Top

กลุ่มงานบริหารและธุรการ

นางสาวผกาวรรณ แก้วทับทิม
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานบริหารและธุรการ
อีเมล์ : phakaw.k@nida.ac.th
โทรศัพท์ : 02-727-3942
นางสาวผกาวรรณ
นางสาวช่อผกา วงษ์ไทย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
อีเมล์ : chorpa.w@nida.ac.th
โทรศัพท์ : 02-727-3946
นางสาวช่อผกา
นางสาวอมรฉวี ประภัทรพงศ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
อีเมล์ : amornchawee.p@hotmail.com
โทรศัพท์ : 02-727-3948
นางสาวอมรฉวี
นางนฤมล เกิดผล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล์ : narumo.k@nida.ac.th
โทรศัพท์ : 02-727-3945
นางนฤมล
นางสาวเปมิกา ค่ายกนกวงศ์
เจ้าหน้าที่วิเทศธุรการ
อีเมล์ : pemika.k@nida.ac.th
โทรศัพท์ : 02-727-3947
นางสาวเปมิกา
นายจักรพงษ์ พรหมรุ่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล์ : Jakkrapong.pro@nida.ac.th
โทรศัพท์ : 02-727-3931
นายจักรพงษ์
นายแจ้ง บำรุงศิลป์
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป
อีเมล์ : -
โทรศัพท์ : -
นายแจ้ง
นายสมบัติ มณีดำ
พนักงานขับรถยนต์
อีเมล์ : sombat.man@nida.ac.th
โทรศัพท์ : 02-727-3950
นายสมบัติ