Top

Inter-MBA

Weeked Program

x

International MBA (Weekend Program)

  • เราคือหลักสูตร บธ.ม. เชิงวิชาชีพที่พัฒนาผู้นำมืออาชีพ
  • สร้างความเจริญรุ่งเรืองระดับภูมิภาคผ่านการเติบโตทางเศรษฐกิจของเอเชียแปซิฟิก
  • เรียน วันเสาร์ - อาทิตย์
ภาพรวมหลักสูตร

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ตระหนักว่าตลาดต่างประเทศมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วผ่านโลกาภิวัตน์ พันธมิตรทางยุทธศาสตร์ทั่วโลกที่สร้างขึ้นโดยสมาคมและสถาบันต่างๆ จากนานาประเทศจำเป็นต้องมีผู้นำทางธุรกิจเพื่อที่จะมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในเรื่องสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย ด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคมในระดับภูมิภาค ผู้ซึ่งสามารถรวบรวมมาตรฐานสากลเข้ากับคุณค่า จริยธรรม และวัฒนธรรมในการทำงานของชาติ

 

บทนำหลักสูตร

เสริมสร้างทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษที่จำเป็นสำหรับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อให้ สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

The study of microeconomics and macroeconomic theories for the purposes of applying the theories for decision making and business planning. Analyzing economic cases from Thailand and other countries by studying the relationships of leading economic indicators.

The study of statistical theory and quantitative analysis for use in business decision-making: topics include the measurement of numerical data, frequency distribution probability, sampling distributions, confidence intervals, hypothesis testing, ANOVA, correlation, simple and multiple regression models, time series analysis, linear programming, decision analysis, and selective topics in quantitative business analysis.

วิชานี้ศึกษาพื้นฐานและประโยชน์ของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการแข่งขันทางธุรกิจ การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ให้ในการวางแผนกลยุทธ์และการพบริหารการพัฒนา ระบบสารสนเทศและการนำเอาระบบสารสนเทศมาใช้เพื่อเพิ่มผลิตผลและประสิทธิภาพของ องค์การ

ในบรรดาทรัพยากรที่องค์กรมีอยู่ ทรัพยากรมนุษย์ได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในปัจจัยนำความสำเร็จที่ยากในการได้มาและเก็บรักษาให้คงอยู่ ประกอบกับการที่องค์กรต่างต้องเผชิญกระแสการเปลี่ยนแปลงและภาวะการณ์ที่ท้าทายที่นับวันจะเพิ่มมากยิ่งขึ้นเท่าใด ก็ยิ่งทำให้ความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทวีความสำคัญมากขึ้นเท่านั้น สาระหลักของวิชาจึงเน้นการเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีฐานความคิดในการบริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วยความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ในองค์กรที่ได้รับการยอมรับให้เป็นศาสตร์สากลที่บูรณาการองค์ความรู้ด้านพฤติกรรมศาสตร์ จิตวิทยา สังคมวิทยา เศรษฐศาสตร์ และการจัดการเชิงธุรกิจ และนอกจากความรู้ที่แน่นหนักในหลักการแล้ว ผู้เรียนยังจะได้รับรู้ประสบการณ์แนวปฏิบัติจริงที่คัดสรรมาจากองค์กรชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อนำไปสู่ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพและสามารถยกระดับสู่การเป็นทุนมนุษย์ที่มีคุณภาพชีวิตและความพึงพอใจในการทำงานควบคู่ไปกับการมีความสามารถในการสร้างผลิตภาพและผลกำไรให้กับองค์กรได้อย่างยั่งยืน

ปรัชญา และแนวความคิดทางด้านการตลาด การวางแผนการตลาด การกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อการเติบโตของธุรกิจ การวิเคราะห์โอกาสทางการตลาด ประเมินความน่าสนใจของตลาด การกำหนดโปรแกรมการตลาด และการควบคุมการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ

การใช้ข้อมูลทางบัญชีเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ การคำนวณต้นทุนของสินค้าและบริการ บทบาทของต้นทุนต่อการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์ต้นทุน ความสัมพันธ์ของต้นทุนปริมาณและกำไร การวางแผนและควบคุม ระบบงบประมาณ การวัดผลและการประเมินผลการดำเนินงาน การบัญชีตามความรับผิดชอบ การบริหารโดยใช้หลักดุลยภาพ การใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ

การพัฒนากรอบแนวความคิดในการวิเคราะห์และการบริหารการเงิน การบริหารเงินทุน และทรัพย์สินระยะยาวของบริษัท การจัดหาเงินทุนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โครงสร้างเงินทุน รวมถึงนโยบายการปันผลและต้นทุนของเงินทุน

