Top

(Executive MBA) ประกาศ รับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับนักบริหาร (Executive MBA) คณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563