Top

Question & Answer Young Executive MBA Program (YMBA)

- ห้องสมุด (http://library.nida.ac.th) - อาคารกีฬาและสโมสรนักศึกษา (http://studentunion.nida.ac.th/2009/) - งานพยาบาลปรึกษาแพทย์ (http://studentunion.nida.ac.th/2009/) - ห้องอาหารที่อาคารนันทนาการ ชั้น 2 อาคารนวมินทร์ ชั้น 2 - ร้านหนังสือซีเอ็ด - ธนาคารกรุงเทพ

ค่าใช้จ่ายเกือบทั้งหมด เช่น ค่าเอกสารประกอบการเรียนของหลักสูตร ค่าอาหารเย็น ค่ากิจกรรมงานปฐมนิเทศต่างจังหวัด กิจกรรมการสัมมนาต่างประเทศ ฯลฯ นักศึกษาไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่ม ยกเว้น ในกรณีที่การไปสัมมนาต่างประเทศที่มีค่าใช้จ่ายเกินวงเงินที่ทางหลักสูตรได้กำหนดไว้ (โดยปกติแทบจะไม่มีเกิดขึ้น)

ทางหลักสูตรมีการเช็คชื่อก่อนเข้าเรียนทุกครั้งและนักศึกษาไม่ควรขาดเรียนเกิน 3 ครั้งต่อ 1 วิชา ซื่งในระเบียบเกี่ยวกับการเข้าเรียนต้องมีเวลาเรียนร้อยละ 80 จึงจะสามารถเข้าสอบและอาจมีผลต่อคะแนนในการเข้าเรียน

การไปนั่งเรียนกับโครงการอื่นทั้งวิชาไม่ได้ ต้องมีการลงทะเบียนเรียนร่วมในโครงการนั้น ยกเว้น ในบางวิชาที่เป็นอาจารย์ท่านเดียวกันที่สอน นักศึกษาสามารถจะขออนุญาตอาจารย์ประจำวิชาที่สอนเพื่อเข้าเรียนชดเชยกับครั้งที่นักศึกษาขาดเรียนไปได้เป็นครั้ง ๆ ไป (เช่น ขาดเรียนไปในโครงการ YMBA สามารถขออนุญาติไปนั่งเรียนชดเชยในโครงการ EMBA ในบางครั้ง)

การเรียน YMBA ไม่ได้เป็นการเรียนคณิตศาสตร์และไม่ได้เน้นที่การคำนวณในทางคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อน หากแต่หลักสูตรคาดหวังที่นักศึกษาจะต้องมีทักษะในการคิดคำนวณตัว การบวก ลบ คูณ หาร การคิดเปอร์เซนต์ และการแปรความหมายจากตัวเลขต่างๆ ได้อย่างชำนาญซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญอันหนึ่งของผู้บริหาร ในแง่ของวิชาเรียน ในหลักสูตรจะมีวิชาที่ต้องเรียนเกี่ยวกับสถิติ การเงิน และบัญชี ซึ่งเป็นวิชาที่มีการคำนวณตัวเลขเป็นพื้นฐานอยู่แล้ว

โครงการ Y-MBA เป็นโครงการที่บรรยายเป็นภาษาไทยเป็นหลัก แต่นักศึกษาควรมีความรู้ภาษาอังกฤษในการอ่านหนังสือประกอบการเรียนที่เป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทย และโครงการต้องการให้นักศึกษาที่จบไปมีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษของตนเองได้ในการทำงาน

มีการเรียนการสอนในช่วงเย็นวันธรรมดาจันทร์-ศุกร์สัปดาห์ละ 3 วันตั้งแต่เวลา 18.30-21.30 น. ตามตารางสอนในแต่ละภาคเรียน

สำหรับโครงการ Y-MBA เป็นหลักสูตรแผน ข ไม่มีการทำวิทยานิพนธ์ 1. ใช้การสอบประมวลความรู้ด้วยข้อเขียนและสอบปากเปล่า 2. ซึ่งการสอบปากเปล่าจะเป็นส่วนหนึ่งของวิชาบธ.8900 การค้นคว้าอิสระ (Independent Study) เป็นการวิเคราะห์ ปัญหา สาเหตุของธุรกิจที่นักศึกษาทำงานอยู่ โดยนำหลักวิชาต่าง ๆที่เรียนในห้องเรียนนำมาประยุกต์ใช้กับการวิเคราะห์ทำให้นักศึกษาได้เข้าใจในการนำไปใช้ในสถานการณ์จริง เพื่อเป็นแนวทางในการนำความรู้ต่าง ๆ ที่เรียนไปใช้กับงานที่ทำได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

