บุคลากรและผลงานวิจัย บุคลากรและผลงานวิจัย Faculty & Research Aekkachai Nittayagasetwat

Recommend Print

Aekkachai Nittayagasetwat


6

Aekkachai Nittayagasetwat, Assoc. Prof.
รศ.ดร. เอกชัย  นิตยาเกษตรวัฒน์

Office Hours : Mon 9.00 - 12.00 , Wed 9.00 - 12.00
Contact Info : aeknit@nida.ac.th : 02 – 727-3965

EDUCATION: Ph.D.(Finance), University of Mississippi, U.S.A. 

SELECTED PUBLICATIONS:

  • พันธ์ศักดิ์ เวชอนุรักษ์ และ เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์, บทบาทของสถาบันวิทยาการตลาดทุนในการพัฒนาตลาดทุนไทย : วารสารบริหารธุรกิจ นิด้า เล่มที่ 1 ฉบับปฐมฤกษ์ พฤศจิกายน 2549.
  • ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา, เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์, กำพล ปัญญาโกเมศ และ วิยะดา นิตยาเกษตรวัฒน์, โครงสร้างรายได้และค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมของธุรกิจหลักทรัพย์ในประเทศไทย : วารสารบริหารธุรกิจ นิด้า เล่มที่ 1 ฉบับปฐมฤกษ์ พฤศจิกายน 2549.
  • Aekkachai Nittayagasetwat., & Wiyada Nittayagasetwat, “An Analysis of the Stock Price Reaction to Corporate Governance Rating Announcements” The Case of Thai Listed Companies. NIDA BUSINESS JOURNAL Vol.1 November, 2006.
  • วิยะดา นิตยาเกษตรวัฒน์, เวสารัช เอื้อมบุญสุข และ เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์,2548 The Cross-Section of Expected Stock Returns : A Case of Thailand : วารสารพัฒนบริหารศาสตร์ ฉบับพิเศษ 1/2548.177-203.
  • Nittayagasetwat, Aekkachai., and Wiyada Nittayagasetwat,”Could Foreign Directors Save Firms from Financial Distress?” Revised Version, Proceedings The Society for Advancement of Management (SAM) 2005 International Business Conference, April 3, 2005, Las Vegas, Nevada, U.S.A.
  • ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา, เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ และวิยะดา เกษตรวัฒน์, 2548 รายงานการจัดอันดับ MVA ของบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2547 : วารสารพัฒนบริหารศาสตร์. ฉบับพิเศษ 1/2548.117-143
  • Nittayagasetwat, Aekkachai., & Wiyada Nittayagasetwat,”Could Foreign Directors Save Firms from Financial Distress?” Proceeding of the 12th Annual Conference on Pacific Basin Finance, Economic, Accounting and Business, August 10, 2004. Bangkok Thailand.
  • Sunti Tirapat. & Aekkachai Nittayagasetwat., “An Investigation of Thai Listed Firms’ Financial Distress Using Nacro and Micro Variables.”, Multinational Finance Journal., June 1999.
for more informations : http://qa.nida.ac.th

ข้อมูลสำหรับนักศึกษา

 

cfa1