Top

S.P.S. Intertech Co.Ltd., and NIDA Business School provide funding for student in Startup Challenge Program

บริษัท S.P.S. Intertech ร่วมกับ NIDA Business School

มอบทุนแก่นักศึกษา

ภายใต้โครงการประกวดแผนธุรกิจ (Startup Challenge)

 
โดยโครงการนี้ เป็นการแข่งขันสตาร์ทอัพ สำหรับนิสิต นักศึกษาปริญญาโท หรือผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานไม่เกิน 3 ปี เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งความเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรมภายในสถาบันการศึกษาระดับสูง และกระตุ้นให้เกิดธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมโยง นวัตกรรม การวิจัย
การสร้างสังคมและเครือข่ายที่เข้มแข็ง อีกทั้งยังเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้ทีมงานที่มีศักยภาพสามารถนำไปต่อยอดทางธุรกิจ หรือลงทุนสร้างธุรกิจใหม่ได้แบบยั่งยืน นอกจากนี้ ยังเป็นการสนับสนุนให้นักศึกษาช่วยกันผลักดันไอเดียใหม่ๆ ให้กลายเป็นธุรกิจที่แท้จริง