การย้ายหลักสูตรสามารถทำได้ ผู้ที่ต้องการโอนย้ายควรจะปรึกษาเจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตรเกี่ยวกับการโอนย้าย แต่เงื่อนไขหลักๆ ในการย้ายโครงการมีคร่าวๆ ดังนี้ 1. สามารถโอนย้ายได้ ถ้าคุณสมบัติของผู้โอนย้ายตรงกับคุณสมบัติของโครงการที่ต้องการโอนย้ายไป และมีคุณสมบัติครบตามขั้นตอนการคัดเลือกตอนที่มาสมัคร เช่น ถ้าผู้สมัครสอบเข้ามาเรียนโดยการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ ผู้สมัครจะสามารถโอนย้ายไปเรียนโครงการ Y-MBA ได้ แต่ถ้าผู้สมัครต้องการย้ายจากโครงการ Y-MBA ไปยังโครงการ Flex ผู้สมัครจะไม่สามารถย้ายได้เนื่องจากในการคัดเลือกของโครงการ Flex ผู้สมัครอื่นๆ จะต้องสอบข้อเขียนด้วย แต่ผู้สมัครโครงการ YMBA ไม่ได้สอบข้อเขียนเข้ามาตอนที่สมัครเข้าโครงการ YMBA เป็นต้น 2. สำหรับการโอนย้ายหน่วยกิตที่เคยเรียนมาแล้ว ไม่เกิน 2 ใน 3 โดยไม่เกิน 3 ปี 3. สำหรับการโอนย้ายมาโครงการใหม่ค่ากิจกรรมพิเศษไม่ได้โอนย้ายมาด้วย นักศึกษาที่โอนย้ายต้องเริ่มต้นเสียค่ากิจกรรมพิเศษใหม่ในโครงการที่โอนย้ายมาใหม่ด้วย 4. ขั้นตอนการโอนย้ายควรกระทำในภาคแรกของการเรียนจะเป็นการดีเพื่อจะได้ต่อการเรียนกับอีกโครงการหนึ่งจะได้ โดยต้องเขียนคำร้องขอโอนย้ายกับโครงการที่เรียนอยู่เพื่อให้ผู้อำนวยการโครงการเดิมอนุมัติให้โอนย้ายแล้วให้ผู้อำนวยการโครงการใหม่อนุมัติรับพิจารณาว่าเหมาะสมหรือไม่ในการเข้ามาเรียนกับโครงการใหม่ และเมื่อผ่านการอนุมัติของผุ้อำนวยการทั้ง 2 โครงการ แล้วนำเสนอคณบดีอนุมัติต่อไป ถึงจะย้ายโครงการได้

จำนวนชั่วโมงเรียนของหลักสูตรของ Y MBA มีจำนวนเท่ากับหลักสูตรอื่นๆ ของคณะบริหารธุรกิจ เช่น Executive MBA Flexible MBA หรือ MBA สำหรับภาคปกติ คือ มีจำนวน 16 วิชา วิชาละ 45 ชั่วโมงตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

หลักสูตร YMBA เน้นการพัฒนาผู้นำทางธุรกิจที่รอบด้านดังนั้นการเรียนการสอนจึงเป็นการเรียนที่เน้นในทุกมิติของธุรกิจมากกว่าที่จะเป็นการเจาะลึก (ซึ่งจะเหมาะมากกว่าสำหรับผู้ที่ต้องการทำงานเป็นนักเทคนิคหรือวิชาชีพเฉพาะ) เนื้อหาของวิชาต่าง ๆ จะครอบคลุมทุกด้านเศรษฐศาสตร์ การตลาด การเงิน นโยบายการลงทุน การจัดการกลยุทธ์ การปฏิบัติการ ฯลฯ

