Top
http://mba.nida.ac.th/uploads/project/cover/3653c39f71a685a99fea29f603b1c459.jpg

WIN

EPISODE: INNOVATIVE BUSINESS LESSON LEARNT FROM CHINA FOR NEW BUSINESS ENHANCEMENT

ต่อยอดความคิด พลิกธุรกิจสู่ดิจิทัลยุคใหม่

ภายใต้การผสมผสานอย่างลงตัวขององค์ความรู้เชิงทฤษฎี ที่ถ่ายทอดผ่านทางคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สถาบันการศึกษาชั้นนำและการถ่ายทอดประสบการณ์ กรณีศึกษาต่าง ๆ อันเป็นตัวอย่างจากการลงมือปฏิบัติจริงจากนักปฏิบัติชั้นยอดและผู้ที่ประสบความสำเร็จในแต่ละด้านของ
Alibaba Business School และ TeC อีกทั้งยังเรียนเชิญวิทยากรพิเศษจากองค์กรธุรกิจชั้นนำของไทยที่ประสบความสำเร็จในประเทศจีนอย่าง King power click และ Namu life, Snailwhite (Beljing) มาร่วม ถ่ายทอดประสบการณ์และเป็นแรงบันดาลให้กับเหล่าบรรดาผู้ประกอบการไทย ให้กล้ายกระดับความคิดและ
พัฒนาธุรกิจ จนประสบความสำเร็จได้ในอนาคต ทำให้หลักสูตรนี้มีความครบเครื่องและตอบโจทย์สำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาศักยภาพและเอาชนะความท้าทายทางธุรกิจได้อย่างแท้จริง

แนะนำโครงการ

    หลักสูตรแรกจากความร่วมมือระหว่าง NIDA Business School และ   TeC e-Business Center, Project Collaboration ตัวแทนอย่างเป็นทางการของ“Alibaba Business School”หวังพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการที่ต้องการเอาชนะความท้าทายทางธุรกิจในยุคดิจิทัล ภายใต้แนวคิด WIN : Win The World Challenge of Digital Landscape ต่อยอดความคิด พลิกธุรกิจสู่ดิจิทัลยุคใหม่  ใน Episode: “Innovation Business Lesson Learn from China for New Business Enhancement” China 2020 ถอดบทเรียนผู้นำโลกธุรกิจดิจิทัล จากจีนสู่ไทยกับเทรนด์ที่ใคร ๆ ต่างต้องจับตามอง

เพื่อยกระดับศักยภาพกระบวนการความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมดิจิทัลในระดับสากลของผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ให้สามารถประยุกต์เทคโนโลยีในการพัฒนาธุรกิจเพื่อรองรับการแข่งขันในทุกสถานการณ์ สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับมาใช้กับการตลาดยุคดิจิทัล (Digital Marketing) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเข้าถึงการค้าแบบ E-Business ได้อย่างมืออาชีพ  

-  ผู้บริหารองค์กรระดับสูง อาทิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด

-  เจ้าของหรือทายาทธุรกิจที่ต้องการพัฒนาธุรกิจเดิมเพื่อก้าวสู่ธุรกิจในยุคใหม่ที่สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก

-  ผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ ที่ต้องการต่อยอดเป้าหมายธุรกิจสู่ระดับสากล

-  ผู้ที่สนใจนวัตกรรม การตลาดยุคใหม่ที่นำองค์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีแห่งอนาคตมาปรับใช้ อาทิ  Digital Transformation, e-Commerce, AI, Big Data

-  มีความสนใจในนวัตกรรมเทคโนโลยี พร้อมค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมในเรื่องดังกล่าว

-  มีความพร้อมในการนำเสนอแนวความคิด วิสัยทัศน์ทางด้านการตลาด เทคโนโลยีการบริหารจัดการธุรกิจ

-  มีเป้าหมายที่ชัดเจนทางธุรกิจที่ต้องการก้าวสู่เวทีการค้าโลก

-  มีความตั้งใจในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่ผู้บริหารหลักสูตรหรือวิทยากรมอบหมาย

วันที่หนึ่ง วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562 : Smart Business in Digital Era

13.00-13.30              ลงทะเบียน

13.30-14.00              Welcome   โดย รศ.ดร.ธัชวรรณ กนิษฐ์พงศ์ คณบดี คณะบริหารธุรกิจ

                                      สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

14.00-14.30              Greeting โดย TeC x Alibaba Business School “Co-Directors” 

                                      คุณปฐม อินทโรดม  & คุณกุลธิรัตน์ ภควัชร์ไกรเลิศ

14.30-15.00              Coffee break

15.00-17.30              Changing Marketing Environment and Competitive Dynamic

                                       ผศ.ดร.ปิยะ  งามเจริญมงคล รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

วันที่สอง วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562 : China e-Landscape and overview

13.30-14.30 น.          China & Thailand e-Commerce & e-Business landscape overview; Future of digital businesses          

                                        โดย คุณกุลธิรัตน์ ภควัชร์ไกรเลิศ, CEO & Co-founder of TeC, กรรมการสมาคม e-Commerce ไทย

14.30-15.30              China Technology Trend 2020; Exciting with new technology for  businesses   

                                      โดย คุณณัฐพร วุ่นกลิ่นหอม, ผู้เชี่ยวชาญ China  Technology และสมาชิกมูลนิธิ Jack Ma Foundation, นายกสมาคมดิจิทัลไทย

