Top

ขอเลื่อนจัด โครงการสัมมนาระเบียบวิธีวิจัย (Research Methods) เรื่อง “Structural Equation Modeling (SEM) Workshop”

คณะบริหารธุรกิจขอเลื่อน จัดโครงการสัมมนาระเบียบวิธีวิจัย (Research Methods) ในหัวข้อ “Structural Equation Modelling (SEM)” 

โดยจะขอเลื่อนจากงานวันที่ 13 -15 มิถุนายน 2563 ไปจัดในเดือนพฤศจิกายน 2563 

กำหนดการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งในภายหลังค่ะ

 

Structural Equation Modelling (SEM)