โครงการ YMBA มีความแตกต่างกับหลักสูตร MBA อื่นๆ ดังนี้ 1. โครงการ YMBA มีการเรียนการสอนที่ครอบคลุมทุกด้านของการบริหารธุรกิจและมีเป้าหมายที่ต้องการรับนักศึกษาที่เป็นผู้บริหารระดับต้นถึงกลาง หรือผู้ที่เป็นดาวรุ่งขององค์กรที่มีศักยภาพสูง นักศึกษาจะอายุอยู่ในวัยใกล้เคียงกัน คือ ระหว่าง 25-35 ปีและมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันมากในรุ่นและระหว่างรุ่นกันเองเนื่องจากเป็นหลักสูตรที่นักศึกษาจะเรียนและทำกิจกรรมร่วมกันตลอดหลักสูตร 2. โครงการ YMBA เป็นหลักสูตรที่มีการสัมมนาดูงานต่างประเทศที่ทางหลักสูตรจะพานักศึกษาไปเรียนรู้การบริหารธุรกิจหรือรูปแบบการทำธุรกิจที่เป็นตัวอย่างในการเรียนรู้หรือสร้างสรรค์เปิดมุมมองเชิงธุรกิจให้กับนักศึกษา ตัวอย่างของบริษัทหรือองค์ที่หลักสูตรพานักศึกษาไปดู เช่น สายการผลิตของบริษัทรถยนต์ระดับโลก BMW ที่เมืองมิวนิคประเทศเยอรมันนี ธุรกิจเกี่ยวกับ Organic Farming ที่มหาวิทยาลัย Hohenheim University ที่ประเทศเยอรมันนี บริษัทขนาดเล็กผลิตชีสชนิดหนึ่งที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของโลกที่เมือง Gruyeres ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เป็นต้น 3. โครงการ YMBA มีทุนส่งเสริมการศึกษา (เป็นทุนยกเว้นค่าหน่วยกิต) ให้กับนักศึกษาที่มีศักยภาพในการที่จะพัฒนาเป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จในอาชีพของตนเอง (จำนวน 2 ทุนต่อรุ่น)

YMBA - Young Executive Master of Business Administration เป็นโครงการปริญญาโททางบริหารธุรกิจเหมาะสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่ที่กำลังเป็นดาวรุ่งขององค์กร เพื่อสร้างผู้นำที่มีจริยธรรมในการบริหารการจัดการและเพิ่มพูนความรู้ แนวคิดและทักษะการจัดการสมัยใหม่ และสามารถนำความรู้ต่างๆ ไปใช้ในการวิเคราะห์ปัญหาและหาสาเหตุขององค์กรของตนเองและช่วยในการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

สามารถติดตามข่าวสารของ YMBA NIDA ได้หลายช่องทางดังนี้ Facebook : http://www.facebook.com/ymba.nida.th Website : http://www.ymba.nida.ac.th

ผู้สมัครจะได้รับการพิจารณาเช่นเดียวกัน โดยในกรณีที่เป็นการประกอบธุรกิจส่วนตัว ผู้สมัครควรให้เพื่อนร่วมธุรกิจจำนวน 2 คน (ที่ไม่ใช่ญาติที่นามสกุลเดียวกัน) เขียนจดหมายหรือใบรับรองให้

เพื่อให้นักศึกษาที่จบจากหลักสูตรมีคุณสมบัติตรงกับความต้องการของภาคธุรกิจ ทางหลักสูตร YMBA จึงมีการเรียนปรับพื้นฐาน (Intensive Business Course) เป็นจำนวน 45 ชั่วโมงในช่วงประมาณ 2 เดือนก่อนเปิดภาคเรียนการเรียนนี้จะเรียนระหว่างเวลา 18.30-21.30 น. ซึ่งประกอบด้วย การเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร, การพัฒนาทักษะการเรียน เช่น การเขียน Mind map, ทักษะการนำเสนอผลงาน, และการพัฒนาบุคลิกภาพและผู้นำ เป็นต้น

การคัดเลือกผู้สมัครของหลักสูตร Y-MBA ผู้สมัครจะถูกพิจารณาให้คะแนนสองส่วนคือ คะแนนประวัติที่ผ่านมา (เช่น เกรดของปริญญาตรี สาขาที่จบ ตำแหน่งที่ทำงาน ประสบการณ์ทำงาน ฯลฯ) และคะแนนจากการสัมภาษณ์ ดังนั้น ผลการศึกษาปริญญาตรีย่อมจะมีผลต่อการพิจารณาคัดเลือกในการรับเข้าเรียนในหลักสูตรด้วย

