Top

ยินดีต้อนรับสู่วารสารวิชาการระดับชาติ

วารสารบริหารธุรกิจนิด้า

เป็นวารสารวิชาการระดับชาติในบัญชีรายชื่อวารสารวิชาการของ สมศ.

และ วารสารในฐานข้อมูลของ TCI กลุ่ม 1

NIDA Business Journal (NBJ) is a double-blind peer-reviewed journal aiming at providing a national forum for effective communication of innovative research findings that contribute significantly to further the knowledge in business administration and its related field. Hence, the target audience consists of academicians, business administrators and practitioners, industrialists, researchers, students, and NIDA Graduate School of Business’s Alumni. The journal is published in paper format and also online & open access at www.nidabusinessschool.com อ่านเพิ่มเติม

เล่มที่ 27 พฤศจิกายน 2563

        วารสารบริหารธุรกิจ นิด้า ดำเนินภารกิจการเป็นสื่อกลางเผยแพร่ผลงานวิชาการของคณาจารย์และนักวิชาการ มาอย่างต่อเนื่อง และปัจจุบันมีจำนวนบทความวิจัยส่งเข้ามาที่วารสารฯ เป็นจำนวนมาก ซึ่งกองบรรณาธิการขอขอบพระคุณ ในความสนใจของทุกท่าน มา ณ ที่นี้

        บทความในฉบับนี้มีเนื้อหาน่าสนใจ เช่น การตรวจสอบโครงสร้างของความเป็นธรรมองค์กร การสำรวจการลดทุนเพื่อล้างขาดทุนสะสมของบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยและผลกระทบต่องบการเงิน บุคลิกภาพของแบรนด์: กรอบแนวคิดและการวัดประเมิน ทัศนคติทางการเงินและปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการออมของผู้สูงอายุในจังหวัดพะเยา การรับรูคุณภาพบริการที่มีผลตอความจงรักภักดีของลูกคา ธนาคารพาณิชย การวางแผนทางการเงินในยุคสังคมไร้เงินสดของประชากรในเขตเทศบาลเมืองพะเยาอำเภอเมือง จังหวัดพะเยา การเลือกทำเลที่ตั้งสถานีสินค้าในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ: กรณีศึกษาจังหวัดชายแดนในประเทศไทย และอิทธิพลของการสื่อสารแบบปากต่อปากผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อกระบวนการตัดสินใจในการเลือกสถานที่ท่องเที่ยว

        กองบรรณาธิการขอขอบคุณทุกผลงานการศึกษาของท่านคณาจารย์และนักวิชาการไทยที่เลือกปรากฏในวารสารบริหารธุรกิจ นิด้า เพื่อให้วารสารฉบับนี้สามารถทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเพิ่มพูนองค์ความรู้ศาสตร์การบริหารพัฒนา ให้ก้าวหน้าและก้าวไกลต่อไป

เล่มที่ 27

พฤศจิกายน 2563

...

เล่มที่ 26

พฤษภาคม 2563

...

เล่มที่ 25

พฤศจิกายน 2562

...

เล่มที่ 24

พฤษภาคม 2562

...

เล่มที่ 23

พฤศจิกายน 2561

...

เล่มที่ 22

พฤษภาคม 2561

...

เล่มที่ 21

พฤศจิกายน 2560

...

เล่มที่ 20

พฤษภาคม 2560

...

ส่งบทความออนไลน์

ชื่อ : *
นามสกุล : *
ตำแหน่ง : *
ที่อยู่*
เบอร์โทรศัพท์ : *
อีเมล : *
Upload File : *
Upload

กองบรรณาธิการ

 

รูปแบบการนำเสนอบทความ

รูปแบบการนำเสนอบทความสำหรับวารสารบริหารธุรกิจ นิด้า

1. การจัดหน้า ขนาด 8" x 10 ½"
     ให้ห่างจากขอบซ้ายและขอบขวา 2.5 ซม. ขอบบน 2.5 ซม. ขอบล่าง 2 ซม. ระยะบรรทัดห่าง 19P
2. ชื่อเรื่อง
     บทความภาษาอังกฤษให้ใช้ตัวอักษร Font : TH SarabunPSK_Bold ขนาด 21P ตัวหนา
     บทความภาษาไทยให้ใช้ตัวอักษร Font : TH SarabunPSK_Bolf ขนาด 23P ตัวหนา
     และจัดให้อยู่กลางหน้ากระดาษและห่างจากขอบบน 4.5 ซม. (ระยะบรรทัดห่าง 22P)
3. ชื่อผู้เขียนบทความ
     เว้น 1 ระยะบรรทัด (ระยะบรรทัดห่าง 22P) จากชื่อเรื่องในหน้าแรก ชิดขอบขวา
     และมี * ต่อท้ายชื่อ - นามสกุล เฉพาะหน้าแรก
     ภาษาอังกฤษให้ใช้ตัวอักษร Font : TH SarabunPSK_Bold ขนาด 16 ตัวหนา
     ภาษาไทยให้ใช้ตัวอักษร Font : TH SarabunPSK_Bold ขนาด 16 ตัว หนา
4. บทคัดย่อ ABSTRACT (ประมาณ 1/2 หน้า แต่ไม่เกิน 3 ใน 4 หน้า)
     ภาษาไทยใช้ Font : TH SarabunPSK_Bold 18P
     ภาษาอังกฤษใช้ Font : TH SarabunPSK_Bold 18P
     โดยห่างจากชื่อผู้เขียน 1 ระยะบรรทัด ส่วนเนื้อหา (19P)
     รายละเอียด ให้ห่างจากคำบทคัดย่อ 1 ระยะบรรทัด (20P)
5. หัวข้อบทความ จัดให้อยู่ชิดซ้าย
     ภาษาอังกฤษให้ใช้ตัวอักษร Font : TH SarabunPSK_Bold ขนาด 18 ตัวหนา
     ภาษาไทยให้ใช้ตัวอักษร ภาษาไทยให้ใช้ตัวอักษร Font : TH SarabunPSK_Bold ขนาด 18 ตัวหนา
6. บรรทัดเนื้อหารายละเอียด
     บรรทัดแรกให้ห่างจากหัวข้อ 1 บรรทัดพิมพ์ แต่การพิมพ์เนื้อหาทั่วไป บทความภาษาอังกฤษให้ใช้ตัวอักษร ภาษาไทยให้ใช้ตัวอักษร Font : TH
     SarabunPSK_Bold ขนาด 16 ตัวปกติ และการเว้นระยะการพิมพ์ให้ใช้ระบบ 1 (ระยะบรรทัดห่าง 19P)
     สำหรับบทความภาษาไทยให้ใช้ตัวอักษร ภาษาไทยให้ใช้ตัวอักษร Font : TH SarabunPSK_Bold ขนาด 16 ตัวปกติ
     ย่อหน้าของบทความ เคาะวรรค 5 ตัวอักษร
7. ตารางหรือกราฟ
     ถ้ามีตารางหรือกราฟ ให้พิมพ์คำว่า Table 1 หรือ Figure 1 ด้วยตัวพิมพ์หนา เว้น 1 ตัวอักษร แล้วจึงพิมพ์ชื่อตาราง
     ส่วนชื่อให้พิมพ์ด้วยปกติขนาด 16P ส่วน
     รายละเอียดของตารางและรูปดูตามความเหมาะสม โดยถ้ามีหมายเหตุและแหล่งที่มาให้พิมพ์ที่ท้ายตาราง
8. Footnote
     พิมพ์ต่อท้าย Paper ระยะบรรทัดห่าง 12P
     ภาษาอังกฤษใช้ Font : TH SarabunPSK_Regular ขนาด 12 ตัวปกติ
     สำหรับบทความภาษาไทยให้ใช้ตัวอักษร Font : TH SarabunPSK_Regular ขนาด 12 ตัวปกติ
9. บรรณานุกรม ใช้ Font : TH SarabunPSK_Bold ขนาด 18 ตัวหนา ชิดซ้าย
     อยู่หน้าสุดท้ายของบทความ โดยชื่อเรียงลำดับอักษร ภาษาไทยก่อนภาษาอังกฤษ บรรทัดแรกชิดซ้าย บรรทัดต่อไป TAB 0.5 ซม. เนื้อหารายละเอียด ใช้ Font : TH SarabunPSK ขนาด 16 ตัวปกติ ระยะบรรทัด 19P

คำแนะนำสำหรับผู้เขียนบทความ

คำแนะนำสำหรับผู้เขียนบทความ
เพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารบริหารธุรกิจ นิด้า
วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย
(Thai-Journal Citation Index Center (TCI)
อยู่ในฐานข้อมูล TCI 

1. วารสารบริหารธุรกิจนิด้า (NIDA Business Journal) เปิดรับบทความ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีกำหนดการออกวารสารปีละ 2 ฉบับในเดือนพฤษภาคม และพฤศจิกายน
2. เรื่องที่จะส่งมาเพื่อพิจารณาต้องเป็นงานวิชาการด้านบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และศาสตร์การบริหารการจัดการ
3. บทความที่เสนอเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ ต้องเป็นประเภทบทความวิจัย (Research Article) ที่ประกอบด้วย

  • บทนำและวัตถุประสงค์
  • การทบทวนวรรณกรรมหรือ การสังเคราะห์สาระที่เกี่ยวข้อง
  • ระเบียบวิธีวิจัยหรือ วิธีดำเนินการวิจัย (ลักษณะของประชากรกลุ่มตัวอย่างเครื่องมือวิจัย วิธีการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล)
  • ผลการวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลความหมาย
  • การอภิปรายและสรุปผล

รวมถึงบทวิจารณ์หนังสือ (Book Review) และบทวิจารณ์บทความ (Article Review)

4. บทความที่เสนอเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ ต้องจัดทำโดยผู้เขียนที่มีความรับผิดชอบ และจรรยาบรรณการวิจัยอย่างเหมาะสม และจะได้รับการประเมินจากกองบรรณาธิการและผู้ประเมินบทความอย่างน้อย 2 คน (Double-Blind Peer Review) จากภายในและภายนอกสถาบัน โดยผลพิจารณาจากกองบรรณาธิการถือเป็นสิ้นสุด
5. บทความต้องไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ที่ใดมาก่อน และต้องไม่อยู่ระหว่างการเสนอ เพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารฉบับอื่น ทั้งนี้สาระและความคิดเห็นที่ปรากฏในบทความ ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนแต่เพียงผู้เดียว
6. บทความต้องมีองค์ประกอบ (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ได้แก่ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้เขียนทุกคน คำสำคัญ หรือ Keywords จำนวน 3 – 5 คำ และบทคัดย่อ      ความยาวระหว่าง 150 – 250 คำ พร้อมระบุตำแหน่งทางวิชาการ (ถ้ามี) คุณวุฒิสูงสุด และสถานที่ทำงานของผู้เขียนทุกคน
7. ต้นฉบับต้องพิมพ์บนกระดาษ A4 แบบหน้าเดียว ความยาวไม่เกิน 25 หน้า ใช้อักษร TH SarabunPSK ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ต้นฉบับ 1 ชุด ส่งให้กองบรรณาธิการวารสารทางไปรษณีย์ หรือ E-mail : nidabusinessjournal@yahoo.com
8. การเขียนเอกสารอ้างอิงให้ใช้การอ้างอิงระบบ APA Style เรียงลำดับตัวอักษร
ตัวอย่างการอ้างอิง
หนังสือ
ชื่อผู้แต่ง (ปีที่พิมพ์) ชื่อเรื่อง
กัลยา วานิชย์บัญชา. (2548). การวิเคราะห์สถิติชั้นสูง SPSS. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
บทความในวารสาร
ชื่อผู้เขียน (ปีที่พิมพ์) ชื่อบทความ
ปีเตอร์ รักธรรม. (2554). รูปแบบในการดำเนินธุรกิจระบบเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย เพื่อเตรียมการเข้าร่วมสมาคมเศรษฐกิจอาเซียน, วารสารบริหารธุรกิจ, ฉบับที่ 78 (กรกฎาคม – กันยายน), หน้า 129 – 139.
เว็บไซต์/แหล่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ชื่อผู้แต่ง (ปีที่พิมพ์) ชื่อเรื่อง
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. (2552). คู่มือการเข้าจดทะเบียนใน SET และ mai
(Going Public Guide) : 1 – 36 สืบค้นวันที่ 8 มีนาคม 2557 จาก
http://www.set.or.th/thproducts/listing/files/Going_Public_Guide.pdf
จากแหล่งอื่นๆ
ชื่อผู้แต่ง (ปีที่พิมพ์) ชื่อเรื่อง
นิลวรรณ ฟู่เฟื่องสิน. (2554). 10 ปีข้างหน้าจีนยังคงเป็นผู้นำเข้ายางธรรมชาติรายใหญ่.
ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้. 1 – 2.
9. สำหรับการอ้างอิงเอกสารภาษาไทยให้มีการเพิ่มรายการอ้างอิงโดยการแปลรายการอ้างอิงภาษาไทยให้เป็นภาษาอังกฤษ (Translated Thai Reference)
ตัวอย่างการอ้างอิง
ชื่อผู้แต่ง (ปีที่พิมพ์) ชื่อเรื่อง
มณีวรรณ ฉัตรอุทัย. (2558). การศึกษาเปรียบเทียบและสำรวจมิติทางวัฒนธรรมในบริบทประเทศไทย และกลุ่มประเทศเอเชียแปซิฟิก. วารสารบริหารธุรกิจนิด้า, ฉบับที่ 16, (พฤษภาคม), หน้า 60 – 81.
10. กองบรรณาธิการและผู้ประเมินขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาบทความที่ไม่เข้าเกณฑ์การประเมิน รวมทั้งไม่มีข้อผูกมัดที่จะต้องตีพิมพ์ทุกบทความที่เสนอเข้ามาพิจารณา

สถานที่ติดต่อ
กองบรรณาธิการ
คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
อาคารบุญชนะ อัตถากร ชั้น 8
118 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 02 – 7273961, 02 - 7273949
โทรสาร 02 – 3743282, 02 – 3753924

ดาวน์โหลดไฟล์ : คำแนะนำสำหรับผู้เขียนบทความ เพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารบริหารธุรกิจ นิด้า

NIDA Business Journal (NBJ) is strictly adhered to the publication ethics hereby stated as follows:

Duties of Author:

The author (s) must be responsible for submitting an article that has never been published elsewhere and adhere to the Authour guideline. All names that appear in the article must reflect the actual involvement and participation in the study. No plagiarism in all forms, data fabrication and falsification are allowed. Most importantly, the article content shall cause no harms to the society or immorally affected the ethnicity and culture.

Duties of Editors:

The editorial board has to maintain its neutrality, act in highly academic manner, and reserve the rights of privacy of all parties involved in the publishing process. Editor and the staff may not disclose the author's name, the reviewers, and the results to the outsiders. No fringe benefits will be accepted to enhance the potential of articles to get published. All type of conflict of interests will be closely monitored throughout the process.

Duties of Reviewers:

Reviewers shall accept only the paper for review within their area of expertise. No fringe benefit and conflict of interests will be tolerated. All reviewers will expedite the best of their intellectual capability to accept and reject the article with a high degree of academic transparency. All review must follow the Journal guideline provided and must be completed in a strictly confidential manner.