Top

ยินดีต้อนรับสู่วารสารวิชาการระดับชาติ

วารสารบริหารธุรกิจนิด้า

เป็นวารสารวิชาการระดับชาติในบัญชีรายชื่อวารสารวิชาการของ สมศ.

และ วารสารในฐานข้อมูลของ TCI กลุ่ม 2

NIDA Business Journal (NBJ) is a double-blind peer-reviewed journal aiming at providing a national forum for effective communication of innovative research findings that contribute significantly to further the knowledge in business administration and its related field. Hence, the target audience consists of academicians, business administrators and practitioners, industrialists, researchers, students, and NIDA Graduate School of Business’s Alumni. The journal is published in paper format and also online & open access at www.nidabusinessschool.com อ่านเพิ่มเติม

เล่มที่ 30 พฤษภาคม 2565

          วารสารบริหารธุรกิจ นิด้า มีความภูมิใจในการเป็นเวทีนำเสนอผลงานวิชาการคุณภาพให้กับคณาจารย์และนักวิชาการ โดยในปัจจุบันมีจำนวนบทความวิจัยส่งมาเป็นจำนวนมาก ซึ่งกองบรรณาธิการขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

          บทความในฉบับนี้มีเนื้อหาน่าสนใจ เช่น อิิทธิพลของการตระหนักรู้ตรา ต่อภาพลักษณ์และคุณค่าตรา การส่งผ่านเชิงการกำกับของการรับรู้คุณภาพ: กรณีศึกษาของตลาดผ้านาข่า จังหวัดอุดรธานี, ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการจัดงานวิ่งในประเทศไทย–มุมมองบนพื้นฐานทรัพยากร, อิทธิพลของเครื่องมือสื่อสารการตลาดดิจิทัล ในการสร้างความพึงพอใจของลูกค้า, ความสัมพันธ์ระหว่างผลกระทบของสัปดาห์ที่สี่ ข่าวร้าย ปริมาณการซื้อขาย กับผลกระทบของวันในสัปดาห์ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, ปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อผู้บริโภคในการนำเทคโนโลยีสมาร์ทโฮมมาใช้, การศึกษาภาวะผู้นำสำหรับผู้ประกอบการและการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ส่งผลต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จังหวัดกาญจนบุรี, การสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อยกระดับรายได้ของธุรกิจอัญมณี และเครื่องประดับจังหวัดจันทบุรี

กองบรรณาธิการขอขอบคุณทุกผลงานการศึกษาของท่านคณาจารย์และนักวิชาการไทยที่เลือกปรากฏในวารสารบริหารธุรกิจ นิด้า เพื่อให้วารสารฉบับนี้สามารถทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเพิ่มพูนองค์ความรู้ศาสตร์การบริหารพัฒนา ให้ก้าวหน้าและก้าวไกลต่อไป

เล่มที่ 30

พฤษภาคม 2565

...

เล่มที่ 29

พฤศจิกายน 2564

...

เล่มที่ 28

พฤษภาคม 2564

...

เล่มที่ 27

พฤศจิกายน 2563

...

เล่มที่ 26

พฤษภาคม 2563

...

เล่มที่ 25

พฤศจิกายน 2562

...

เล่มที่ 24

พฤษภาคม 2562

...

เล่มที่ 23

พฤศจิกายน 2561

...

ส่งบทความออนไลน์

Online submission is temporarily closed. To submit your article for review, kindly send an email to nidabusinessjournal@yahoo.com

กองบรรณาธิการ

 