การเตรียมเอกสารและของอื่นๆ ที่ควรจะต้องเตรียมมาในการสัมภาษณ์ 1. ต้องเตรียมใบเสร็จจากการสมัครสอบเพื่อที่แสดงตัวต่อเจ้าหน้าที่จัดสัมภาษณ์ แต่ถ้าทำใบเสร็จหายให้นำบัตรประชาชนมาใช้ประกอบกับรหัสสมัครสอบแทนได้ (รหัสสมัครสอบดูได้จากประกาศรายชื่อและสถานที่สอบสัมภาษณ์) 2. ในการสอบสัมภาษณ์จะมีการทดสอบเขียนภาษาอังกฤษ ผู้สัมภาษณ์ควรจะต้องเตรียมอุปกรณ์การเขียน เช่น ปากกา มาด้วย 3. เอกสารเพิ่มเติมอื่น ๆ ในกรณีที่ผู้สมัครยังส่งไม่ครบตอนที่สมัครสอบ ขอให้ผู้สมัครนำเอกสารที่ขาดไปมามอบให้กับเจ้าหน้าที่ในวันที่สอบสัมภาษณ์ เพื่อใช้แนบไปพร้อมกับใบสมัครที่จะนำเข้าห้องสอบสัมภาษณ์ด้วย

มีการเปิดรับสมัครปีละ 4 ครั้งโดยแบ่งเป็น 2 รุ่นรุ่นละ 2 ครั้งตามแบบนี้ รุ่นแรกของปี: เปิดรับครั้งที่ 1 เริ่มประมาณเดือนพฤศจิกายน เปิดรับครั้งที่ 2 เริ่มประมาณเดือนมกราคม รุ่นที่สองของปี: เปิดรับครั้งที่ 3 เริ่มประมาณเดือนมีนาคม เปิดรับครั้งที่ 4 เริ่มประมาณเดือนกรกฎาคม สำหรับวันที่เปิดและปิดรับสมัครของแต่ละครั้ง สามารถดูได้จากประกาศกำหนดการรับสมัครของทางหลักสูตรที่เว็บไซต์ ymba.nida.ac.th

หลักสูตรมีเป้าหมายที่จะรับนักศึกษาอยู่ที่ 60 คนต่อรุ่นค่ะ เนื่องจากจะเป็นขนาดที่เหมาะสมต่อการเรียนในแบบที่จะมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การทำงานกลุ่ม และกิจกรรมการที่จะมีการเดินทางในต่างประเทศ  

หลักสูตรกำหนดคุณสมบัติผู้เรียนอายุไว้ไม่เกิน 35 ปีและต้องมีประสบการณ์การทำงานมาแล้ว 3 ปีเป็นอย่างน้อย เพราะหลักสูตรต้องการนักศึกษาที่มีประสบการณ์ทำงานมาพอสมควรและเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพในการก้าวเป็นผู้นำขององค์ต่อไป ส่วนผู้สมัคร ที่มีอายุไม่ได้ตามเกณฑ์สามารถสมัครเรียนในโครงการอื่น ๆ ของคณะบริหารธุรกิจได้ค่ะ เช่น หลักสูตร Executive-MBA ที่ผู้สมัครต้องมีอายุตั้งแต่ 30 ปี ขึ้นไปและมีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 8 ปี หรือหลักสูตร Flexible MBA ที่ผู้สมัครต้องมีประสบการณ์ทำงาน 1 ปีหลังจากจบปริญญาตรีก็ได้ แต่ละหลักสูตรมีเป้าหมายแตกต่างกันดังนั้นผู้สมัครควรดูเป้าหมายของตนเองว่าเหมาะสมกับหลักสูตรใดค่ะ

ควรแต่งกายสุภาพเรียบร้อยผู้ชายสวมควรกางเกงสแล็คและเสื้อเชิ้ตผู้หญิงควรสวมกระโปรงหรือชุดทางการที่สุภาพเรียบร้อยโดยให้ความเคารพต่อคณาจารย์และกรรมการที่เป็นผู้สอบสัมภาษณ์