logomba

Executive MBA

กำหนดการรับสมัครนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ประจำภาคการศึกษา 2560

รายการ EMBA30 EMBA30
ครั้งที่ 1 รอบสุดท้าย
1. รับสมัครและ พิมพ์ใบสมัครทางเว็บไซต์ (ฟรี) บัดนี้ – 28 เม.ย. 60 ตั้งแต่บัดนี้ - 25 ก.ย. 60
2. วันประกาศสอบสัมภาษณ์ 12 พ.ค. 60 29 ก.ย. 60
3. สอบสัมภาษณ์ 24 - 25 พ.ค. 60 4-5 ต.ค. 60
4. ประกาศผลคัดเลือก 9 มิ.ย. 60 18 ต.ค. 60
5. รับเอกสารและขึ้นลงทะเบียน 26-29 มิ.ย. 60 25-30 ต.ค. 60
6. วันชำระเงินค่าลงทะเบียน 26-30 มิ.ย. 60 25-31 ต.ค. 60
7. Intensive Course พ.ย.- ธ.ค. 60 พ.ย.- ธ.ค. 60
8. เปิดภาคเรียน ม.ค. 61 ม.ค. 61
9. จำนวนหน่วยกิต 48 หน่วยกิต 48 หน่วยกิต
10. ค่าใช้จ่ายรวม (ประมาณ) 510,000 บาท 510,000 บาท
11. สอบข้อเขียนวิชา สัมภาษณ์ สัมภาษณ์
รายละเอียดเพิ่มเติม ประกาศรับสมัคร