ศูนย์เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน (NIDA Center for Enhancing Competitiveness) PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Saturday, 20 June 2009 16:08

   ศูนย์เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน (NIDA Center for Enhancing Competitiveness)

        เป็นศูนย์หนึ่งในคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ก่อตั้ง ขึ้นในปีพ.ศ.2551 เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงออกทางความคิด และช่วยเพิ่มศักยภาพของนักศึกษาให้มีความสามารถในหลากหลายด้าน

 

   วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งศูนย์เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน:

 1. เพื่อดำเนินกิจกรรมและให้บริการทางวิชาการด้านต่างๆ เช่น การศึกษา วิจัย การพัฒนารูปแบบ การจัดทำ ตลอดจนการเผยแพร่ดัชนีความสามารถในการแข่งขันสู่สาธารณชน กรณีการศึกษา ข้อมูลการวิจัยอื่น การสัมมนา การฝึกอบรม การเป็นที่ปรึกษาให้แก่หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจเอกชน องค์กรมหาชน องค์กรสาธารณประโยชน์ และองค์กรระหว่างประเทศ

 2. เพื่อเปิดโอกาสให้อาจารย์ นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า และนักวิชาการภายในสถาบัน และภายนอกสถาบันได้มีส่วนร่วมดำเนินงานในโครงการต่างๆ ของศูนย์ ตามความรู้ความสามารถ และความสนใจของตน ซึ่งจะช่วยให้มีผลงานทางวิชาการด้านนี้เพิ่มมากขึ้น

 3. เพื่อเป็นศูนย์กลางการศึกษาวิจัยทางด้านความสามารถในการแข่งขันขององค์กรทางธุรกิจ และ/หรือ กลุ่มอุตสาหกรรมในประเทศไทย การศึกษาวิจัยในเชิงเปรียบเทียบกับต่างประเทศของคณะบริหารธุรกิจ และของสถาบันทั้งในเชิงทฤษฎี นโยบาย และการปฏิบัติ รวมทั้งงานวิจัยทางวิชาการในด้านต่างๆ ที่เป็นการสนับสนุนความสามารถทางการแข่งขัน เช่น โครงการวิจัยด้านบรรษัทภิบาล ความรับผิดชอบต่อสังคม และสภาพแวดล้อม เป็นต้น

 4.  เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการสอน และฝึกอบรมในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ และการฝึกอบรมเศรษฐศาสตร์จุลภาคของการแข่งขัน

 5.  เพื่อส่งเสริมการเผยแพ่รความรู้ ข้อมูล และข้อค้นพบเกี่ยวกับความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ในรูปแบบการพิมพ์วารสาร รายงาน บทความ หนังสือ สิ่งพิมพ์อื่นๆ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์

 6.  เพื่อสนับสนุนความร่วมมือ การสร้างเครือข่าย และการแลกเปลี่ยนนักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษาในมหาวิทยาลัย/สถาบันอื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 7. เพื่อให้คำแนะนำ หรือแสดงความเห็นต่อองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรอื่นในเรื่องความรู้เกี่ยวกับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย ของอุตสาหกรรม และขององค์กรธุรกิจ

 8.  เข้าร่วมจัดกิจกรรม หรือทำงานวิจัยกับภาครัฐ และภาคเอกชนในการระดมทุนของศูนย์

 9. จัดทำสื่อทางวิชาการออกเผยแพร่ผลงานของอาจารย์ และศิษย์เก่าเพื่อเสริมสร้างคุณภาพทางการศึกษา

 

   โครงการที่ทางศูนย์เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ดำเนินการอยู่ ณ ขณะนี้

 • จัดทำนิตยสารเชิงบริหารธุรกิจรายไตรมาส ซึ่งเป็นการร่วมมือระหว่าง NIDA กับนิตยสาร BrandAge ภายใต้ชื่อ “Competitiveness Review By NIDA Business School”

 • จัดทำดัชนีชี้วัดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมไทย  อันเป็นการร่วมมือกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

 • จัดอบรมหลักสูตร กลยุทธในการสร้างศักยภาพในการแข่งขัน (Strategy for Rebuilding Competitiveness) ในการอบรมบุคลากรของประเทศ โดยใช้มาตรฐานการเรียนการสอนในแนวเดียวกันกับ Harvard School of Business (ซึ่งคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้รับสิทธิ์ในการใช้หลักสูตร Microeconomics of Competitiveness (MOC) นี้แต่เพียงรายเดียวในประเทศไทย

Last Updated on Sunday, 05 July 2009 22:14
 

NIDA CEC Partner

คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบันฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
Institute of Strategies and Analysis of Risk

ศูนย์นวัตกรรมทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย The Federal of Thai Industries

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย The Stock Exchange of Thailand

Link

http://www.weapon.in.th

http://www.weapon.in.th/

click here to enter website

Bogtryk SEO SEO
Linkguide Konference SEO