Top

(Executive MBA) ประกาศรับสมัครเข้าศึกษา ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับนักบริหาร (Executive MBA) คณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 1 - 2 ประจำปีการศึกษา 2564