รูปแบบการนำเสนอบทความ

รูปแบบการนำเสนอบทความสำหรับวารสารบริหารธุรกิจ นิด้า

1. การจัดหน้า ขนาด 8" x 10 ½"
     ให้ห่างจากขอบซ้ายและขอบขวา 2.5 ซม. ขอบบน 2.5 ซม. ขอบล่าง 2 ซม. ระยะบรรทัดห่าง 19P
2. ชื่อเรื่อง
     บทความภาษาอังกฤษให้ใช้ตัวอักษร Font : TH SarabunPSK_Bold ขนาด 21P ตัวหนา
     บทความภาษาไทยให้ใช้ตัวอักษร Font : TH SarabunPSK_Bolf ขนาด 23P ตัวหนา
     และจัดให้อยู่กลางหน้ากระดาษและห่างจากขอบบน 4.5 ซม. (ระยะบรรทัดห่าง 22P)
3. ชื่อผู้เขียนบทความ
     เว้น 1 ระยะบรรทัด (ระยะบรรทัดห่าง 22P) จากชื่อเรื่องในหน้าแรก ชิดขอบขวา
     และมี * ต่อท้ายชื่อ - นามสกุล เฉพาะหน้าแรก
     ภาษาอังกฤษให้ใช้ตัวอักษร Font : TH SarabunPSK_Bold ขนาด 16 ตัวหนา
     ภาษาไทยให้ใช้ตัวอักษร Font : TH SarabunPSK_Bold ขนาด 16 ตัว หนา
4. บทคัดย่อ ABSTRACT (ประมาณ 1/2 หน้า แต่ไม่เกิน 3 ใน 4 หน้า)
     ภาษาไทยใช้ Font : TH SarabunPSK_Bold 18P
     ภาษาอังกฤษใช้ Font : TH SarabunPSK_Bold 18P
     โดยห่างจากชื่อผู้เขียน 1 ระยะบรรทัด ส่วนเนื้อหา (19P)
     รายละเอียด ให้ห่างจากคำบทคัดย่อ 1 ระยะบรรทัด (20P)
5. หัวข้อบทความ จัดให้อยู่ชิดซ้าย
     ภาษาอังกฤษให้ใช้ตัวอักษร Font : TH SarabunPSK_Bold ขนาด 18 ตัวหนา
     ภาษาไทยให้ใช้ตัวอักษร ภาษาไทยให้ใช้ตัวอักษร Font : TH SarabunPSK_Bold ขนาด 18 ตัวหนา
6. บรรทัดเนื้อหารายละเอียด
     บรรทัดแรกให้ห่างจากหัวข้อ 1 บรรทัดพิมพ์ แต่การพิมพ์เนื้อหาทั่วไป บทความภาษาอังกฤษให้ใช้ตัวอักษร ภาษาไทยให้ใช้ตัวอักษร Font : TH
     SarabunPSK_Bold ขนาด 16 ตัวปกติ และการเว้นระยะการพิมพ์ให้ใช้ระบบ 1 (ระยะบรรทัดห่าง 19P)
     สำหรับบทความภาษาไทยให้ใช้ตัวอักษร ภาษาไทยให้ใช้ตัวอักษร Font : TH SarabunPSK_Bold ขนาด 16 ตัวปกติ
     ย่อหน้าของบทความ เคาะวรรค 5 ตัวอักษร
7. ตารางหรือกราฟ
     ถ้ามีตารางหรือกราฟ ให้พิมพ์คำว่า Table 1 หรือ Figure 1 ด้วยตัวพิมพ์หนา เว้น 1 ตัวอักษร แล้วจึงพิมพ์ชื่อตาราง
     ส่วนชื่อให้พิมพ์ด้วยปกติขนาด 16P ส่วน
     รายละเอียดของตารางและรูปดูตามความเหมาะสม โดยถ้ามีหมายเหตุและแหล่งที่มาให้พิมพ์ที่ท้ายตาราง
8. Footnote
     พิมพ์ต่อท้าย Paper ระยะบรรทัดห่าง 12P
     ภาษาอังกฤษใช้ Font : TH SarabunPSK_Regular ขนาด 12 ตัวปกติ
     สำหรับบทความภาษาไทยให้ใช้ตัวอักษร Font : TH SarabunPSK_Regular ขนาด 12 ตัวปกติ
9. บรรณานุกรม ใช้ Font : TH SarabunPSK_Bold ขนาด 18 ตัวหนา ชิดซ้าย
     อยู่หน้าสุดท้ายของบทความ โดยชื่อเรียงลำดับอักษร ภาษาไทยก่อนภาษาอังกฤษ บรรทัดแรกชิดซ้าย บรรทัดต่อไป TAB 0.5 ซม. เนื้อหารายละเอียด ใช้ Font : TH SarabunPSK ขนาด 16 ตัวปกติ ระยะบรรทัด 19P

