logomba

Bg-Cymba

[วันจันทร์, 06 พฤศจิกายน 2560 15:01]

สมัครหลักสูตร YMBA
Young Executive MBA : YMBA
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตภาคพิเศษ สำหรับนักบริหารรุ่นใหม่

คุณสมบัติ

  1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาของรัฐบาลหรือ เอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ได้รับการรับรองจากสำนักงาน ก.พ. และ/หรือ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  2. มีประสบการณ์ทำงาน 3 ปี ขึ้นไป นับจนถึงวันเปิดภาคการศึกษา
  3. อายุไม่เกิน 35 ปี

วิธีการคัดเลือก

  • โดยการสอบสัมภาษณ์เพียงอย่างเดียว

ตารางการรับสมัคร

กำหนดการรับสมัครนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ประจำภาคการศึกษา 2561

รายการY-MBA 46
ครั้งที่ 1
Y-MBA 46
ครั้งที่ 2
1. รับสมัคร และพิมพ์ใบสมัครทางเว็บไซด์ (ฟรี) บัดนี้ - 12 ม.ค. 61 15 ม.ค. - 5 เม.ย. 61
    รับสมัครออนไลน์ บัดนี้ - 5 ม.ค. 61 15 ม.ค. - 30 มี.ค. 61
2. ประกาศสถานที่สอบสัมภาษณ์ 23 ม.ค. 61 20 เม.ย. 61
3. สอบสัมภาษณ์ 7 - 8 ก.พ. 61 25 - 26 เม.ย. 61
4. ประกาศผลคัดเลือก 20 ก.พ. 61 11 พ.ค. 61
5. รับเอกสารขึ้นและลงทะเบียน 26 ก.พ. - 2 มี.ค. 61 
(เว้นวันหยุดราชการ)
21 - 24 พ.ค. 61
6. ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 26 ก.พ. - 5 มี.ค. 61 
(เว้นวันหยุดราชการ)
21 - 25 พ.ค. 61
7. Intensive Business Course มิ.ย. - ก.ค. 61 มิ.ย. - ก.ค. 61
8. เปิดภาคเรียน ส.ค. 61 ส.ค. 61
9. จำนวนหน่วยกิต 48 หน่วยกิต 48 หน่วยกิต
10. ค่าใช้จ่ายรวม (ประมาณ) 407,300 บาท 407,300 บาท
ประกาศรับสมัคร รายละเอียดเพิ่มเติม