Bg-Cymba

[Tuesday, 01 November 2016 23:53]

สมัครหลักสูตร YMBA
Young Executive MBA : YMBA
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตภาคพิเศษ สำหรับนักบริหารรุ่นใหม่

คุณสมบัติ

  1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาของรัฐบาลหรือ เอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ได้รับการรับรองจากสำนักงาน ก.พ. และ/หรือ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  2. มีประสบการณ์ทำงาน 3 ปี ขึ้นไป นับจนถึงวันเปิดภาคการศึกษา
  3. อายุไม่เกิน 35 ปี

วิธีการคัดเลือก

  • โดยการสอบสัมภาษณ์เพียงอย่างเดียว

ตารางการรับสมัคร

กำหนดการรับสมัครนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ประจำภาคการศึกษา 2560

รายการY-MBA 44
ครั้งที่ 1
Y-MBA 44
ครั้งที่ 2
1. รับสมัครและ พิมพ์ใบสมัครทางเว็บไซด์(ฟรี) บัดนี้-13 ม.ค. 60 18 ม.ค.-5 เม.ย. 60
    รับสมัครออนไลน์ บัดนี้-6 ม.ค. 60 18 ม.ค.-29 มี.ค. 60
2. ประกาศสถานที่สอบสัมภาษณ์ 19 ม.ค. 60

20-เม.ย.-60

3. สอบสัมภาษณ์

25-26 ม.ค. 60

24-25 เม.ย. 60

4. ประกาศผลคัดเลือก

10-ก.พ.-60

12-พ.ค.-60

5. รับเอกสารขึ้นและลงทะเบียน

20-23 ก.พ. 60

22-25 พ.ค. 60

6. ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

20-24 ก.พ. 60

22-26 พ.ค. 60

7. Intensive Business Course

มิ.ย. - ก.ค. 60

มิ.ย. - ก.ค. 60

8. เปิดภาคเรียน

ส.ค.-60

ส.ค.-60

9. จำนวนหน่วยกิต

48 หน่วยกิต 48 หน่วยกิต

10. ค่าใช้จ่ายรวม (ประมาณ)

407,300 บาท

407,300 บาท

ประกาศรับสมัคร รายละเอียดเพิ่มเติม