15.30-16.00              พักรับประทานอาหารว่าง

16.00-17.30              เสวนาโดยการสัมภาษณ์ King power กับ Digital marketing แกร่งสร้าง   ฐาน การตลาดนักท่องเที่ยวจีนในไทย 

                                      โดย คุณปอ นัฏฐ์สกล เกียรติสุรนนท์,  Acting CEO, King Power Click ดำเนินรายการโดย ผู้แทนจาก TeC (คุณปฐม)

17.30-18.30              เสวนาโดยการสัมภาษณ์ Snail White กับ การขายครีมและเครื่องสำอาง     ที่  แรงและดังเป็นอันดับ Top สินค้า Health & Beauty ในจีน การบุก ตลาดจีนอย่างมีกลยุทธ์                                          และแผนระยะยาว

                                      โดย ผู้บริหารระดับสูง Snail White ** ดำเนินรายการโดย ผู้แทนจาก TeC

วันที่สาม วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562 : Alibaba Managerial Program

09:00 – 12:00            ภาพรวมการตลาดออนไลน์ให้น่าสนใจในประเทศจีน (China Digital Marketing & e-Commerce)

                                       - ภาพรวมตลาด China Digital Marketing & e-Commerce ประเทศ    จีนในปัจจุบัน

                                      - ทิศทางการออกแบบเนื้อหาทางการตลาดในประเทศจีน

                                      - การเตรียมข้อมูลให้พร้อมสำหรับเนื้อหาที่จะสื่อสารไปยังลูกค้าเป้าหมาย

12:00 – 13:00           พักรับประทานอาหารกลางวัน

13:00 – 17:30           การทำวิดีโอในสื่อออนไลน์ให้ประสบความสำเร็จ (Webcast Operations)

                                       - การทำวิดีโอเพื่อสื่อสารการตลาด

                                       - การทำวิดีโอที่จะทำให้มียอดผู้ชมเป้นจำนวนมาก  และการวิเคราะห์            ความสนใจของลูกค้าหลังถ่ายทอดสด

                                     - วิธีการวางแผนก่อนจะทำวิดีโอถ่ายทอดสดผ่านทางสื่อออนไลน์

                                     - ทำอย่างไรให้มีคนติดตามการถ่ายทอดสด (Live) จากต้นจนจบและทำให้  ลูกค้าตัดสินใจซื้อทันที

วันที่สี่ วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562: Alibaba Managerial Program

09:00 – 12:00            การสื่อสารตลาดตลาดด้วยภาพ (Visual Marketing)

                                      - ความหมายของการสื่อสารด้วยภาพ ประโยชน์ และปัจจัยหลักที่จะทำให้  ภาพสะท้อนสิ่งที่ต้องการสื่อสาร

                                     - การวิเคราะห์ภาพให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย ตามความชอบของแต่ละคน      การใช้สี และการสร้างความแตกต่างของเนื้อหา

12:00 – 13:00           พักรับประทานอาหารกลางวัน

13:00 – 17:30          การใช้ภาพสามมิติ และการสื่อสารผ่านแอปพลิเคชัน

                                      - รูปแบบและขนาดของภาพทีเหมาะสม

                                      - การออกแบบพื้นหลังของภาพที่ดึงดูด

                                      - การใช้ตัวอักษรและสีที่เหมาะสม

วันที่ห้า วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562: Alibaba Managerial Program

09:00 – 12:00            การทำการตลาดโดยใช้วิดีโอ (Video Marketing)

                                       - ความสำคัญของการทำวิดีโอเพื่อการตลาด และตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จในประเทศจีน

                                      - การออกแบบเนื้อหาของวิดีโอ ทั้งการสื่อสารแบรนด์ การขายสินค้า และ    การทำกิจกรรมโดยใช้วิดีโอ

12:00 – 13:00            พักรับประทานอาหารกลางวัน

13:00 – 17:30            การทำการตลาดโดยใช้วิดีโอ (Video Marketing)

                                       - การออกแบบเนื้อหาอย่างสร้างสรรค์ กระชับ ใช้ข้อความและโฆษณาที่ดึงดูดความสนใจ

                                      - กระบวนการของการทำวิดีโอ การเตรียมตัว ทักษะการถ่ายและการตัดต่อ

                                      - กฎและวิธีการในการจัดการวิดีโอที่จะทำให้คนดูตั้งแต่ต้นจนจบ

 

หมายเหตุ หัวข้ออบรมและวิทยากรอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

3 สัปดาห์ เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2562 – 31 ตุลาคม 2562 

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก : 1 พฤศจิกายน 2562 (รับรุ่นละ 60 ท่าน)

เริ่มอบรม : ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 – 23 พฤศจิกายน 2562 อบรมวันอังคารที่ 12, 19 และ 28-30 พฤศจิกายน 2562 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 : Graduation Day มอบประกาศนียบัตร

ค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมหลักสูตร 79,000 บาท (ตลอดการอบรม) ภายใน วันที่ 31 ตุลาคม 2562 รับจำนวนจำกัด 60 ท่านเท่านั้น

ดาวน์โหลดใบสมัคร

View All

E-Brochure

View All

เอกสารเผยแพร่

View All

ภาพกิจกรรม

View All