื้อหา (Topics) ชั่วโมง
4.1 การบริหารสินค้าคงคลัง (Inventory Management)
4.2 การบริหารห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management)
3
3
รวมชั่วโมง 6

Module 5:การสร้างความเป็นผู้นำ (Leadership Development) 15 ชั่วโมง

*หัวข้อเนื้อหา (Topics) ชั่วโมง
5.1    การบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับผู้บริหาร (HRM for Non-HR Manager)
และการพัฒนาค่านิยมที่สร้างสรรค์ในองค์กร  (Building Valued Organization Behavior)
5.2    การเสริมสร้างการทำงานเป็นทีม ( Team Work & Team Building)
5.3    การสร้างเสริมภาวะผู้นำในองค์กรเลิศรู้ (Leadership Development in the Learning Company)
5.4  การบริหารความเปลี่ยนแปลง (Change Management)
6
3
3
3
รวมชั่วโมง 15

Module 6: หลักธรรมาภิบาล (Good Corporate Governance) 3 ชั่วโมง

*หัวข้อเนื้อหา (Topics) ชั่วโมง
6.1    การสร้างเสริมจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ (Business Ethics) และการสร้างความและการสร้างความรับผิดชอบต่อส่วนรวมในการทำงาน (Accountability Building) 3
รวมชั่วโมง 3

Module 7: การวางกลยุทธ์ (Strategic Management) 12 ชั่วโมง

*หัวข้อเนื้อหา (Topics) ชั่วโมง
7.1 การวิเคราะห์ธุรกิจเพื่อการบริหารจัดการ (Business Analytics)
7.2    การวางกลยุทธ์ในการแข่งขัน (Competitive Strategy)
7.3    การขับเคลื่อนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ (Driving Strategy into Action)
7.4    การใช้ระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ (Strategic use of Information Technology)
3
3
3
3
รวมชั่วโมง 12

Module 8: การตรวจสอบกลยุทธ์ธุรกิจสำหรับผู้บริหารและเจ้าของกิจการ 9 ชั่วโมง
(Business Strategy Audit)

*หัวข้อเนื้อหา (Topics) ชั่วโมง
8.1 พื้นฐานและประโยชน์ของการทำ Business Strategy Audit (Fundamental and Tools of Business Audit)
8.2 ฝึกปฏิบัติการประยุกต์ผลของการ Audit เพื่อปรับปรุงกลยุทธ์ธุรกิจของบริษัท (Workshop for Auditing)
8.3 นำเสนอผลงานรายกลุ่ม (Group Presentation)
3
3
3
รวมชั่วโมง 9

Business Strategy Audit การตรวจสอบกลยุทธ์ธุรกิจสำหรับผู้บริหารและเจ้าของกิจการ (ซึ่งนำมาใช้และปฏิบัติได้จริงกับ MBA-NIDA ทุกรุ่น)

*หมายเหตุ

- หัวข้อบริษัทฯ สามารถเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติม/ตัดลดภายหลังได้ตามความเหมาะสม
- รายชื่อวิทยากรอาจมีการเปลี่ยนแปลงภายหลังได้ตามความเหมาะสม

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้ที่ได้ไปปรับปรุงและพัฒนาในการทำงาน
- ผู้เข้ารับการอบรมได้รับวุฒิบัตร

9. เงื่อนไขในการได้รับวุฒิบัตร/เป้าหมายผลสัมฤทธิ์ของโครงการ/การประเมินผล

- ผู้เข้ารับการอบรมต้องเข้าอบรมไม่น้อยกว่า 80% ของแต่ละหัวข้ออบรม
- ผู้เข้ารับการอบรมต้องมีผลคะแนนการทดสอบสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่ต่ำกว่า 80%

10. งบประมาณ

ค่าใช้จ่าย จัดที่บริษัท

ค่าจัดกิจกรรมฝึกอบรม และค่าธรรมเนียมของสถาบัน
ราคาดังกล่าวนี้รวม: วิทยากร/อุปกรณ์และเอกสารประกอบการอบรม/กิจกรรม/
ค่าประสานงาน/ ค่าของที่ระลึกและวุฒิบัตร

หมายเหตุ
1.ราคาดังกล่าวนี้ไม่รวม: ค่าสถานที่และค่าอาหารตลอดการอบรม
2. หลังจากการอนุมัติว่าจ้างแล้ว โครงการขอระยะเวลาในการเตรียมการล่วงหน้า 1 เดือน

(ขอเสนอภายหลัง)

บริษัทและองค์กรชั้นนำมากมายต่างให้ความไว้วางใจเราในการจัดฝึกอบรม In-house Training อาทิเช่น

precise-p012
agility  image024  image027  image034  
 image025  image038
image040 image042 image044  image032  
 image036