Top
x

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงินองค์กร การลงทุนและการบริหารความเสี่ยง

  • สำหรับผู้ที่ต้องการเป็นมืออาชีพด้านการเงิน การเงินองค์กร การลงทุน การบริหารความเสี่ยง การวางแผนทางการเงิน
  • เป็นหลักสูตรที่สร้างความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ด้านการเงิน จากการเรียนรู้ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
  • ส่งเสริมจริยธรรมและมาตราฐานวิชาชีพทางการเงิน
  • สามารถเลือกเรียนเฉพาะทางการเงินที่สนใจ -การเงินองค์กร -การลงทุน -การบริหารความเสี่ยงทางการเงิน -การวางแผนทางการเงิน
  • เนื้อหามีความสอดคล้องกับประกาศนียบัตรวิชาชีพทางการเงิน CFA, FRM, CFP
ภาพรวมเกี่ยวกับโครงการ

What:  เป็นหลักสูตรทางการเงินมหาบัณฑิตภาษาไทย  เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการคุณภาพการศึกษา จากคณะบริหารธุรกิจ นิด้า ที่ได้รับการรับรองมาตราฐานจากองค์กรระดับนานาชาติ AACSB (The Association to Advance Collegiate Schools of Business)

Why : เหมาะสำหรับผู้ที่มองการณ์ไกลและไฝ่สำเร็จทางอาชีพด้านการเงิน ที่ขยายโอกาสสร้างรายได้ ด้วยการเติมเต็มศักยภาพและเพิ่มทางเลือกใหม่ๆ สู่การเป็นนักบริหารการเงินมืออาชีพ

When :เหมาะสำหรับผู้ที่ทำงานประจำจันทร์ถึงศุกร์ และใช้วันหยุดเสาร์อาทิตย์ เพื่อการศึกษาเพิ่มพูนความรู้ระดับปริญญาโท

How : สามารถเลือกเรียนเฉพาะทางตามความสนใจเพื่อเพิ่มความเชี่ยวชาญและนำไปใช้ในการการทำงานหรือเพื่อเตรียมตัวสอบประกาศนียบัตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพทางการเงินต่างๆ CFA, FRM,  CFP

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงินองค์กร การลงทุนและการบริหารความเสี่ยง

 

 

วิชานี้ครอบคลุมแนวคิดและประเด็นที่เกี่ยวข้องในการเตรียมการและการตีความของงบการเงิน การใช้ข้อมูลทางการเงินในการประเมินและควบคุมองค์กร

วิชานี้ครอบคลุมระบบการเงินและโครงสร้างตลาดการเงิน สภาพแวดล้อมของการลงทุน ประเภทของสินทรัพย์และตราสารทางการเงิน ตลาดเงิน ตลาดทุน ตลาดตราสารทุน ตลาดตราสารหนี้ ตลาดการเงินระหว่างประเทศ การซื้อขายหลักทรัพย์ กองทุนรวม ผลตอบแทนและความเสี่ยงของสินทรัพย์ต่างๆ การประเมินมูลค่าหลักทรัพย์เบื้องต้น ทฤษฎีการลงทุนแบบกลุ่มหลักทรัพย์ การบริหารกลุ่มหลักทรัพย์ แบบจำลองกำหนดราคาหลักทรัพย์ และแนวคิดและการวางแผนการลงทุน

วิชานี้จะครอบคลุมจรรยาบรรณในการทำธุรกิจและปฏิบัติวิชาชีพทางการเงินต่างๆ เช่น จรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพจากสถาบัน CFA สำหรับผู้ที่ทำอาชีพต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน จรรยาบรรณของสถาบัน GARP สำหรับผู้ประกอบอาชีพด้านการบริหารความเสี่ยง และจรรยาบรรณสำหรับนักวางแผนทางการเงิน เป็นต้น

วิชานี้ครอบคลุมการหาผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ การวิเคราะห์อัตราดอกเบี้ยและอัตราเงินเฟ้อ และบทบาทของนโยบายการคลังและนโยบายการเงิน นอกจากนี้ วิชานี้จะขยายไปยังระบบเศรษฐกิจระหว่างประเทศ วิชานี้ยังครอบคลุมทฤษฎีทางเลือกของผู้บริโภค การประมาณการและการคาดการณ์อุปสงค์ ทฤษฎีการผลิตและต้นทุน โครงสร้างตลาด ทฤษฎีเกมส์ ทฤษฎีการตั้งราคา ทฤษฎีอุปสงค์และอุปทานของตลาดปัจจัย และการตัดสินใจภายใต้ความเสี่ยงและความไม่แน่นอน

