Top

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบัน ตำแหน่งอาจารย์ สาขาการตลาด

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่องรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลลเป็นพนักงานสถาบัน ตำแหน่งอาจารย์

สาขาการตลาด สังกัดคณะบริหารธุรกิจ สถาบันับณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์