Top

ผศ.ดร.วิพุธ อ่องสกุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ร่วมแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.จงสวัสดิ์ จงวัฒน์ผล ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ (สาขาบริหารธุรกิจ)

ผศ.ดร.วิพุธ อ่องสกุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจ คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะบริหารธุรกิจ ร่วมแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.จงสวัสดิ์ จงวัฒน์ผล (รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา) ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ (สาขาบริหารธุรกิจ)