Top

Question & Answer Regular MBA

ประเภทของข้อสอบเป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ วิชาภาษาอังกฤษ โครงสร้างข้อสอบคัดเลือกวิชาภาษาอังกฤษ มีจำนวนทั้งสิ้น 50 ข้อ แบ่งเป็น 2 Sections คือ Section I Modified Cloze (10 ข้อ) เนื้อหาที่ครอบคลุมในส่วนนี้คือ คำศัพท์เชิงวิชาการและคำศัพท์ทั่วไป ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ อาทิ การใช้คำหรือวลีเชื่อมข้อความ ไวยากรณ์ทั่วๆไป ที่จำเป็นสำหรับการอ่านภาษาอังกฤษ ลักษณะคำถามจะเป็นการเติมคำหรือวลีที่เหมาะสมในช่องว่างที่กำหนด Section II Reading Comprehension (40 ข้อ) เนื้อหาครอบคลุมการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ลักษณะคำถามมุ่งเน้นเรื่องการอ่านเพื่อจับใจความสำคัญ การอ่านเพื่อหาวัตถุประสงค์และข้อสรุปของบทอ่านนั้นๆ การเดาคำศัพท์จากบริบท การอ่านตีความประโยค เป็นต้น เรื่องที่อ่านส่วนใหญ่จะมีเนื้อหาสอดคล้องกับคณะและสาขาต่างๆ ที่สถาบันฯ ดำเนินการเรียนการสอนอยู่ในขณะนี้ วิชาเฉพาะ 1 วิชาเฉพาะสาขา 1 เป็นแนว Aptitude test ซึ่งประกอบด้วย เนื้อหาวิชา 5 ด้านใหญ่ๆ ด้วยกันคือ ด้านรัฐศาสตร์/รัฐประศาสนศาสตร์ ด้านธุรกิจ ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจ และด้านการจัดการ โดยในแต่ละด้านจะสอดแทรกวิชาคณิศาสตร์พื้นฐานอยู่ด้วยบางส่วน ซึ่งประกอบไปด้วย - คณิตศาสตร์ จำนวน 25 ข้อ - ความถนัดและการวิเคราะห์เหตุการณ์ปัจจุบัน จำนวน 5 ข้อ - ข่าวทั่วไปและเหตุการณ์ปัจจุบัน จำนวน 50 ข้อ (ส่วนใหญ่เกี่ยวกับ รัฐศาสตร์ การเมือง การปกครอง ความรู้ทางด้านบริหาร, เศรษฐศาสตร์,สังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นต้น คะแนนเท่ากันทุกข้อ ตอบถูกได้ 1 คะแนน ตอบผิดคะแนนไม่ติดลบ ประเภทของข้อสอบเป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ วิชาเฉพาะ 9 วิชาเฉพาะ 9 (สอบ 12.00 – 14.00 น.) ใช้ทดสอบผู้เข้าศึกษาต่อในคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า ) NIDA หลักสูตร MBA ภาคปกติ โดยวิชาเฉพาะ 9 เพื่อวัดการทดสอบครั้งแรกในการทดสอบครั้งที่ 3/59 ข้อสอบเป็นแบบ ปรนัย 60 ข้อ ใช้เวลาในการสอบ 2 ชั่วโมง - คณิตศาลสตร์แนว GMAT 30 ข้อ - วิเคราะห์บทความ 30 ข้อ โดยผู้เข้าศึกษาต่อคณะบริหารธุรกิจ สามารถใช้คะแนนวิชาเฉพาะ 1 หลัง เฉพาะ 9 ก็ได้ โดยใช้คะแนนขั้นต่ำของ วิชาเฉพาะ 1 และ วิชาเฉพาะ 9 ขั้นต่ำที่ 450 คะแนน และใช้ผลสอบ ภาษาอังกฤษ (NIDA TEAP) รวมกัน ให้ได้อย่างน้อย 1,000 คะแนน

ไม่ได้ ต้องสอบ NIDA TEAP หรือผ่านเกณฑ์อื่นๆ ที่ระบุใน http://lc2015.nida.ac.th/eng-exam/th/index.php

