logomba

ประกาศคณะบริหารธรุกิจสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่คณะบริหารธุรกิจ ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป