logomba

  • Home

การประชุมวิชาการระดับชาติในวันคล้ายวันสถาปนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๑

การประชุมวิชาการระดับชาติในวันคล้ายวันสถาปนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๑

หัวข้อ “พัฒนบริหารศาสตร์สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” “Development Administration towards Sustainable Development”

วันศุกร์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ : เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

PR2

File
pdf กำหนดการภาคเช้า

pdf กำหนดการภาคบ่าย