Top

Announcement of Business Administration Scholarship for Master of Science Program in Investment and Financial Risk Management (International Program) for Thai and International Students.

- สำเนา -
ประกาศคณะบริหารธุรกิจ
เรื่อง ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการลงทุนและการจัดการความเสี่ยงทางการเงิน (หลักสูตรนานาชาติ) สำหรับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ
-------------------------------------

คุณสมบัติของผู้ขอรับทุนการศึกษา (ยกเว้นค่าหน่วยกิต)

  1. สอบผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาในหลักสูตร
  2. มีผลการศึกษาระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือเเทียบเท่า

เงื่อนไขการให้ทุนการศึกษา

  1. เริ่มได้รับทุนตั้งแต่ภาคแรกที่เข้าศึกษา โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะพิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับทุนจากนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา
  2. ผู้ได้รับทุนจะต้องเป็นนักศึกษาเรียนเต็มเวลา และจะต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.30 หากภาคการศึกษาใดได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด จะหมดสิทธิ์รับทุน
  3. ผู้ได้รับทุน หากลาพักการศึกษา จะหมดสิทธิ์การได้รับทุนทันที และหากลาออก จะต้องคืนเงินทุนที่ได้รับทั้งหมดให้แก่สถาบัน และคณะบริหารธุรกิจ เว้นแต่คณะกรรมการบริหารโครงการจะพิจารณาเป็นอย่างอื่น
  4. ต้องศึกษาให้สำเร็จตามระยะเวลาของโครงการ และเมื่อสิ้นภาคการศึกษานักศึกษาต้องรายงานผลการเรียนแก่คณะกรรมการบริหารโครงการ
  5. ระหว่างรับทุนการศึกษา ผู้ได้รับทุนจะต้องปฏิบัติงานวิชาการและ/หรืองานอื่นๆ ของคณะบริหารธุรกิจตามที่ได้รับมอบหมาย และ/หรือ การเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการต่าง ๆ เช่น การแข่งขัน CFA เป็นต้น ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา หากผู้ได้รับทุนไม่สามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้ตามระยะเวลาที่กำหนด จะถูกระงับทุนการศึกษาในภาคถัดไปทันที เว้นแต่คณะกรรมการบริหารโครงการจะพิจารณาเป็นอย่างอื่น
  6. ระหว่างรับทุนการศึกษา ผู้ได้รับทุนต้องเข้าร่วมกิจกรรมของคณะ และ/หรือสถาบัน ตามที่ได้รับมอบหมาย
  7. กรณีผู้ได้รับทุนต้องลงทะเบียนเรียนวิชาใดวิชาหนึ่งซ้ำ หรือ ลงทะเบียนเรียนวิชาเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่กำหนดในหลักสูตร ผู้ได้รับทุนจะไม่ได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิตในวิชาดังกล่าว

ทั้งนี้ ตั้งแต่ภาค 1 ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป