Top

(Flexible MBA) ประกาศผลการทดสอบข้อเขียนเพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาโทคณะบริหารธุรกิจภาคพิเศษ (Flexible MBA) ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564