Top

แสดงความยินดีกับนักศึกษา สอบผ่าน SAS Certified Predictive Modeler exam

           ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา Flexible MBA และ RMBA ทั้ง 11 คน สำหรับภาคการศึกษา 2/2561  ที่สอบผ่าน SAS Certified Predictive Modeler exam หนึ่งในใบประกาศนียบัตรทางด้าน Analytics/Business Analytics/Data Mining ในระดับ Global ซึ่งจะวัดความรู้พื้นฐานในการจัดการข้อมูล (Data Preparation) การสร้างแบบจำลองเพื่อการทำนาย (Building Predictive Models) การประเมินผลของการสร้างแบบจำลองและการนำไปใช้ในการสร้างกลยุทธ์ (Assessment and Implementation) รวมถึงเทคนิคในการค้นหารูปแบบที่เป็นประโยชน์จากข้อมูลที่มีอยู่ (Pattern Discovery)

นายกฤติน พิสิฐวรกุล, นางสาวภารวี อนันตลาโภชัย, นางสาวศศธร เลี้ยงสุพงศ์, นายปวุฒิ วสิกชาติ, นายวศพล ใจกลางบูรณะ, นายธนิสร มโนดำรงธรรม
นายวีรุตม์ แพทย์สุวรรณ, นายณัฐวุฒิ คุณาธินันท์, นายสมบุญ กังวานวุฒิพงศ์, นายภัทรกฤต เหลี่ยมมงคลกุล, นายณธกร จุฬาเสรีกุล