หลักการพื้นฐาน แนวคิด เทคนิคและเครื่องมือที่ใช้ในการออกแบบ วิเคราะห์ และการปรับปรุงขีดความสามารถในการปฏิบัติการขององค์กรที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในหลากหลายอุตสาหกรรมและธุรกิจ การวิเคราะห์และการปรับปรุงกระบวนการทางด้าน การปฏิบัติการขององค์กรเพื่อเพิ่มผลิตภาพ คุณภาพ และคุณค่าให้กับลูกค้า

A study of the factors of competitive ability and economic development from a microeconomic perspective, a business’s ability and effectiveness, the strength of industrial clusters, and the quality of the business environment in which competition takes place, which is the ultimate determinant of a nation’s, or a region’s, productivity. Prerequisite: AB.5020

Managing human capital is a strategic responsibility and competency increasingly shared by an organization’s leaders to increase company competitiveness. This course aims to teach corporate executives how to leverage their workforces’ skills, knowledge, and experience, which is a critical source of competitive advantage for a company when managed properly. Key functional areas of human capital management and positive work behaviors will be explored as platforms on which to build a high-performance organization. Prerequisite: AB.6100

The purpose if this course is to assess the political and economic environment in which international firms operate. Institutions and treaties that facilitate global trade are discussed and the course includes a review of regional groupings and accords and the impact that they have on the global economic environment. Restrictive measures to free trade, such as tariff and non-tariff barriers, are examined along with financial instruments and mechanisms in financial transactions used in global business.

วิชารวบยอดของสาขาบริหารธุรกิจ การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริง เน้นกระบวนการจัดการกลยุทธ์ โดยเริ่มจากการวางกลยุทธ์ในระดับองค์การ ในระดับธุรกิจ และระดับฝ่าย การนำไปประยุกต์ได้แก่ การออกแบบองค์การ ระบบการควบคุม และการบริหารทรัพยากรต่าง ๆ บุพวิชา : บธ 6100 บธ 6200 บธ 6300 บธ 6400 และ บธ 6500

Special and contemporary topics in business determined and announced by the School before the begging of each semester. Prerequisite: At the instructor’s discretion

วิชาการค้นคว้าอิสระ การวิเคราะห์เพื่อทราบอาการ และสาเหตุของปัญหาทางธุรกิจ เพื่อสามารถแก้ไขปัญหาทางธุรกิจ การตรวจสอบทางธุรกิจ และการวางแผนธุรกิจโดยบูรณาการหน้าที่ทางธุรกิจต่าง ๆ บุพวิชา : บธ 6100 บธ 6200 บธ 6300 บธ 6400 และ บธ 6500 สำหรับนักศึกษาในหลักสูตรแผน ข

Fee and Expenses

กำหนดการรับสมัคร 2020

 

Inter 15 รอบ 1 

Inter 15 รอบ 2

1. ระยะเวลารับสมัคร ดาวน์โหลด

 

 

    สมัครออนไลน์

บัดนี้ - 24 ม.ค. 2563

3 ก.พ. - 19 มิ.ย. 2563

    สมัครด้วยตนเอง

บัดนี้ - 31 ม.ค. 2563

3 ก.พ. - 26 มิ.ย. 2563

2. ประกาศสถานที่สอบสัมภาษณ์

5 ก.พ. 2563

3 ก.ค. 2563

3. วันสอบสัมภาษณ์

17 - 21 ก.พ. 2563

8 - 10 ก.ค. 2563

4. ประกาศผลสอบสัมภาษณ์

6 มี.ค. 2563

16 ก.ค. 2563

5. รับเอกสารขึ้นทะเบียน/ลงทะเบียน

16 - 19 มี.ค. 2563

20 - 23 ก.ค. 2563

6. ชำระค่าลงทะเบียนนักศึกษา

16 - 20 มี.ค. 2563

20 - 24 ก.ค. 2563

7. วันเปิดภาคเรียน

สิงหาคม 2563

สิงหาคม 2563

8. ค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ประมาณ)

415,200 บาท

415,200 บาท

 

 
ที่อยู่ : ชั้น 8 อาคารบุญชนะ อัตถากร
เลขที่ 118 ถ.เสรีไทย คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
 
ติดต่อเจ้าหน้าที่ :
คุณณัฐภัทร : 02 - 727 - 3939
 
โทร : 02 - 727 - 3931 - 49 
แฟกซ์ : 02 - 374 - 3282, 02 - 375 - 3924
 
อีเมล : natthaphat.d@nida.ac.th
                      

ดาวน์โหลดใบสมัคร

ดูทั้งหมด

เอกสารเผยแพร่

ดูทั้งหมด

ภาพกิจกรรม

ดูทั้งหมด