Strategy for Rebuilding Competitiveness
หลักสูตร Strategy for Competitiveness

จัดโดยศูนย์เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) วิเคราะห์ วางแผนกลยุทธ์ ศึกษา Best Practice องค์กรชั้นนำอุตสาหกรรมต่าง ๆ และประเทศสุดยอดในการแข่งขัน เนื้อหาทันเหตุการณ์นำไปใช้ได้จริง โดยใช้รูปแบบอบรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการ และกรณีศึกษาต่าง ๆ จากหลักสูตร MOC ของ Prof.Micheal E.Porter แห่ง Harvard Business School, USA ซึ่ง NIDA ได้รับสิทธิ์ให้ใช้เพียงผู้เดียวในประเทศไทย 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

·   เพื่อเผยแพร่ความรู้-ความเชี่ยวชาญ ด้านการคิด  การบริหาร  การจัดการ  และความเข้าใจในการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ออกสู่สาธารณะชน   

·   เพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศ ในกลุ่มงานรับผิดชอบที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาธุรกิจ และเศรษฐกิจของประเทศทั้งผู้ปฏิบัติและผู้กำหนดนโยบาย ไม่ว่าจะเป็นองค์กรเอกชน  หรือหน่วยงานรัฐบาลให้มีความเข้าใจ และมีความสามารถในการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน

·    เพื่อสร้างความใกล้ชิดของเครือข่ายที่มีความเกี่ยวเนื่องกันในการขับเคลื่อนกลไกการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของหน่วยงานทุกภาคส่วนที่มีผลต่อศักยภาพการแข่งขันของประเทศโดยรวม

·   เพื่อเป็นช่องทางในการชี้นำนโยบายการบริหารจัดการที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศให้มีผลต่อเนื่องไปถึงการนำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

หลักสูตรครอบคลุมเนื้อหาสำคัญ เช่น 

·    Industry Competition

·     Industry Analysis 

·     Michael E. Porter’s Diamond Model

·     Building Clusters Strategy

·     Strategy for Competitiveness

·     QE, Currency War, Protectionism and Firm Competitive Strategy

·    Thailand: Competitiveness of Nation

·     Creative Economy and Competitiveness

·     Building Tourism Cluster and Competitiveness

·     Medical Tourism and Competitiveness

·     Firm, Cluster, Nation and Competitiveness

·     World Competitiveness   

·     Singapore : The Most Competitive Country

·     Finland and Nokia

·     Japanese Car Navigation

·     Electronics and Information Technology in Costa Rica

·     Chili: The Latin American Tiger       

ระยะเวลาการฝึกอบรม

·    วันที่  1    : วันปฐมนิเทศ กำหนดเป้าหมายและแนะนำหลักสูตรรวมทั้งกรณีศึกษาที่จะใช้ในการอบรม

·    วันที่  2, 3 : การบรรยายและอบรมเชิงปฏิบัติการ รวมทั้งอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในแต่ละกรณีศึกษา

·    วันที่  4      : การประชุมเชิงปฏิบัติการ มอบประกาศนียบัตร และพิธีปิดการอบรม 

ค่าธรรมเนียมการอบรม  :  40,000.- บาท 

( **ราคานี้รวมค่าเอกสารประกอบการบรรยาย, ค่าอาหาร และอาหารว่างตลอดการอบรม 

ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปดูงานต่างประเทศ ** ) 

การรับรองผลการฝึกอบรม

หลังจบการอบรมหลักสูตร Strategy for Competitiveness ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยระบุว่าเป็นโครงการร่วมในศูนย์การเรียน ภายใต้มาตรฐานการเรียนการสอนในหลักสูตร Microeconomic of Competitiveness (MOC) ของ Harvard Business School ซึ่งพัฒนาโดย   Prof. Michael E. Porter  

สอบถามเพิ่มเติมและติดต่อขอรับใบสมัคร

ศูนย์เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

อาคารบุญชนะ อัตถากร  ชั้น 8 118  ถนนเสรีไทย 

แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ  กรุงเทพฯ  10240

โทร. 0 2727-3931, 0 2727-3972   โทรสาร 0 2374-3282

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  

Website: http://mba.nida.ac.th/cec/

 

 


Bogtryk SEO SEO
Linkguide Konference SEO