logomba

FLEXIBLE MBA ตารางสอน ภาค 2 ปีการศึกษา 2558

NEW!! FLEXIBLE MBA ตารางสอน ภาค 2 ปีการศึกษา 2558
เวลา วันเสาร์ ห้อง อาจารย์ หมายเหตุ
8.00-11.00น. 5100(1) การจัดการร่วมสมัย  สยามฯ ห้อง 501 อ.ผลิน  
  5020(2) เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ สยามฯ ห้อง 502 อ.ปรีชา  
  5300(3) บัญชีการเงิน  สยามฯ ห้อง 503 อ.อังครัตน์  
  6100(1) การบริหารทรัพยากรมนุษย์ สยามฯ ห้อง 504 อ.มณีวรรณ  
  6200(2) การบริหารการตลาด สยามฯ ห้อง 601 อ.โอรส/อ.ปิยะ  
  6400(3) การบริหารการเงิน  สยามฯ ห้อง 602 อ.วิยะดา, อ.ไพบูลย์  
  6500(1) การบริหารการปฏิบัติการ สยามฯ ห้อง 701 อ.อนุกัลยณ์  
  7020 MOC (เลือกเสรี) สยามฯ ห้อง 204 อ.ธัชวรรณ  
  7260(1) การวิจัยตลาด (MK) สยามฯ ห้อง 401 อ.สุวินัย  
  7400 หลักทรัพย์ผลตอบแทนคงที่ (FIN) สยามฯ ห้อง 802 อ.กฤษดา  
  8000(1) นโยบายธุรกิจฯ สยามฯ ห้อง 403 อ.ชัยรัช  
  8000(4) นโยบายธุรกิจฯ สยามฯ ห้อง 404 อ.วิพุธ  
12.00-15.00น. 5020 (3) เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ สยามฯ ห้อง 403 อ.ธัชวรรณ  
  5100(2) การจัดการร่วมสมัย สยามฯ ห้อง 501 อ.ผลิน  
  5300(1) บัญชีการเงิน สยามฯ ห้อง 502 อ.นราทิพย์  
  6100(2) การบริหารทรัพยากรมนุษย์ สยามฯ ห้อง 503 อ.มณีวรรณ  
  6200(3) การบริหารการตลาด  สยามฯ ห้อง 504 อ.โอรส/อ.ปิยะ  
  6300(2) บัญชีบริหาร สยามฯ ห้อง 601 อ.อังครัตน์  
  6400(1) การบริหารการเงิน สยามฯ ห้อง 602 อ.วิยะดา, อ.ไพบูลย์  
  7230 การบริหารการค้าปลีก (MK) สยามฯ ห้อง 701 อ.สุวินัย  
  7470(1) การวิเคราะห์การลงทุนฯ (FIN) สยามฯ ห้อง 204 อ.กำพล  
  7500 การศึกษาความเหมาะสมของโครงการ (OM) สยามฯ ห้อง 401 อ.ณัฐวุฒิ+อ.กฤษฎา  
  7560 การบริหารห่วงโซ่อุปทาน (OM) สยามฯ ห้อง 802 อ.อนุกัลยณ์  
  8000(2) นโยบายธุรกิจฯ สยามฯ ห้อง 404 อ.ชัยรัช  
  8000(3) นโยบายธุรกิจฯ สยามฯ ห้อง 804 อ.วิพุธ  
  8880 การออกแบบและการพัฒนาระบบ (MIS+MK) สยามฯ ห้อง 407 อ.ดนุวศิน  
15.30-18.30น. 5100(3) การจัดการร่วมสมัย สยามฯ ห้อง 501 อ.ผลิน  
  5020 (1) เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ สยามฯ ห้อง 403 อ.ธัชวรรณ  
  5300(2) บัญชีการเงิน สยามฯ ห้อง 502 อ.นราทิพย์  
  7270 การสื่อสารทางการตลาด (MK) สยามฯ ห้อง 503 อ.บุญชัย  
  7540 การบริหารโครงการ (OM) สยามฯ ห้อง 504 อ.วิพุธ  
  8880 กลยุทธ์การตั้งราคาเพื่อเพิ่มรายได้ (MK+OM) สยามฯ ห้อง 401 อ.ธัญรัตน์  
  8880 Data Mining (MIS+MK) สยามฯ ห้อง 404 อ.จงสวัสดิ์  
         
เวลา วันอาทิตย์ ห้อง อาจารย์ หมายเหตุ
8.00-11.00น. 5030(3) การวิเคราะห์เชิงปริมาณฯ สยามฯ ห้อง 501 อ.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์  
  6100(3) การบริหารทรัพยากรมนุษย์ สยามฯ ห้อง 502 อ.มณีวรรณ  
  6300(1) บัญชีบริหาร สยามฯ ห้อง 702 อ.กนกพร  
  6400(2) การบริหารการเงิน สยามฯ ห้อง 504 อ.วิยะดา, อ.ไพบูลย์  
  6500(3) การบริหารการปฏิบัติการ  สยามฯ ห้อง 401 อ.วิพุธ  
  7470(2) การวิเคราะห์การลงทุนฯ (FIN) สยามฯ ห้อง 402 อ.กำพล  
         
12.00-15.00น. 5030(2) การวิเคราะห์เชิงปริมาณฯ สยามฯ ห้อง 501 อ.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์  
  6200(1) การบริหารการตลาด สยามฯ ห้อง 503 อ.โอรส/อ.ปิยะ  
  6300(3) บัญชีบริหาร สยามฯ ห้อง 504 อ.กนกพร  
  6500(2) การบริหารการปฏิบัติการ  สยามฯ ห้อง 601 อ.วิพุธ  
  7260(2) การวิจัยตลาด (MK) สยามฯ ห้อง 602 อ.นิตยา  
  7410 ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน (FIN) สยามฯ ห้อง 401 อ.นฤมล  
  8880 การจัดการพาณิชย์แบบเทคโนฯ (MIS+MK) สยามฯ ห้อง 403 อ.ดนยพฤทธ์  
  8880 พฤติกรรมการเงินกับการลงทุนฯ (FIN) สยามฯ ห้อง 402 อ.ณัฐวุฒิ  
  8880 เกมส์กลยุทธ์ธุรกิจ (OM) สยามฯ ห้อง 404 อ.อนุกัลยณ์  
         
15.30-18.30น. 5030(1) การวิเคราะห์เชิงปริมาณฯ สยามฯ ห้อง 501 อ.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์  
  5600 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการบริหาร (MIS) สยามฯ ห้อง 502 อ.ดนุวศิน  
  7430 การบริหารความเสี่ยง (FIN) สยามฯ ห้อง 503 อ.นฤมล  
  7570 การบริหารการส่งกำลังบำรุง (OM+MK) สยามฯ ห้อง 504 อ.วัชรพล+อ.สมพงษ์  
  8880 Strategic Brand Management (MK) สยามฯ ห้อง 401 อ.ปิยะ  
         
หมายเหตุ ตารางสอนอาจมีการเปลี่ยนแปลง นักศึกษากรุณาตรวจสอบก่อนเปิดภาคการศึกษา