logomba

ประกาศ เรื่อง รับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ โครงการปริญญาโททางบริหารธุรกิจ สำหรับมืออาชีพ ภาคพิเศษ (Professional MBA Program) คณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 1 - 2 ปีการศึกษา 2561