Top

Announcement of Faculty of Business Administration for Scholarships for Students English MBA Program

สำเนา -
ประกาศ คณะบริหารธุรกิจ
เรื่อง ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา English MBA Program
-------------------------------------

คุณสมบัติของผู้ขอรับทุนการศึกษาประเภททุนส่งเสริมการศึกษาประเภท 2 (ยกเว้นค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมภาษาอังกฤษ)

จะต้องเป็นผู้ที่มีผลการศึกษาระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือเทียบเท่า หรือ มีผลคะแนนภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่ TOEFL , NIDA TOEFL ITP ตั้งแต่ 500 ขึ้นไป , CBT ตั้งแต่ 173 ขึ้นไป , iBT ตั้งแต่ 61 ขึ้นไป , IELTS ตั้งแต่ 6.0 ขึ้นไป และ GMAT ตั้งแต่ 500 ขึ้นไป และผ่านการคัดเลือกโดยวิธีสอบสัมภาษณ์เพียงอย่างเดียว

เงื่อนไขการให้ทุนการศึกษา

  1. ผู้ได้รับทุนจะต้องเป็นนักศึกษาเรียนเต็มเวลา และ จะต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมในแต่ละภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.30 หากภาคการศึกษาใดได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด จะหมดสิทธิ์รับทุน
  2. ผู้ได้รับทุน หากลาพักการศึกษา จะหมดสิทธิ์การได้รับทุนทันที และหากลาออกหรือหมดสภาพหรือขอยกเลิกการรับทุนจะต้องคืนเงินทุนที่ได้รับทั้งหมดให้แก่สถาบัน และคณะบริหารธุรกิจ เว้นแต่คณะกรรมการบริหารโครงการจะพิจารณาเป็นอย่างอื่น
  3. ต้องศึกษาให้สำเร็จตามระยะเวลาของโครงการ และ เมื่อสิ้นภาคการศึกษา นักศึกษาต้องรายงานผลการเรียนแก่คณะกรรมการบริหารโครงการ
  4. ระหว่างรับทุนการศึกษา ผู้ได้รับทุนจะต้องปฏิบัติงานวิชาการและ/หรืองานอื่นๆ ของคณะบริหารธุรกิจตามที่คณะบริหารธุรกิจมอบหมาย , และ/หรือ การเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการต่าง ๆ เช่น การแข่งขันCFA เป็นต้น ภายใน 2 ภาคการศึกษา หากผู้ได้รับทุนไม่สามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้ตามระยะเวลาที่กำหนด จะถูกระงับทุนการศึกษาในภาคถัดไปทันที
  5. ระหว่างรับทุนการศึกษา ผู้ได้รับทุนต้องเข้าร่วมกิจกรรมของคณะ และ/หรือ สถาบัน ตามที่ได้รับมอบหมาย
  6. กรณีผู้ได้รับทุนต้องลงทะเบียนเรียนวิชาใดวิชาหนึ่งซ้ำ หรือ ลงทะเบียนเรียนวิชาเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่กำหนดในหลักสูตร ผู้ได้รับทุนจะไม่ได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิต และ ค่าธรรมเนียมหลักสูตรในวิชาดังกล่าว

ทั้งนี้ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้สำหรับนักศึกษาทุนที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป