Top

กิจกรรม Corporate Social Responsibility RMBA รุ่น 79

ภาพบรรยากาศส่วนหนึ่งจากกิจกรรม Corporate Social Responsibility ปลูกป่าชายเลน ณ จังหวัดสมุทรสงคราม ระหว่างวันที่ 26-27 มกราคม 2562 ของนักศึกษา RMBA รุ่น 79