logomba

Executive MBA

กำหนดการรับสมัครนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ประจำภาคการศึกษา 2561

รายการ EMBA31 EMBA31
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2
1. รับสมัครและ พิมพ์ใบสมัครทางเว็บไซต์ (ฟรี) บัดนี้ – 31 พ.ค. 61 1 มิ.ย. - 31 ส.ค. 61
2. วันประกาศสอบสัมภาษณ์ 8 มิ.ย. 61 5 ต.ค. 61
3. สอบสัมภาษณ์ 13 - 14 มิ.ย. 61 10 - 11 ต.ค. 61
4. ประกาศผลคัดเลือก 27 มิ.ย. 61 22 ต.ค. 61
5. รับเอกสารและขึ้นลงทะเบียน 9 - 12 ก.ค. 61 29 ต.ค. - 2 พ.ย. 61
6. วันชำระเงินค่าลงทะเบียน 9 - 13 ก.ค. 61 30 ต.ค. - 1 พ.ย. 61
7. Intensive Course พ.ย.- ธ.ค. 61 พ.ย.- ธ.ค. 61
8. เปิดภาคเรียน ม.ค. 62 ม.ค. 62
9. จำนวนหน่วยกิต 48 หน่วยกิต 48 หน่วยกิต
10. ค่าใช้จ่ายรวม (ประมาณ) 510,000 บาท 510,000 บาท
11. สอบข้อเขียนวิชา สัมภาษณ์ สัมภาษณ์
รายละเอียดเพิ่มเติม ประกาศรับสมัคร