logomba

  • Home

NIDA Mobile Application

mobileApp602

NIDA Mobile Application เป็นการเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงระบบหรือสารสนเทศต่าง ๆ บนอุปกรณ์พกพา ที่ใช้งานบนระบบปฏิบัติการ Android และ iOS ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ให้กับผู้รับบริการ เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบัน และเพื่ออำนวยความสะดวกในการเผยแพร่ข่าวสารระหว่างสถาบันกับบุคลากรและนักศึกษา

บริการต่าง ๆ สำหรับนักศึกษามีดังนี้

  1. ข้อมูลส่วนตัว 
     แสดง ประวัติ ข้อมูลที่สำคัญ และสถานะต่างๆ ของนักศึกษา

  2. ส่วนงานบริการตนเองของนักศึกษา : 
     ระบบทะเบียนนักศึกษา ระบบประเมินการเรียนการสอน ระบบจองทรัพยากร

  3. ส่วนงานการแจ้งเตือนและรับข่าวสารที่สำคัญ : 
     ข้อมูลตารางกิจกรรมของสถาบัน การแจ้งเตือนสถานการณ์ สถานะของการขอเอกสาร และข่าวประชาสัมพันธ์