logomba

Bg-Cymba

[Friday, 25 May 2018 00:11]

มัครหลักสูตร YMBA
Young Executive MBA : YMBA
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตภาคพิเศษ สำหรับนักบริหารรุ่นใหม่

คุณสมบัติ

  1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาของรัฐบาลหรือ เอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ได้รับการรับรองจากสำนักงาน ก.พ. และ/หรือ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  2. มีประสบการณ์ทำงาน 3 ปี ขึ้นไป นับจนถึงวันเปิดภาคการศึกษา
  3. อายุไม่เกิน 35 ปี

วิธีการคัดเลือก

  • โดยการสอบสัมภาษณ์เพียงอย่างเดียว

ตารางการรับสมัคร

กำหนดการรับสมัครนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ประจำภาคการศึกษา 2561

สมัครหลักสูตร YMBA
ตารางการรับสมัคร
กำหนดการรับสมัครนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ประจำภาคการศึกษา 2561
รายการ YMBA รุ่นที่ 47 YMBA รุ่นที่ 47
ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4
1. รับสมัครและ พิมพ์ใบสมัครทางเว็บไซด์(ฟรี) บัดนี้-20 ก.ค. 61 25 ก.ค.-21 ก.ย. 61
รับสมัครออนไลน์ บัดนี้-13 ม.ค. 61 บัดนี้-13 ม.ค. 61
2. ประกาศสถานที่สอบสัมภาษณ์ 31-ก.ค.-61 28-ก.ย.-61
3. สอบสัมภาษณ์ 8-9 ส.ค. 61 3-4 ต.ค. 61
4. ประกาศผลคัดเลือก 21-ส.ค.-61 19-ต.ค.-61
5. รับเอกสารขึ้นและลงทะเบียน 27 - 30 ส.ค. 61 29 ต.ค. - 1 พ.ย. 61
6. ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 27 - 31 ส.ค. 61 29 ต.ค. - 2 พ.ย. 61
7. Intensive Business Course พ.ย. - ธ.ค. 61 พ.ย. - ธ.ค. 61
8. เปิดภาคเรียน ม.ค.-62 ม.ค.-62
9. จำนวนหน่วยกิต 48 หน่วยกิต 48 หน่วยกิต
10. ค่าใช้จ่ายรวม (ประมาณ) 407,300 บาท 407,300 บาท
ประกาศรับสมัคร รายละเอียดเพิ่มเติม