การสอบสัมภาษณ์นั้นผู้เข้าสอบจะต้องมีคะแนนวิชาภาษาอังกฤษและวิชาเฉพาะ (เฉพาะ 1 หรือเฉพาะ 9) รวมกันไม่ต่ำกว่า 1000 คะแนน ทั้งนี้ คะแนนสอบแต่ละวิชาต้องไม่ต่ำกว่า 450 คะแนน

- เอกสารวิชาเฉพาะ สามารถรับใบคะแนนได้ที่ กองบริการการศึกษา ชั้น 3 อาคารนราธิปฯ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://entrance.nida.ac.th/registrar/apphome.asp - สำหรับวิชาภาษาอังกฤษ ดาวน์โหลดใบคะแนนได้ที่ http://lc2015.nida.ac.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-7273370-73

สามารถสมัครและดูรายละเอียดการสมัครสอบ NIDA TEAP (Test of English for Academic Purposes) ได้ที่เว็บไซต์ของคณะภาษาและการสื่อสาร http://lc2015.nida.ac.th/eng-exam/th/index.php

โครงการ RMBA มีสิ่งอำนวยความสะดวกในการเรียนให้กับนักศึกษา ดังนี้ - ห้องสมุด (http://library.nida.ac.th) - อาคารกีฬาและสโมสรนักศึกษา (http://studentunion.nida.ac.th/2009/) - งานพยาบาล/ ปรึกษาแพทย์ (http://studentunion.nida.ac.th/2009/) - ร้านหนังสือซีเอ็ด - ธนาคารกรุงเทพ

การเรียน RMBA ไม่ได้เป็นการเรียนคณิตศาสตร์และไม่ได้เน้นที่การคำนวณในทางคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อน หากแต่หลักสูตรคาดหวังที่นักศึกษาจะต้องมีทักษะในการคิดคำนวณตัว การบวก ลบ คูณ หาร การคิดเปอร์เซนต์ และการแปรความหมายจากตัวเลขต่างๆ ได้อย่างชำนาญซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญอันหนึ่งของผู้บริหาร ในแง่ของวิชาเรียน ในหลักสูตรจะมีวิชาที่ต้องเรียนเกี่ยวกับสถิติ การเงิน และบัญชี ซึ่งเป็นวิชาที่มีการคำนวณตัวเลขเป็นพื้นฐานอยู่แล้ว

โครงการ RMBA เป็นโครงการที่บรรยายภาษาไทยเป็นหลัก แต่นักศึกษาควรมีความรู้ภาษาอังกฤษเบื้องต้นในการอ่านหนังสือประกอบการเรียนที่มีทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย และโครงการเองยังสนับสนุนให้นักศึกษาที่จบไปมีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษของตนเองได้ในการทำงาน

มีการเรียนการสอนในวันธรรมดาจันทร์-ศุกร์ แบ่งเป็น 2 ช่วง ตั้งแต่เวลา 9.00-12.00 น. และ 13.00-16.00 น. ไม่ได้มีการเรียนการสอนทุกวัน ขึ้นอยู่กับตารางสอนในแต่ละภาคเรียน

- ด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า 50 ปี เนื่องจากเป็น MBA แห่งแรกของประเทศไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2509 - ได้รับ AACSB (การรับรองมาตรฐานการศึกษาของสถาบันด้านบริหารธุรกิจและการบัญชีทั่วโลก) - ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ สามารถก้าวขึ้นเป็นผู้บริหารระดับต้น ระดับกลาง - มีสาขาวิชา 5 สาขา การเงิน การตลาด ธุรกิจระหว่างประเทศ การบริหารการปฏิบัติการ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร - นักศึกษามีสิทธิเรียน Double major ได้ - มีโครงการอบรมการเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียน MBA ก่อนเข้าศึกษา - เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและกรณีศึกษาโดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ประสบการณ์สูง เพื่อสร้างทักษะการวิเคราะห์ด้านการบริหารเชิงกลยุทธ์เพื่อให้รองรับต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในการแข่งขัน - ในระหว่างการศึกษามีโครงการอบรม Career Development เพื่อเสริมสร้างทักษะสำหรับการเป็นผู้บริหารที่ดีและมีจริยธรรมรวมทั้งการศึกษาดูงานบริษัทชั้นนำ - มีโอกาสเข้าร่วมงานกับบริษัทชั้นนำที่ติดต่อผ่านทางโครงการ - ก่อนสำเร็จการศึกษามีการสัมมนาโดยวิทยากรที่ประสบความสำเร็จด้านธุรกิจสาขาต่าง ๆ ให้ทัศนคติและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ภาคปฏิบัติในโลกธุรกิจ

วิชา บธ.8900 การค้นคว้าอิสระ (Independent Study) แบ่งออกเป็น 4 แบบ โดยให้นักศึกษาเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่ - Business Audit สำหรับนักศึกษาที่มีธุรกิจของครอบครัวหรือตนเอง หรือกรณีที่มีบริษัทที่ติดต่อให้นักศึกษาดำเนินการจากคำแนะนำของอาจารย์ - Disruptive Business Plan and Project Feasibility Study เป็นการทำ Business Plan รวมถึงศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ ควรเป็นโครงการธุรกิจที่มีความคิดสร้างสรรค์และเป็นการสร้างตลาดใหม่ที่ท้าทาย - Action Reserch เน้นการแก้ปัญหาธุรกิจ - Case Study จัดทำกรณีศึกษา โดยศึกษา Best Practice ของบริษัททุกด้าน

สำหรับโครงการ RMBA ไม่มีการทำวิทยานิพนธ์ ใช้การสอบประมวลความรู้ด้วยข้อเขียนและสอบปากเปล่า ซึ่งการสอบปากเปล่าจะเป็นส่วนหนึ่งของวิชา บธ.8900 การค้นคว้าอิสระ (Independent Study) เป็นการนำหลักวิชาต่างๆ ที่เรียนในห้องเรียนนำมาประยุกต์ใช้กับการวิเคราะห์ทำให้นักศึกษาได้เข้าใจในการนำไปใช้ในสถานการณ์จริง เพื่อเป็นแนวทางในการนำความรู้ต่าง ๆ ที่เรียนไปใช้กับงานที่ทำได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

หลักสูตร RMBA มีสาขาวิชาเอก 5 สาขา ได้แก่ การเงิน การตลาด ธุรกิจระหว่างประเทศ การบริหารการปฏิบัติการ และระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร และนักศึกษามีสิทธิเรียน Double major ได้

โครงการ RMBA มีความแตกต่างกับหลักสูตร MBA อื่นๆ ดังนี้ - โครงการ RMBA มีการเรียนการสอนที่ครอบคลุมทุกด้านของการบริหารธุรกิจและมีเป้าหมายที่ต้องการรับนักศึกษาที่ไม่มีประสบการณ์ทางด้านการทำงานหรือทางด้านธุรกิจมาก่อน นักศึกษามีอายุอยู่ในวัยใกล้เคียงกัน คือ ช่วงระหว่าง 20-28 ปีและมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันมากในรุ่นและระหว่างรุ่นกันเองเนื่องจากเป็นหลักสูตรที่นักศึกษาจะเรียนและทำกิจกรรมร่วมกันตลอดหลักสูตร - โครงการ RMBA มีทุนส่งเสริมการศึกษา ให้กับนักศึกษา โดยมีทุนหลายประเภท ได้แก่ ทุนส่งเสริมการศึกษาระดับปริญญาโท-เอก, ทุนค่าธรรมเนียมการศึกษา, ทุนเรียนดี, ทุนช่วยเหลือการศึกษา (ทุน RA/TA) และทุนสนับสนุนการวิจัย สามารถเข้าไปดูคุณสมบัติและรายละเอียดได้ที่ http://edserv.nida.ac.th/main/th/scholarship

