logomba

ประกาศ เรื่อง รับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ โครงการปริญญาโททางบริหารธุรกิจ สำหรับมืออาชีพ ภาคพิเศษ (Professional MBA Program) คณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 3-4 ปีการศึกษา 2560