วัตถุประสงค์ของวิชานี้เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เบื้องต้นในการประยุกต์ใช้สถิติเชิงพรรณนาและเชิงอนุมานที่หลากหลาย โดยเฉพาะนักศึกษาจะได้รับการสอนพื้นฐานของความน่าจะเป็นทางสถิติและการกระจาย การสุ่มตัวอย่าง การทดสอบสมมติฐานหนึ่งตัวอย่างและช่วงความเชื่อมั่น สมการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่ายและแบบหลายตัวแปร การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ การวิเคราะห์ความแปรปรวนและการประยุกต์ใช้ไคสแควร์ การวิเคราะห์ทางสถิติจะดำเนินการโดยใช้เอ็กซ์เซลเป็นหลัก ดังนั้นนักศึกษาควรมีความคุ้นเคยเกี่ยวกับเอ็กซ์เซล

วัตถุประสงค์ของวิชานี้เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ในการประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติและคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาด้านการเงิน หัวข้อต่างๆ รวมถึงข้อมูลอนุกรมเวลาเมื่อเทียบกับข้อมูลแบบตัดขวาง ข้อมูลแบบตัดขวางเมื่อเทียบกับข้อมูลแบบพาเนล การสร้างแบบจำลองและการพยากรณ์อนุกรมเวลาตัวแปรเดียว กระบวนการไวท์น๊อยซ์ การทดสอบสมมติฐานที่ไม่ทับซ้อนกัน ทฤษฎีการแบ่งของโวลด์ โมเมนต์ของกระบวนการออโต้รีเกรสซีฟ ฟังก์ชั่นการสูญเสียทางการเงินหรือทางเศรษฐศาสตร์เมื่อเทียบกับทางสถิติ นอกจากนี้ วิชานี้ยังครอบคลุมหัวข้อที่คัดเลือกมาในการวิเคราะห์เชิงปริมาณของตลาดการเงิน

วิชานี้ครอบคลุมกรอบความคิดสำหรับการบริหารทางการเงินและการเงินองค์กร หัวข้อที่ครอบคลุมได้แก่ การศึกษาเรื่องการจัดการทุน การจัดการสินทรัพย์ระยะยาว การจัดหาเงินทุนทั้งระยะสั้นและระยะยาว โครงสร้างเงินทุนตลอดจนนโยบายการจ่ายเงินปันผลและต้นทุนเงินทุน

วิชานี้ครอบคลุมกรอบความคิดสำหรับการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมของตราสารหนี้และของการลงทุนทางเลือก กรอบความคิดในการประเมินมูลค่าที่พิจารณาถึงโครงสร้างของอัตราดอกเบี้ยตามระยะเวลาและมูลค่าของตราสารหนี้ที่มีโครงสร้างซับซ้อนและมีทางเลือกแฝงอยู่ เช่น ตราสารหนี้แบบที่ผู้ออกมีสิทธิ์ซื้อคืนได้ก่อนกำหนดและแบบที่ผู้ซื้อสามารถขายคืนได้ก่อนกำหนด หลักทรัพย์ที่ค้ำโดยหลักทรัพย์จำนองหรือโดยสินทรัพย์อื่นๆ และหุ้นกู้แปลงสภาพ นอกจากนี้ วิชานี้ยังครอบคลุมวิธีการสำหรับการประเมินมูลค่าของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าบนอัตราดอกเบี้ย ของตราสารสิทธิ์บนตราสารหนี้ และของแคปและฟลอร์บนอัตราดอกเบี้ย

วิชานี้ครอบคลุมความรู้เบื้องต้นของตราสารอนุพันธ์ชนิดต่างๆ เช่น สัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์สและฟอร์เวิร์ด สวอป และตราสารสิทธิ์ และความรู้ทางทฤษฎีและทางปฏิบัติของการวิเคราะห์ตราสารอนุพันธ์โดยใช้คณิตศาสตร์และตัวอย่างการคำนวณเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในตราสารอนุพันธ์ นอกจากนี้ วิชานี้ยังครอบคลุมแนวคิดการบริหารความเสี่ยง แนวคิดของกลยุทธ์การซื้อขายและการป้องกันความเสี่ยงโดยใช้ตราสารอนุพันธ์ และการประยุกต์ใช้ตราสารอนุพันธ์ในการบริหารความเสี่ยง

วิชานี้ครอบคลุมประเภทของหลักทรัพย์ แหล่งที่มาและประเภทของข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์การลงทุน วิธีการและหลักการของการตัดสินใจในการลงทุน และหลักการพื้นฐานและวิธีการของการจัดการหลักทรัพย์และพอร์ตโฟลิโอของการลงทุนทั้งส่วนบุคคลและสถาบัน

