Top
http://mba.nida.ac.th/uploads/project/cover/12ad0d52349e537fff30983be3baf492.jpg

Program Overview

จากวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจในอดีต ที่ชี้ให้เห็นว่าการขาดระบบการควบคุมภายในที่ดีนำมาสู่ปัญหาทางการเงินถึงขั้นล้มละลายของภาคธุรกิจหลากหลาย จึงทำให้ภาครัฐและสถาบันต่างๆ ในประเทศไทยอาทิเช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รณรงค์ให้เกิดระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายในที่ดีและมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จำเป็นต้องมีคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งจัดตั้งหน่วยงานเพื่อส่งเสริมให้เกิดบรรษัทภิบาลหรือการกำกับดูแลกิจการที่ดี

Program Introductions

คณะบริหารธุรกิจ นิด้า ตระหนักถึงความสำคัญของผู้ตรวจสอบภายในที่ต้องเข้าใจมาตรฐานสากลของกระบวนการตรวจสอบภายในในยุค 4.0 (Internal Audit Process 4.0) ได้เป็นอย่างดี จึงได้จัดอบรมขั้นตอน และกระบวนการการตรวจสอบภายในและการฝึกปฏิบัติขึ้น เพื่อให้มีความรู้ความสามารถตามสายวิชาชีพต่อไป

วันที่ ช่วงเช้า (8.30 – 11.45 น.) ช่วงบ่าย (12.45-16.30 น.)
1
 • สภาพแวดล้อมใหม่ๆ ของโลกและของประเทศไทย ในยุค 4.0 เช่น โอกาสและเทคโนโลยีใหม่ๆ ความเสี่ยงและภัยคุกคามใหม่ๆ เป็นต้น
 • การปรับตัวและทิศทางใหม่ๆ ของภาครัฐและองค์กร ในยุค 4.0
 • มาตรฐาน / กรอบแนวทางการปฏิบัติ ฉบับใหม่ล่าสุด :

  COSO-ERM 2017 : กรอบโครงสร้างของการบริหารความเสี่ยง

  COSO-IC 2013 : กรอบโครงสร้างของการควบคุมภายใน

  CG Code 2017 : หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัท

  จดทะเบียน ปี 2560
 • การปรับตัวและทิศทางใหม่ๆ ของการตรวจสอบภายใน ในยุค 4.0
 • IPPF 2017 : กรอบโครงสร้างการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน ฉบับใหม่ล่าสุด
 • ลักษณะของการตรวจสอบภายใน และผู้ตรวจสอบภายใน ในยุค 4.0 (Internal Auditing 4.0 & Internal Auditor 4.0 : IA 4.0)
 • CIA Exam 2019 : แนะนำวุฒิบัตร CIA (Certified Internal Auditor) และโครงสร้างข้อสอบ CIA ใหม่ล่าสุด (CIA Exam 2019 : CIA4.0)
 • บทสรุป
 • ถาม-ตอบ
2
 • กรอบโครงสร้างการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน
  ฉบับใหม่ล่าสุด (IPPF 2017)
 • มาตรฐานสากลและจรรยาบรรณของผู้ตรวจสอบภายใน
 • QAIP (Quality Assurance and Improvement Program) : โครงการประกันและปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน
 • ความหมายของการตรวจสอบภายใน
 • บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบภายใน
 • โครงสร้างของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
 • การบริหารหน่วยงานตรวจสอบภายใน
 • หลักการ (Concept) & มาตรฐานสากล ของกระบวนการตรวจสอบภายใน ในยุค 4.0 (Internal Audit Process 4.0 : IA Process 4.0) และแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง
  ขั้นตอนที่ 1 : การวางแผน & มอบหมายงาน (การจัดทำแผนงานตรวจสอบตามความเสี่ยง หรือ Risk-based Audit Plan)
  ขั้นตอนที่ 2 : การเตรียมการตรวจสอบ
  ขั้นตอนที่ 3 : การสำรวจเบื้องต้น & สอบทานการควบคุมภายใน
  ขั้นตอนที่ 4 : การทดสอบเพิ่มเติม & สิ่งที่ตรวจพบ
  ขั้นตอนที่ 5 : การรายงานผล & ติดตามผล
 • บทสรุป
 • ถาม-ตอบ

3
 • Workshop การฝึกปฏิบัติ กระบวนการตรวจสอบภายใน ในยุค 4.0 (Internal Audit Process 4.0) และแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง
  ขั้นตอนที่ 1 : การวางแผน & มอบหมายงาน (การจัดทำแผนงานตรวจสอบตามความเสี่ยง หรือ Risk-based Audit Plan)
  -  การนำเสนอผลงานตาม Workshop
  -  อภิปรายผลงานตาม Workshop ร่วมกัน

ขั้นตอนที่ 2 : การเตรียมการตรวจสอบ
ขั้นตอนที่ 3 : การสำรวจเบื้องต้น & สอบทานการควบคุมภายใน
ขั้นตอนที่ 4 : การทดสอบเพิ่มเติม & สิ่งที่ตรวจพบ
ขั้นตอนที่ 5 : การรายงานผล & ติดตามผล

 • การนำเสนอผลงานตาม Workshop
 • อภิปรายผลงานตาม Workshop ร่วมกัน
 • บทสรุป
 • ถาม-ตอบ

คุณสมบัติและกลุ่มเป้าหมายของโครงการ (จำนวนไม่เกิน 40 ท่าน)

 1. สำเร็จระดับปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา และควรมีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 2 ปี หรือผู้สำเร็จระดับปริญญาโท ไม่จำกัดสาขา
 2. ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สนใจทั่วไป
 • รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 31 สิงหาคม 2562
 • อบรมวันอาทิตย์ที่ 15, 22 และ 29 กันยายน 2562
 • อบรมเชิงบรรยาย และการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ตอบปัญหาข้อซักถาม และแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ระหว่างวิทยากรและผู้เข้ารับการอบรม
 • ใช้เวลาอบรม 3 วันๆ ละ 7 ชั่วโมง (รวม 21 ชั่วโมง)
 • ค่าใช้จ่าย/คน : ราคาปกติ 7,500 บาท
 • *พิเศษ: กรณีเป็นศิษย์เก่านิด้า/หรือเคยอบรมกับศูนย์/ หรือผู้ที่เคยอบรมกับศูนย์แนะนำมา/หรือสมัครพร้อมกัน 2 คน ลดเหลือคนละ 7,000 บาท
 • ราคาดังกล่าวรวม : เอกสารประกอบการบรรยาย อาหารว่าง อาหารกลางวัน กระเป๋า แฟ้มเอกสาร วุฒิบัตรรับรองจากคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ผู้เข้าอบรมเรียนรู้และเข้าใจหลักการ (Concept) และมาตรฐานสากลของกระบวนการตรวจสอบภายในในยุค 4.0 (Internal Audit Process 4.0) ได้แก่ มาตรฐานและจรรยาบรรณของผู้ตรวจสอบภายใน ความหมายของการตรวจสอบภายใน บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบภายใน โครงสร้างและการบริหารหน่วยงานตรวจสอบภายใน และกระบวนการตรวจสอบภายในตั้งแต่ต้นจนจบ พร้อมได้ฝึกปฏิบัติ Workshop จริง

รายละเอียด/ใบสมัคร

View All

E-Brochure

View All

เอกสารเผยแพร่

View All

ภาพกิจกรรม

View All