Top

กิจกรรมการเรียนการสอน

กิจกรรมต่าง ๆ จัดทำขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์ของนักศึกษาในแต่ละรุ่นเพื่อสร้างความสัมพันธ์กัน ซึ่งนำไปสู่เครือข่ายนักศึกษาที่แข็งแกร่ง