วิชานี้ครอบคลุมหัวข้อที่สำคัญของการวิเคราะห์ทางการเงินและการลงทุน ซึ่งมีความสำคัญต่อการปฏิบัติหน้าที่นักวิเคราะห์ทางการเงินและผู้จัดการกองทุน วิชานี้จะครอบคลุมศาสตร์หลายด้านที่เกี่ยวข้อง เช่น บัญชีการเงิน ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน การวิเคราะห์เชิงปริมาณ การบริหารพอร์ตโฟลิโอลงทุน และจรรยาบรรณทางการเงิน เป็นต้น วิชานี้มุ่งหวังที่จะช่วยผู้ที่เตรียมตัวสอบประกาศนียบัตร Chartered Financial Analyst (CFA®) ระดับที่ 1

วิชานี้ครอบคลุมหัวข้อที่สำคัญของการวิเคราะห์ทางการเงินและความเสี่ยง ซึ่งมีความสำคัญในการทำหน้าที่นักวิเคราะห์และผู้จัดการความเสี่ยง หัวข้อในวิชานี้รวมถึง ตลาดการเงิน ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน การวิเคราะห์เชิงปริมาณ แบบจำลองการประเมินมูลค่า การวัดและการบริหารความเสี่ยง และการบริหารการลงทุน วิชานี้มุ่งหวังที่จะช่วยผู้ที่เตรียมตัวสอบประกาศนียบัตร Financial Risk Manager (FRM®)

วิชานี้ครอบคลุมหัวข้อหลักๆที่จำเป็นสำหรับที่ปรึกษาทางการเงิน ได้แก่ การวางแผนการลงทุน การวางแผนความเสี่ยงและการประกันภัย การวางแผนภาษี การวางแผนรายได้และการเกษียณ การวางแผนที่ดินและมรดกตลอดจนการวางแผนทางการศึกษา วิชานี้มุ่งหวังที่จะช่วยผู้ที่เตรียมตัวสอบประกาศนียบัตร Certified Financial Planner (CFP®)

วิชานี้ครอบคลุมเครื่องมือในเชิงแนวคิดและเชิงทฤษฎีที่ใช้ในด้านวาณิชธนกิจ การวิเคราะห์งบการเงิน การประเมินมูลค่าบริษัท ธุรกิจการจัดจำหน่ายตราสารทุนและตราสารหนี้ การแปลงสินทรัพย์ การควบรวมกิจการ การใช้หนี้เพื่อซื้อกิจการ การปรับโครงสร้างองค์กร และประเด็นทางด้านกฎหมายและจริยธรรมและธรรมาภิบาลในธุรกิจวาณิชธนกิจ

วิชานี้ครอบคลุมข้อมูลทางการเงินแบบอนุกรมเวลาและคุณลักษณะของข้อมูลนั้น ราคาและผลตอบแทนของสินทรัพย์ ตลาดมีประสิทธิภาพ การทำนายได้ของผลตอบแทนของหลักทรัพย์ การวิเคราะห์ข้อมูลที่มีความถี่สูงและโครงสร้างจุลภาคของตลาด การวิเคราะห์ผลตอบแทนผิดปกติของหลักทรัพย์ภายใต้เหตุการณ์ต่างๆ การทดสอบแบบจำลองกำหนดราคาสินทรัพย์ และการศึกษาแบบพอร์ตโฟลิโอ

วัตถุประสงค์หลักของวิชานี้คือการให้ความรู้พื้นฐานสำหรับการสร้างแบบจำลองทางการเงินที่พบบ่อยในเอ็กซ์เซล วิชานี้ครอบคลุมแบบจำลองทางการเงินแบบมาตรฐานในสาขาต่อไปนี้ แบบจำลองในการเงินองค์กร แบบจำลองของการบริหารพอร์ตโฟลิโอ แบบจำลองของการหาราคาออปชั่น แบบจำลองของการบริหารตราสารที่ให้รายได้คงที่ ในวิชานี้ ผู้เรียนจะได้รับคำอธิบายที่กระชับและชัดเจนสำหรับการสร้างแบบจำลองทางการเงินต่างๆ โดยใช้เอ็กซ์เซล

วิชานี้ครอบคลุมทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเงินและเทคนิคการสร้างแบบจำลองที่เป็นส่วนประกอบหลักของการบริหารความเสี่ยงเชิงคณิตศาสตร์ หัวข้อในวิชานี้รวมถึง แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่ใช้สำหรับการบริหารความเสี่ยงและตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน หลักการที่ไม่มีอาบิทราจ แบบจำลองที่ใช้ประเมินมูลค่าแบบช่วงเวลาเดียวและแบบหลายช่วงเวลา การประเมินมูลค่าตราสารสิทธิ์ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ การประยุกต์ใช้การประเมินมูลค่าของกระแสเงินสดที่ไม่แน่นอนทั้งแบบสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์ และการประยุกต์ใช้กับการบริหารความเสี่ยงที่มีความซับซ้อนและผลิตภัณฑ์การประกันภัย

วิชานี้ครอบคลุมการประยุกต์ใช้เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยงทางการเงิน หัวข้อในวิชานี้รวมถึง การวิเคราะห์เชิงปริมาณ แนวคิดการจัดการความเสี่ยงพื้นฐาน ตลาดการเงินและผลิตภัณฑ์ และการประเมินมูลค่าและแบบจำลองความเสี่ยงผ่านความเข้าใจที่ลึกซึ้งของการบริหารความเสี่ยงตลาด ความเสี่ยงเครดิต ความเสี่ยงการดำเนินงานและการบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการ นอกจากนี้วิชานี้ยังครอบคลุมถึงการจัดการการลงทุนตลอดจนหัวข้อเรื่องที่อยู่ในความสนใจในปัจจุบันของตลาด

วิชานี้ครอบคลุมพื้นฐานทางทฤษฎีของโครงสร้างจุลภาคของตลาด โครงสร้างตลาดแบบต่างๆ ชนิดของผู้เล่นในตลาด พฤติกรรมของนักลงทุนที่ใช้ข้อมูลข่าวสาร การนำไปสู่ราคาที่แท้จริงของหลักทรัพย์ สภาพคล่องและความผันผวน มาตรวัดต้นทุนของการซื้อขายแบบต่างๆ และหลักฐานเชิงประจักษ์ทางด้านโครงสร้างจุลภาคของตลาดทั้งในตลาดการเงินไทยและตลาดการเงินอื่นๆ

วิชานี้ครอบคลุมสภาพแวดล้อมและปัญหาในการบริหารการเงินของธุรกิจระหว่างประเทศ หัวข้อในวิชานี้รวมถึง ระบบการกำหนดอัตราแลกเปลี่ยน ตลาดเงินระหว่างประเทศ แหล่งเงินทุนสำหรับผู้ส่งออก ผู้นำเข้า และผู้ลงทุนระหว่างประเทศ การบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน การบริหารสินทรัพย์ หนี้สิน และโครงสร้างของเงินทุน

วิชานี้ครอบคลุมวิวัฒนาการทฤษฎีทางด้านการเงินที่เน้นการตัดสินใจลงทุนภายใต้ความเสี่ยง และการพัฒนาทฤษฎีต้นทุนของเงินทุนรวมทั้งตัวแบบต่างๆ ที่ใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับธุรกิจการบริหารการเงิน

วิชานี้ครอบคลุมปัญหาด้านธุรกิจการเงิน ปัญหาการจัดการทางการเงิน การวางแผนการลงทุน แหล่งที่มาของเงินและจ่ายเงินปันผล วิชานี้จะให้ความสำคัญกับการประยุกต์ใช้ทฤษฎีและเทคนิคทางการเงินในการแก้ปัญหาโดยใช้กรณีศึกษา

หัวข้อในวิชานี้รวมถึง การเงินมาตรฐานกับการเงินเชิงพฤติกรรม ทฤษฎีอรรถประโยชน์ ทฤษฎีตลาดมีประสิทธิภาพ อโนมาลี่ ข้อจำกัดของการทำอาบิทราจ ทฤษฎีคาดหวัง ระบบบัญชีในสมอง อคติอันเกิดจากจิตวิทยา อคติของการคิดและรับรู้ วิทยาการศึกษาสำนึก การลงทุนในหุ้นคุณค่าและหุ้นเติบโต และการลงทุนแบบโมเมนตัม

การศึกษาค้นคว้าอิสระ การค้นคว้าระดับสูงซึ่งครอบคลุมการวิเคราะห์อาการ ปัญหา สาเหตุและการตรวจสอบธุรกิจ รวมทั้งแผนธุรกิจที่บูรณาการปัจจัยต่างๆ ในธุรกิจเข้าด้วยกัน

ดาวน์โหลดใบสมัคร

ดูทั้งหมด

เอกสารเผยแพร่

ดูทั้งหมด

ภาพกิจกรรม

ดูทั้งหมด