Top

ขอแสดงความยินดีนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ นิด้า สอบผ่าน SAS® Certified Predictive Modeler exam

คณะบริหารธุรกิจ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา Flexible MBA, Professional MBA และ RMBA ทั้ง 6 คน (กลุ่มที่ 3) ด้วยนะคะ ที่สอบ SAS® Certified Predictive Modeler exam ผ่านค่ะ

  • นฤชิต โรจนยางกูร (Professional MBA)
  • นลนิตา ศรอารา (Professional MBA)
  • สุดารัตน์ ทรัพย์สมานวงศ์ (Professional MBA)
  • ณัฐชัย ฦๅชา (RMBA)
  • ณรงศ์ธรรม เฉินสุจริตการกุล (RMBA)
  • นนทวดี กองทัพธรรม (Flexible MBA)

และนักศึกษาแจ้งว่า "..หลังสอบเสร็จ เจอคณะเจ้าหน้าที่จากธนาคาร กสิกร ที่มาเทรน SAS ขอ recruit คนผ่านไปเลยด้วยค่ะ......"