คำแนะนำสำหรับผู้เขียนบทความ

คำแนะนำสำหรับผู้เขียนบทความ

เพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารบริหารธุรกิจ นิด้า

วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย

(Thai-Journal Citation Index Center (TCI)

อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2

 ค่าธรรมเนียมการส่งบทความ

ค่าธรรมเนียมการส่งบทความ ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป ดังนี้

 1. อัตราค่าธรรมเนียมการส่งบทความ จำนวน 1,000 บาท
 2. อัตราค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความ จำนวน 2,000 บาท

โดยผู้เขียนบทความต้องชำระค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความภายใน 7 วัน นับจากวันที่วารสารฯ ตอบรับการตีพิมพ์บทความ หากผู้เขียนบทความชำระเงินล่าช้ากว่าที่กำหนด วารสารฯ ขอสงวนสิทธิ์สำหรับบทความที่จัดส่งและโอนเงินแล้ว วารสารฯ จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมให้แก่ผู้เขียนบทความ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึงกรณีที่บทความถูกปฏิเสธการตีพิมพ์ โดยกองบรรณาธิการ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ

 1. กรณีผู้เขียนบทความเป็นบุคลากรหรือนักศึกษาในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ให้ยกเว้นอัตราค่าธรรมเนียมการส่งบทความ และอัตราค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความ ตามข้อ 1 และข้อ 2

* กรุณาโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงเทพ

ชื่อบัญชี วารสารคณะบริหารธุรกิจ สพบ.

เลขที่ 944-019181-6

 •  วารสารบริหารธุรกิจ นิด้า (NIDA Business Journal) เปิดรับบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีกำหนดการออกวารสารปีละ 2 ฉบับ  ในเดือนพฤษภาคม และพฤศจิกายน
 • เรื่องที่จะส่งมาเพื่อพิจารณาต้องเป็นงานวิชาการด้านบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และศาสตร์การบริหารจัดการ
 • บทความที่เสนอเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ต้องเป็นประเภทบทความวิจัย (Research Article) ที่ประกอบด้วย

บทนําและวัตถุประสงค์

การทบทวนวรรณกรรมหรือการสังเคราะห์สาระที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบวิธีวิจัยหรือวิธีดําเนินการวิจัย (ลักษณะของประชากรกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือวิจัย วิธีการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล)

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลความหมาย

การอภิปรายและสรุปผล

รวมถึงบทวิจารณ์หนังสือ (Book Review) และบทวิจารณ์บทความ (Article Review)

