Top

ประกาศคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานคณะ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

     คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานคณะ

กรณีลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดคณะบริหารธุรกิจ  จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดเพิ่มเติม Click

ดาวโหลดใบสมัคร Click