Top

News & Announcement

โครงการอบรมหลักสูตร“ระบบธุรกิจอัจฉริยะ และการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจสำหรับผู้บริหาร”(Business Intelligence and Analytics for Managers) รุ่นที่ 2 (อบรมทุกวันเสาร์ เวลา 08.00-15.00 น.)อบรม 5, 19, 26 สิงหาคม และ 2, 9 กันยายน 2560 (รวม 5 วัน)(ราคาปกติ ท่านละ 15,900 บาท) ด่วน! รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 15 กรกฎาคม 60 สมัครก่อนวันอบรมจริง 15 วันลดเหลือ 13,900 บาทสมัครตั้งแต่ 5 ท่านขึ้นไปลดเหลือท่านละ 10,900 บาท “ใช้ Big Data ทำตลาดแบบ Tailor Made อย่างไรให้ได้ผล? เพราะ Market Trend เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การทำตลาดจึงเปลี่ยนจากตลาดแบบ Mass เดิมๆมุ่งไปสู่ตลาดแบบ Tailor Made อย่างเฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้นและอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้” กลุ่มเป้าหมาย รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 40 ท่าน สำเร็จระดับปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา และควรมีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1 ปี เจ้าของกิจการ ผู้จัดการธุรกิจ หรือผู้บริหารระดับกลางขึ้นไป ผู้สนใจที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้ด้านการบริหารแต่มีเวลาจำกัด มีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร รูปแบบการอบรม Required Software Packages: RapidMiner and Tableau ใช้รูปแบบการอบรม โดยเน้นการให้ความรู้และพัฒนาทักษะกับผู้เข้าอบรม ประกอบด้วยการบรรยาย ทฤษฎีแนวทางปฏิบัติที่ทันสมัย การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และ Workshop โดยรวบรวมปัญหาร่วมที่พบ ระดมสมอง วิเคราะห์ปัญหา และการทำกิจกรรมสะท้อนความคิดเดี่ยว/กลุ่ม การยกตัวอย่างประกอบจากกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริง ค่าธรรมเนียมการอบรม ราคาปกติ 15,900 บาท (รวม VAT แล้ว) อบรม ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม. 10240 สิทธิประโยชน์สำหรับผู้เข้าอบรม อาหารว่าง + อาหารกลางวัน ประกาศนียบัตรรับรองจากนิด้า (ผู้เข้าอบรมต้องเข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาการอบรมทั้งหมด) หากส่งในนามนิติบุคคล สามารถนำค่าอบรมไปลดหย่อนภาษีกับกรมสรรพากรได้สูงถึง 2 เท่า!!

โครงการอบรมหลักสูตร“การบริหารโครงการอย่างมืออาชีพและการเตรียมความพร้อมการสอบProject Management Professional (PMP)” รุ่นที่ 2 (40 ชั่วโมง) (อบรมทุกวันเสาร์ เวลา 08.30-17.30 น.)อบรม 13, 20, 27 พฤษภาคม และ 3, 17 มิถุนายน 2560 (รวม 5 วัน) โบนัสพิเศษ! สำหรับผู้เข้าอบรมที่มีผล Post-test ในโครงการสูงสุดเป็น 2 อันดับแรก (โดยต้องได้คะแนนผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน PMI ด้วย)โครงการยังมอบทุนค่าสมัครสอบ PMP ฟรี จำนวน 2 ทุน มูลค่าทุนละกว่า $400 กลุ่มเป้าหมาย รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 25 ท่าน สำเร็จระดับปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา และควรมีประสบการณ์ในการทำงานหรือบริหารโครงการอย่างน้อย 3 ปี เจ้าของกิจการ ผู้จัดการธุรกิจ หรือผู้บริหารระดับกลางที่เกี่ยวข้องกับการบริหารโครงการ ผู้ที่สนใจสอบ Project Management Professional (PMP) และ/หรือ Certified  รูปแบบการอบรม การอบรมประกอบไปด้วยการบรรยาย กรณีศึกษา และการอบรมเชิงปฏิบัติการ บรรยายโดยวิทยากรที่ได้รับ PMP Certificate และรับรองโดย Project Management Institute (PMI) Associate in Project Management (CAPM) รวมถึงผู้สนใจที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้ด้านการบริหารโครงการ ค่าธรรมเนียมการอบรม ราคาปกติ 39,000 บาท (รวม VAT แล้ว) อบรม ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม. 10240 สิทธิประโยชน์สำหรับผู้เข้าอบรม หนังสือสรุปเนื้อหาวิชา (Study Note) 2 เล่ม และหนังสือ “การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ในรูปแบบ PMP" ซึ่งเป็นตำราภาษาไทยในการเตรียมตัวสอบPMP รวม 3 เล่ม มีมูลค่ารวมกว่า 6,500 บาท (ฟรี) และยังมีเอกสารประกอบการบรรยายอื่นๆ อีก อาหารว่างและอาหารกลางวัน ประกาศนียบัตรรับรองจากนิด้าเพื่อนำไปใช้ประกอบการสมัครสอบ (โดยต้องเข้าครบ 80%) ได้รับสิทธิเข้าอบรมซ้ำ!! หลังจากจบอบรมไปแล้วภายใน 1 ปี หากส่งในนามนิติบุคคล สามารถนำค่าอบรมไปลดหย่อนภาษีกับกรมสรรพากรได้สูงถึง 2 เท่า!!

โครงการอบรมหลักสูตร“การพัฒนาผู้บริหารยุคใหม่” รุ่นที่ 10 (126 ชั่วโมง)เริ่มอบรม 11 พฤษภาคม 2560 – 26 สิงหาคม 2560ทุกวันพฤหัสบดี (18.00-21.00 น.) และวันเสาร์ (08.30-15.30 น.) กลุ่มเป้าหมาย รับจำนวนจำกัด สำเร็จระดับปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา และควรมีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1 ปี เจ้าของกิจการ ผู้จัดการธุรกิจ หรือผู้บริหารระดับกลางขึ้นไป ผู้สนใจที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้ด้านการบริหารแต่มีเวลาจำกัด มีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร รูปแบบการอบรม การอบรมประกอบไปด้วยการบรรยาย กรณีศึกษา และการอบรมเชิงปฏิบัติการ บรรยายโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญภาคทฤษฎีการบริหารธุรกิจ และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษาด้านบริหารธุรกิจที่ให้คำปรึกษาแนะนำในองค์กรของภาครัฐและเอกชนชั้นนำ ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนปกติคนละ 49,500 บาท* *พิเศษ : 1. กรณีเป็นศิษย์เก่านิด้า/หรือเคยอบรมกับศูนย์/ หรือผู้ที่เคยอบรมกับศูนย์แนะนำมา จะลดเหลือ 48,000 บาท2 .กรณีสมัครพร้อมกันตั้งแต่ 2-4 คน ลดเหลือคนละ 47,000 บาท3. กรณีสมัครพร้อมกันตั้งแต่ 5 คนขึ้นไปลดเหลือคนละ 45,000 บาท อบรม ณ อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม. 10240 สิ่งที่จะได้รับและสิทธิประโยชน์สำหรับผู้เข้าอบรม เอกสารประกอบการบรรยาย แฟ้มเอกสาร กระเป๋า และเสื้อแจ็กเก็ต อาหารว่าง + อาหารกลางวัน ประกาศนียบัตรรับรองจากนิด้า (ผู้เข้าอบรมต้องเข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาการอบรมทั้งหมด)     -หากส่งในนามนิติบุคคล สามารถนำค่าอบรมไปลดหย่อนภาษีกับกรมสรรพากรได้สูงถึง 2 เท่า!!    

 Program of "New Age Marketing Development" year 2017 (50 hours) Training every Wednesday from 18.00 - 21.00 and Saturday from 08.30 - 15.30 Targeted Limited Graduated Bachelor degree in any fields Business owner, marketing manager or beginner-intermediate executive Interested persons who are interested in gaining knowledge about marketing management, but have limited time. Qualifications as determined by the Board. Training and activities format The training consists of lectures, case study, and workshop by expert lecturer in theory business management and expert guest speakers / advisor in business administration/marketing, consulting in government organizations and leading private organization. Field trip study (domestic) 1 Business FeeRegistration fee 26,500 BahtSpecial Apply 15 days before the training discount as the remaining 25,500 Baht per person And for those who have been training with us in other courses before, discount more 1,000 baht (Or recommend to a new applicant, new applicants will receive discount of 1,000 Baht) Training at Siam Boromrajakumari Building National Institute of Development Administration (NIDA)Seri Thai Road, Klongchan, Bangkapi, Bangkok 10240 Things and benefits for participants Document assemble the lecture Document file, bag, and jacket Snacks + lunch Certificate of NIDA (Participants must attend at least 80% of the total training time) If sent on behalf of the entity, the training fee can be deducted up to 2times tax with the Revenue Department!! Download

โครงการอบรมหลักสูตร“ระบบธุรกิจอัจฉริยะ และการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจสำหรับผู้บริหาร”(Business Intelligence and Analytics for Managers) รุ่นที่ 1 (อบรมทุกวันเสาร์ เวลา 08.00-15.00 น.)อบรม 4, 11, 18, 25 มีนาคม และ 8 เมษายน 2560 (รวม 5 วัน)(ราคาปกติ ท่านละ 15,900 บาท) ด่วน! รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 28 กุมภาพันธ์ 60 สมัครก่อนวันอบรมจริง 15 วันลดเหลือ 13,900 บาทสมัครตั้งแต่ 5 ท่านขึ้นไปลดเหลือท่านละ 10,900 บาท “ใช้ Big Data ทำตลาดแบบ Tailor Made อย่างไรให้ได้ผล? เพราะ Market Trend เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การทำตลาดจึงเปลี่ยนจากตลาดแบบ Mass เดิมๆมุ่งไปสู่ตลาดแบบ Tailor Made อย่างเฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้นและอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้” กลุ่มเป้าหมาย รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 40 ท่าน สำเร็จระดับปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา และควรมีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1 ปี เจ้าของกิจการ ผู้จัดการธุรกิจ หรือผู้บริหารระดับกลางขึ้นไป ผู้สนใจที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้ด้านการบริหารแต่มีเวลาจำกัด มีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร รูปแบบการอบรม Required Software Packages: RapidMiner and Tableau ใช้รูปแบบการอบรม โดยเน้นการให้ความรู้และพัฒนาทักษะกับผู้เข้าอบรม ประกอบด้วยการบรรยาย ทฤษฎีแนวทางปฏิบัติที่ทันสมัย การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และ Workshop โดยรวบรวมปัญหาร่วมที่พบ ระดมสมอง วิเคราะห์ปัญหา และการทำกิจกรรมสะท้อนความคิดเดี่ยว/กลุ่ม การยกตัวอย่างประกอบจากกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริง ค่าธรรมเนียมการอบรม ราคาปกติ 15,900 บาท (รวม VAT แล้ว) อบรม ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม. 10240 สิทธิประโยชน์สำหรับผู้เข้าอบรม อาหารว่าง + อาหารกลางวัน ประกาศนียบัตรรับรองจากนิด้า (ผู้เข้าอบรมต้องเข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาการอบรมทั้งหมด) หากส่งในนามนิติบุคคล สามารถนำค่าอบรมไปลดหย่อนภาษีกับกรมสรรพากรได้สูงถึง 2 เท่า!!