RMBA – Regular Master of Business Administration เป็นโครงการปริญญาโททางบริหารธุรกิจเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาโททางด้านบริหารธุรกิจที่ไม่มีประสบการณ์ทางด้านการทำงานมาก่อน นอกจากนี้ RMBA NIDA ยังเป็นหลักสูตรบริหารธุรกิจระดับปริญญาโทแห่งแรกของประเทศไทย ภายใต้ประสบการณ์ที่ยาวนานถึง 50 ปี เน้นความรู้ที่สามารถนำไปใช้ได้จริง ได้รับการรับรองจาก AACSB แห่งแรกของประเทศไทยที่เป็นหลักสูตรภาษาไทย เป็นการรับรองมาตรฐานการศึกษาของสถาบันด้านบริหารธุรกิจและการบัญชีทั่วโลก การันตีคุณภาพที่ทัดเทียมระดับสากล พร้อมด้วยคณาจารย์ที่มีชื่อเสียง มีคุณภาพ และมากประสบการณ์ ด้วยตำแหน่งที่ปรึกษาของบริษัทชั้นนำ เป็นที่ยอมรับทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจ มีสัดส่วนคณาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอกและมีตำแหน่งศาสตราจารย์สูงที่สุดในประเทศไทย

สำหรับรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติม สามารถเข้าดูและสอบถามผ่านทางหลายช่องทาง - Facebook : https://www.facebook.com/rmbanidaofficial - Website : http://www.rmba.nida.ac.th - หรือติดต่อสอบถามโดยตรงกับทางคณะบริหารธุรกิจ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2727-3932 ต่อ 46 ในวันจันทร์ถึงศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.00-16.00 น.

เพื่อให้นักศึกษาที่จบจากหลักสูตรมีคุณสมบัติตรงกับความต้องการของภาคธุรกิจ ทางหลักสูตร RMBA จึงมีการเรียนปรับพื้นฐานสำหรับบัณฑิตศึกษา (Foundation for Graduate Studies) ในช่วงประมาณ 1 เดือนก่อนเปิดภาคเรียน ซึ่งประกอบด้วย จริยธรรมของนักบริหาร จริยธรรมทางวิชาการ การพัฒนาบุคลิกภาพ และการเขียนรายงานทางวิชาการ เป็นต้น

- ต้องเตรียมใบเสร็จจากการสมัครสอบเพื่อที่แสดงตัวต่อเจ้าหน้าที่จัดสัมภาษณ์ แต่ถ้าทำใบเสร็จหายให้นำบัตรประชาชนมาใช้ประกอบกับรหัสสมัครสอบแทนได้ (รหัสสมัครสอบดูได้จากประกาศรายชื่อและสถานที่สอบสัมภาษณ์) - เอกสารเพิ่มเติมอื่น ๆ ในกรณีที่ผู้สมัครยังส่งไม่ครบตอนที่สมัครสอบ ขอให้ผู้สมัครนำเอกสารที่ขาดไปมามอบให้กับเจ้าหน้าที่ในวันที่สอบสัมภาษณ์ เพื่อใช้แนบไปพร้อมกับใบสมัครที่จะนำเข้าห้องสอบสัมภาษณ์ด้วย

มีการเปิดรับสมัครปีละ 4 ครั้งโดยแบ่งเป็น 2 รุ่นรุ่นละ 2 ครั้งตามแบบนี้ รุ่นแรกของปี : เปิดรับครั้งที่ 1 เริ่มประมาณเดือนพฤศจิกายน เปิดรับครั้งที่ 2 เริ่มประมาณเดือนมกราคม รุ่นที่สองของปี : เปิดรับครั้งที่ 3 เริ่มประมาณเดือนมีนาคม เปิดรับครั้งที่ 4 เริ่มประมาณเดือนกรกฎาคม สำหรับวันที่เปิดและปิดรับสมัครของแต่ละครั้ง สามารถดูได้จากประกาศกำหนดการรับสมัครของทางหลักสูตรที่เว็บไซต์ rmba.nida.ac.th

ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงานมาก่อน

ควรเป็นชุดสุภาพ เหมาะกับสถาบันศึกษา

เป็นการสมมติธุรกิจและเรื่องการตัดสินใจ