committee
Committee
 
 

อธิการบดีหรือรองอธิการบดี

ที่ได้รับมอบหมาย

ที่ปรึกษาประธานกรรมการ
คณบดีคณะบริหารธุรกิจประธานกรรมการ
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีระวัฒน์ ปันนิตามัยกรรมการ

 

  ดร.กำจร  เล่ห์มงคล กรรมการ
   คุณสุมิตร  เพชราภิรัชต์ กรรมการ
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นฤมล สอาดโฉม

กรรมการ
 รองศาสตราจารย์ ธัชวรรณ กนิษฐ์พงศ์กรรมการ
 

อาจารย์ ดร. วรพล  โสคติยานุรักษ์

ผู้อำนวยการศูนย์เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน

กรรมการและเลขานุการ

 


Bogtryk SEO SEO
Linkguide Konference SEO