logomba

Bg-Cymba

 • Home
 • ทุนส่งเสริมการศึกษา
[วันอาทิตย์, 17 กันยายน 2560 09:23]

ทุนส่งเสริมการศึกษา
Young Executive MBA : YMBA
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตภาคพิเศษ สำหรับนักบริหารรุ่นใหม่

คุณสมบัติ

กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา เป็นทุนยกเว้นค่าหน่วยกิตให้ผู้รับทุนตลอดหลักสูตร มีคุณสมบัติดังนี้

 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาของรัฐบาลหรือ เอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ได้รับการรับรองจากสำนักงาน ก.พ. และ/หรือ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 2. มีผลการศึกษาระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือเทียบเท่า
 3. มีประสบการณ์ทำงาน 3 ปี ขึ้นไป นับจนถึงวันเปิดภาคการศึกษา
 4. อายุไม่เกิน 35 ปี

วิธีการคัดเลือก

 • โดยการสอบสัมภาษณ์เพียงอย่างเดียว

ผู้ผ่านการคัดเลือก

 1. ผู้ได้รับทุนจะต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.30 หากภาคการศึกษาใดได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด จะหมดสิทธิ์รับทุน
 2. ผู้ได้รับทุน หากลาพักการศึกษา จะหมดสิทธิ์การได้รับทุนทันที และหากลาออกหรือขอยกเลิกการรับทุน จะต้องคืนเงินทุนการศึกษาที่ได้รับทั้งหมดให้กับทางคณะ เว้นแต่คณะกรรมการบริหารโครงการจะพิจารณาเป็นอย่างอื่น
 3. ต้องศึกษาให้สำเร็จตามระยะเวลาของโครงการ และเมื่อสิ้นภาคการศึกษานักศึกษาต้องรายงานผลการเรียนแก่คณะกรรมการบริหารโครงการ
 4. ระหว่างรับทุนการศึกษา ผู้ได้รับทุนจะต้องปฏิบัติงานวิชาการ, เข้าร่วมกิจกรรมของคณะหรือสถาบัน และ/หรืองานอื่น ๆ ของคณะบริหารธุรกิจตามที่ได้รับมอบหมาย
 5. กรณีผู้ได้รับทุนต้องลงทะเบียนเรียนวิชาใดวิชาหนึ่งช้ำ หรือ ลงทะเบียนเรียนวิชาเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่กำหนดในหลักสูตร ผู้ได้รับทุนจะไม่ได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิตในวิชาดังกล่าว

ค่าใช่จ่ายกรณีทุน

กรณีที่ 1 : เข้าศึกษาภาคแรก กรณีที่ 2 : เข้าศึกษาภาคสอง
ปี 1   ปี 1  
ภาค 1 57,800 ภาค 2 57,800
ภาค 2 32,000 ภาคฤดูร้อน 21,500
ภาคฤดูร้อน 21,500 ภาค 1 32,000
ปี 2   ปี 2  
ภาค 1 32,000 ภาค 2 32,000
ภาค 2 0 ภาคฤดูร้อน 0
ภาคฤดูร้อน 0 ภาค 1 0
รวม 143,300 รวม 143,300

หมายเหตุ ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษากรณีทุน จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับทุนของคณะ และต้องชำระเงินค่าหนังสือ, อุปกรณ์การเรียนโดยเฉลี่ย เทอมละ 7,000 บาท

 

1-1

ymba contact1
4
5

 

icondownload2
Apply