Top

สาระน่ารู้ และแนวปฏิบัติกับโควิด 19 ของคณะบริหารธุรกิจ นิด้า

เนื่องจากเหตุหารณ์ปัจจุบัน ประเทศได้ประสบปัญหาเกี่ยวกับโรคโควิด 19 

คณะบริหารธุรกิจ จึงขอให้ความรู้เกี่ยวกับโควิด 19 และแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันโรคนี้เมื่อมาเรียนกันค่ะ