Top

กลุ่มงานการเงินและพัสดุ

นางสาววันเพ็ญ ตระกูลศีลธรรม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานการเงินและพัสดุ
อีเมล์ : wanphe.t@nida.ac.th
โทรศัพท์ : 02-727-3944
นางสาววันเพ็ญ
นางสาวสุภาวดี ทองมา
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
อีเมล์ : supavad.t@nida.ac.th
โทรศัพท์ : 02-727-3941
นางสาวสุภาวดี
นางสาวมัณฑนา บุญเกิด
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
อีเมล์ : mantana.b@nida.ac.th
โทรศัพท์ : 02-727-3943
นางสาวมัณฑนา
นายณัฐภัทร มีกิริยา
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
อีเมล์ : pump.nida@gmail.com
โทรศัพท์ : 02-727-3981
นายณัฐภัทร