Top

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง รับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโครงการปริญญาโททางบริหารธุรกิจ สำหรับนักบริหารรุ่นใหม่ (YMBA) ภาคพิเศษ คณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 3-4 ปีการศึกษา 2561