Top

Professional MBA ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง ผลการคัดเลือก ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 2 ภาค การศึกษาที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2563