 • บทความที่เสนอเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ต้องจัดทําโดยผู้เขียนที่มีความรับผิดชอบ และจรรยาบรรณการวิจัยอย่างเหมาะสม และจะได้รับการประเมินจากกองบรรณาธิการและผู้ประเมินบทความอย่างน้อย 3 คน จากภายในและภายนอกสถาบัน โดยผลการพิจารณาจากกองบรรณาธิการถือเป็นสิ้นสุด
 • บทความต้องไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ที่ใดมาก่อน และต้องไม่อยู่ระหว่างการเสนอเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารฉบับอื่น ทั้งนี้สาระและความคิดเห็นที่ปรากฏในบทความถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนแต่เพียงผู้เดียว
 • บทความต้องมีองค์ประกอบของภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้แก่ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้เขียน ทุกคน คำสำคัญ หรือ Keywords จํานวน 3-5 คํา และบทคัดย่อ ความยาวระหว่าง 150-250 คํา พร้อมระบุตําแหน่งทางวิชาการ (ถ้ามี) คุณวุฒิสูงสุด และสถานที่ทํางาน ของผู้เขียนทุกคน
 • ต้นฉบับต้องพิมพ์บนกระดาษ A4 แบบหน้าเดียว ความยาวไม่เกิน 25 หน้า ใช้อักษร TH SarabunPSK ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 • ส่งให้กองบรรณาธิการวารสารทางระบบส่งบทความออนไลน์ (Submit articles Online) หรือ E-mail:  nidabusinessjournal@yahoo.com
 • การเขียนเอกสารอ้างอิงให้ใช้การอ้างอิงระบบ APA Style เรียงลําดับตัวอักษร

Examples:

Book

Hofstede, Geert; Hofstede, Gert Jan (2005). Cultures and organizations: software of the mind (Revised and expanded 2nd ed.). New York: McGraw-Hill

Periodicals

Ailon, G. (2008). Mirror, mirror on the wall: Culture’s Consequences in a value test of its own design. The Academy of Management Review’ October 2008, 33(4): 885-904.

Website/Electronic format

Jongwisarn, R. (2005). “Study of Leadership and New Direction of SMEs Entrepreneur” Retrieved May 27, 2011, from http://www.trf.or.th/ research/abstract.asp?PROJECTID= MRG4780112

Others

Theptaranont, K, (2005). “Relationship between Intrinsic and Extrinsic motivation Entrepreneurial Orientation with SMEs’ Operation”. Kasetsart University

 • สำหรับการอ้างอิงเอกสารภาษาไทยให้แปลรายการอ้างอิงภาษาไทยให้เป็นภาษาอังกฤษ (Translated Thai Reference)

Example:

Chat-uthai, M. (2015). A comparative study and cultural survey in Thailand and Asia Pacific Countries. NIDA Business Journal, 16 (May), 60-81.

 • กองบรรณาธิการและผู้ประเมินขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาบทความที่ไม่เข้าเกณฑ์การประเมิน รวมทั้งไม่มีข้อผูกมัดที่จะต้องตีพิมพ์ทุกบทความที่เสนอเข้ามาพิจารณา

 

สถานที่ติดต่อ

กองบรรณาธิการ

คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

อาคารบุญชนะ อัตถากร ชั้น 8

148 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

โทรศัพท์ 02-7273949, 089-1285071

E-mail: nidabusinessjournal@yahoo.com

 

ดาวน์โหลดไฟล์ : คำแนะนำสำหรับผู้เขียนบทความ เพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารบริหารธุรกิจ นิด้า

NIDA Business Journal (NBJ) is strictly adhered to the publication ethics hereby stated as follows:

Duties of Author:

The author (s) must be responsible for submitting an article that has never been published elsewhere and adhere to the Authour guideline. All names that appear in the article must reflect the actual involvement and participation in the study. No plagiarism in all forms, data fabrication and falsification are allowed. Most importantly, the article content shall cause no harms to the society or immorally affected the ethnicity and culture.

Duties of Editors:

The editorial board has to maintain its neutrality, act in highly academic manner, and reserve the rights of privacy of all parties involved in the publishing process. Editor and the staff may not disclose the author's name, the reviewers, and the results to the outsiders. No fringe benefits will be accepted to enhance the potential of articles to get published. All type of conflict of interests will be closely monitored throughout the process.

Duties of Reviewers:

Reviewers shall accept only the paper for review within their area of expertise. No fringe benefit and conflict of interests will be tolerated. All reviewers will expedite the best of their intellectual capability to accept and reject the article with a high degree of academic transparency. All review must follow the Journal guideline provided and must be completed in a strictly confidential manner.