Top

NIDA SAR Award 2560

อีกหนึ่งความสำเร็จของพวกเราชาว NIDA BUSINESS SCHOOL กับรางวัลชนะเลิศ NIDA SAR Award ประจำปีการศึกษา 2560 โดยสถาบันมอบให้เพื่อส่งเสริมให้คณะมีการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีมาตรฐานและส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ยกย่องและสร้างสิ่งจูงใจให้กับผู้ปฏิบัติงานในการดำเนินงานจนประสบผลสำเร็จ โดยมีรางวัลเป็นสื่อกลาง เพื่อให้คณะที่ได้รับรางวัลสามารถพัฒนาจนเป็นแบบอย่าง ถ่ายทอด และกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดำเนินงานให้กับคณะอื่นๆ